Mange dyr og planter risikerer at blive udryddet i landet, og derfor er mange arter herhjemme fredet. Fredede dyr og planter må ikke samles ind eller slås ihjel, og planter må ikke fjernes fra det sted, de vokser op. Dette fremgår af artsfredningsbekendtgørelsen. Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, medmindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven. Krybdyr og padder er også fredede, ligesom 13 arter af insekter og blandt andet alle orkideer. Furesø Kommune arbejder for at bidrage til forbedring af nogle af de truede arters levesteder, ligesom at leve- og spredningsmulighederne for arterne skal sikres og forbedres.

På EU's Habitatdirektiv er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. De såkaldte bilag IV arter er arter, som ikke må slås ihjel, og deres levesteder skal beskyttes. For dyr gælder det, at der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde, hvis det har konsekvenser for arten i dens udbredelsesområde. For planter gælder, at de ikke må beskæres eller graves op. På Habitatdirektivets bilag II findes arter, som er udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder, og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.

I Furesø Kommune findes både fredede, bilag IV- og bilag II-arter. Maj-gøgeurt, markfirben, rørhøg og mange arter af flagermus er blot nogle af de dyr og planter, som kommunen skal passe særligt på. Furesø Kommune har udvalgt otte arter, som kommunen vil gøre en særlig indsats for at bevare og passe på, vores såkaldte fokusarter. Fokusarterne er insekterne violetrandet ildfugl og mørk pletvinge, krybdyret markfirben og planterne tørveviol, rosmarinlyng, sod-siv, maj-gøgeurt og hjertegræs.

 • Projekt til registrering af flagermus

  Furesø Kommune indgår i et projekt med Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling (DN Furesø) om registrering af flagermus. Ved at kende til flagermusens levesteder kan kommunen bedre tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift.

  Kommunen har også etableret mulighed for, at borgerne kan indberette steder, hvor de har set flagermus, på kommunens GIS-kort. Deltag aktivt i registreringen af flagermus via Furesø Borgertip, hvor du kan registrere dine observationer af flagermus.

 • Krybdyr og padder

  Alle danske krybdyr og padder er fredede efter naturbeskyttelsesloven. Markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø er derudover også omfattet af Habitatdirektivet som bilag IV-arter.

  DN Furesø har i samarbejde med Furesø Kommune startet et projekt til registrering af padder og krybdyr. Kendskabet til udbredelsen af de fredede dyr er helt afgørende for, at vi kan passe ordentligt på dem.

  En beskrivelse af de enkelte arter af padder og krybdyr findes på DN Furesøs hjemmeside. Der er kun medtaget de arter, der sandsynligvis kan observeres i kommunen. Beskrivelsen rummer information om artsbestemmelse, levevis, stemme, æg/unger, levesteder og billeder af arten.

Del: