Skip til hoved indholdet

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Børn udvikler sig hver dag i de sammenhænge, de deltager i. Forskning viser, at når børn har behov for ekstra opmærksomhed eller støtte for at trives, er det af stor betydning, at dette sker så tidligt som muligt.

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber. (Fra Furesø Kommunes ”Børne- og Ungepolitik”)

Som det fremgår af Furesø Kommunes fælles børne- og ungepolitik, har det høj prioritet i det daglige arbejde med børnene i Furesø Kommune, at de trives og udvikler sig.

Derfor arbejder sundhedsplejen, dagplejen og daginstitutionerne i Furesø Kommune med modellen "Tidlig opsporing". Gennem model ”Tidlig opsporing” arbejder vi systematisk med faglige trivselsvurderinger, fordi vi ønsker at sikre børnenes trivsel og udvikling gennem indsatser i børnenes læringsmiljø. Derudover bliver der i samarbejde med forældrene udarbejdet et overgangsskema som forberedelse til børnenes overgange fra hjemmet til dagtilbud eller dagtilbud til skole.  

Trivselsvurderingerne er det pædagogiske personales redskab til systematisk at foretage faglige vurderinger af alle børns trivsel og udvikling.

Trivselsvurderingerne foretages med afsæt i Servicelovens § 11, som beskriver, at kommunerne skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde, og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Alle børn mellem 0 og 1 år trivselsvurderes af sundhedsplejersken, mens de 1 – 6 årige børn trivselsvurderes af fagpersoner i dagtilbuddene. Trivselsvurderingerne gennemføres to gange årligt og gennemføres på en måde, så sundhedsplejersken eller fagpersoner i dagtilbuddet:

  • så tidligt som muligt for øje på, hvis et barn måske ikke trives i sin hverdag
  • sammen med barnets forældre finder ud af, hvad der i fællesskab kan gøres for, at barnet for en god, tryg og udviklende hverdag
  • får idéer til at videreudvikle læringsmiljøet omkring barnet

Trivselsvurderinger og forældresamarbejde

Tanken bag trivselsvurderingerne er, at manglende trivsel afhjælpes ved at ændre på barnets hverdag frem for at ændre på barnet! Som det fremgår af beskrivelserne nedenfor, forstås "barnets position", som en bred beskrivelse af barnets samlede situation.

Positionerne har betegnelserne: "Trivsel, "Opmærksomhed", "Bekymring" alt efter hvor omfattende en indsats, der vurderes nødvendig, for at barnet får en hverdag, hvor det trives og udvikler sig.

For de børn hvor det vurderes, at der er behov for en ekstra opmærksomhed i forhold til barnets trivsel og udvikling, kontakter fagpersonerne forældrene. Dette kan enten være i form at en kortere orientering eller eventuelt invitation til fælles drøftelse på et møde. På mødet tales der om, hvad fagpersonerne og forældrene kan have opmærksomhed på og eventuelt ændre for at støtte barnet yderligere i sin udvikling.

De tre positioner

Fagpersoner i dagtilbuddet laver en faglig vurdering af barnets trivsel. Vurderingen foregår ud fra en række punkter, som er baseret på gode erfaringer og forskning om børns trivsel. Med udgangspunkt i barnet og dets hverdag sætter fagpersonerne fokus på barnets personlige, sociale og fysiske trivsel og udvikling samt barnets læringskompetencer.

Ud fra trivselsvurderingen kan barnet på det givne tidspunkt befinde sig i én af tre forskellige positioner: "trivsel", "opmærksomhed" eller "bekymring". 
De tre positioner beskrives således:

Trivsel: 
Barnet vurderes til at trives på alle områder og har en god hverdag.

Opmærksomhed: 
Barnet vurderes til at være i en situation, hvor der er behov for opmærksomhed på barnets trivsel på et specifikt område, og hvor der i en periode er grund til at gøre en ekstra indsats for at styrke barnets udviklingsmuligheder i hverdagen. Forældre inviteres naturligvis til dialog og samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling.

Bekymring: 
Barnet vurderes til at være i en situation, hvor det ikke trives på flere områder, og her vil forældre blive inddraget med deres viden og erfaringer fra deres børns hverdag. Dagtilbuddet indkalder barnets forældre til et tværfagligt samarbejdsmøde, som skal sikre at alt relevant viden omkring barnets trivsel inddrages. Formålet med mødet er at blive klogere på, hvordan fagpersoner og forældre i et samarbejde kan skabe en bedre hverdag for barnet.

I nedenstående link til "Trivselsvurderingsskema" er der mulighed for at se, hvilke punkter fagpersonalet bruger som udgangspunkt i deres vurdering.

Det praktiske omkring trivselsvurderinger

Forældrene bliver løbende orienteret, når der foretages trivselsvurderinger. Det enkelte dagtilbud udarbejder trivselsvurderingerne i Infoba, som er dagtilbuddets digitale informationsplatform. De opbevares her, indtil barnet udskrives af dagtilbuddet. Herefter slettes trivselsvurderingerne. 
Forældrene vil altid blive informeret af barnets dagtilbud, hvis der er behov for særlig opmærksomhed eller indsats. Forældre kan altid henvende sig til barnets dagtilbud, hvis de ønsker at se den konkrete trivselsvurdering.

Det har stor betydning for alle børn, at de oplever overgange til en ny daglig dag så positivt som muligt. Derfor er fagpersoner i Furesø Kommune meget opmærksomme på at forberede barnets overgange bedst muligt i samarbejde med forældrene. I Model for Tidlig Opsporing indgår også fælles systematik i forhold til børns overgange fra hjem til dagtilbud, imellem forskellige dagtilbud og fra dagtilbud til FFO. Modellen indeholder overgangsskemaer og mødeprocedurer for børn med behov for særlig opmærksomhed i forbindelse med overgangen fra et tilbud til et andet.

Overgangsskemaet udfyldes af forældre og fagpersoner for alle børn ved overgang fra et tilbud til et andet, og det underskrives af barnets forældre. Hermed giver forældrene samtykke til, at der må videregives oplysninger til vuggestue, børnehave eller FFO om barnets trivsel og eventuelle behov for hjælp fra de fagpersoner, der arbejder på at skabe en god start i det nye tilbud. 

Overgangsskemaet består af to sider. Side 1 udfyldes af barnets forældre. Side 2 udfyldes af sundhedsplejerske eller pædagogisk fagpersonerne. Fagpersonerne skriver deres faglige vurdering af barnet og inddrager opmærksomhedspunkter fra den seneste vurdering af barnets trivsel.

Hvis et barn ved en overgang vurderes til at befinde sig i positionen ”opmærksomhed” eller positionen ”bekymring”, inviteres der til et møde. Mødet finder sted med deltagelse af barnets forældre og relevante fagpersoner fra både det gamle og det nye tilbud. Det kan fx være med den sundhedsplejerske, der har fulgt barnet, og barnets nye pædagog og lederen af dagtilbuddet.

Mødet tager udgangspunkt i det udfyldte og underskrevne overgangsskema og har som formål at give barnet en god begyndelse i det nye tilbud.

Tag kontakt til sundhedsplejen eller daginstitutionen hvis du er bekymret for dit barns trivsel.

Furesø kommune ønsker en tæt dialog og samarbejde med alle forældre om deres børns trivsel og udvikling. Vi vil desuden opfordre forældre til altid at kontakte barnets sundhedsplejerske eller dagtilbud, hvis de oplever bekymring for barnets trivsel og udvikling.

Forældre er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål om trivselsvurderingen eller beskrivelserne i overgangsskemaerne hos deres barns sundhedsplejerske eller til de medarbejdere, der er omkring barnet i det daglige.

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback