Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Skoler Specialtilbud i Furesø

Specialtilbud i Furesø

Her kan du læse mere om specialundervisning, og om de enkelte tilbud, der findes i Furesø Kommune.

Furesøs specialtilbud er for elever, der har behov for en specialpædagogisk indsats, der rækker ud over, hvad der kan gives inden for rammerne af det almene skoletilbud.

Furesøs specialtilbud har specialiserede læringsmiljøer, hvor lærer-/pædagogkompetencer er målrettet elevernes specialundervisningsbehov og et tæt forældresamarbejde. Hverdagen i tilbuddene og de fysiske rammer inde og ude er indrettet, så de understøtter elevernes specialpædagogiske behov.

I specialtilbuddene møder elever og forældre fagprofessionelle, der har blik for, at eleverne trives, lærer og er i udvikling. Det langsigtede mål for eleverne i Furesøs specialtilbud er – ligesom for alle Furesøs elever – at de får mod på og kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse og bliver ”livsduelige” i eget liv i tråd med Furesøs lærings- og dannelsessyn og visionen på børne- og ungeområdet:

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære
ud fra deres individuelle forudsætninger
og som en del af sociale fællesskaber.
(Furesø Kommunes Børne- og ungepolitik)

Vores gruppeordninger har faglige ambitioner på elevernes vegne og målet er, at eleverne går til eksamen i så mange fag som muligt. En eksamen kan sammensættes på flere måder, så det passer til den enkelte elev og dennes kunnen.

Udover gruppeordningerne har Furesø et såkaldt Nest-spor for børn en diagnose indenfor autisme, hvor børnene går i en almen klasse og hverdagen i skole og FFO tilrettelægges ud fra specialpædagogiske principper.

Eleverne i Furesøs specialtilbud skal opleve glæde ved deres skolegang og videreudvikle nysgerrighed, vedholdenhed og lyst til at lære. 

Eleverne skal opleve sig som værdifulde deltagere i de sociale og faglige fællesskaber i skolen og få en forståelse af, at deres handlinger har betydning for fællesskabet. De skal have mulighed for at bidrage aktivt og forpligtende og opleve, at deres meninger har betydning.

Specialtilbuddene skal sikre faglig og social trivsel og progression ved at tage udgangspunkt i der, hvor eleven er. I specialtilbuddene bliver eleverne mødt fagligt, socialt og personligt med udgangspunkt i egne ressourcer og udfordringer, og eleverne får dermed mulighed for succes og oplevelse af mestring på deres egne præmisser.

I specialtilbuddene får eleverne et samhør med andre elever, der har nogle af de samme udfordringer og andre erfaringer med at lykkes. Det giver en bredde af erfaringer og strategier at kunne spejle sig i jævnaldrende og lære af deres mestringsstrategier.

Samtidig er eleverne en del af skolens store fællesskaber og deltager i skolens traditioner og hverdag i det omfang, der passer til elevens forudsætninger og ressourcer. Det giver mulighed for spejling, erfaringer med at indgå i brede fællesskaber og mulighed for tilknytning til almenområdet. Nogle elever vil med tiden kunne indgå i den almene undervisning helt eller i forløb, der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte, fx i udvalgte fag.

Forældrene skal opleve, at se deres barn være glad for at gå i skole og at barnet er i udvikling fagligt og socialt.

De skal mødes med anerkendelse af den situation deres barn og familien er i og tilbydes viden om og strategier for at hjælpe og understøtte barnet.

I specialtilbuddene møder elever og forældre fagprofessionelle, der har specialiseret viden og kompetencer, der sætter dem i stand til at møde eleverne relevant og understøtte elevernes udvikling. Der er et tæt samarbejde med eksterne aktører i det omfang, der er behov for det.

Der arbejdes systematisk og helhedsorienteret med elevens faglige, personlige og sociale udvikling, så elevens tilbydes faglige og sociale deltagelsesmuligheder i passende læringsfællesskaber.

Undervisningen tilrettelægges i mindre, differentierede læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at tilgodese elevernes individuelle behov. Dette understøttes også af den fysiske indretning i specialtilbuddene – både indenfor og udenfor.

På specialtilbudsområdet arbejder vi ud fra et helhedsorienteret elev-perspektiv med udgangspunkt i de sociale, personlige og faglige kompetencer og ressourcer, som eleven allerede besidder. Ud fra de eksisterende færdigheder bygger vi videre i et afpasset tempo, hvor de tre elementer følges ad.

Når vi skal finde en gruppeordning til barnet, er vi opmærksomme på at sammensætte klasserne efter funktionsniveau hos det enkelte barn, og ikke nødvendigvis ud fra barnets diagnose.

Dette gør vi for at sikre barnets deltagelsesmuligheder i et passende undervisningsmiljø samt ud fra et socialt aspekt. Vi bestræber os på at give alle børn og unge de bedste forudsætninger for udvikling inden for det personlige, sociale og faglige aspekt.

”Vi er vidt forskellige, og vi har alle brug for gode kammerater og fællesskaber,
hvor alle er lige meget værd, selvom vi er forskellige.
I Furesø lærer du at håndtere forskellighed”.
Furesø Kommunes Børne- og ungepolitik

Furesø Kommune ser sine gruppeordninger som et overordet specialtilbud, forstået på den måde at alle gruppeordninger besidder samme grundlæggende viden og arbejder ud fra samme mål. De forskellige gruppeordninger arbejder sammen til alle elevers og familiers bedste.

Alle gruppeordninger arbejder med udgangspunkt i, at børn gør det godt, hvis de kan. Gruppeordningerne har viden og erfaringer indenfor:

  • Grundlæggende forståelse af diagnoser
  • Grundlæggende viden om specialundervisning fx ift. sprog/læse-vanskeligheder
  • Specialpædagogisk viden om hvordan eleverne hjælpes videre, når de får det svært.
  • Hvordan eleven hjælpes til at få overblik over sin skoledag, fx gennem daglig struktur, ved hjælp af billeder, skemaer mv.
  • Hvordan eleven gives ro i stressede situationer
  • Hvordan angst eller andre belastninger kan afhjælpes, så eleven gradvist kan komme tilbage til skolen
  • At understøtte eleven i at udvikle sig personligt og socialt
  • Udvidet forældresamarbejde, hvor skole og hjemmet er i tæt kontakt

De forskellige gruppeordninger er placeret på fem ud af vores syv folkeskoler, samt Furesøs 10. klassecenter. Dermed kan eleverne forblive tæt på almenskolen med mulighed for praktikperioder, udvalgte fag i almenskolen samt frikvarterer i større sammenhænge.

Gruppeordningernes særlige kompetencer

Broen er et brobygningstilbud, hvor elever kan gå i et kortere forløb med det formål at afklare, hvordan eleven bedst muligt kan komme i trivsel fagligt, socialt og personligt. Elever kan højest være indskrevet i Broen et år, da formålet med tilbuddet er at bygge bro mellem elevens tidligere skoletilbud og et nyt skoletilbud, der i højere grad kan imødekomme elevens behov. Undervejs i forløbet arbejdes der på, at bringe eleven bedre i trivsel. I samarbejde med PPR foretages der i forbindelse med forløbet i Broen en afklaring af, hvilket skoletilbud eleven efterfølgende kan fortsætte i. Det kan enten være et specialtilbud eller at eleven vender tilbage til en almenskole. Broen vejleder i hvordan elevens behov bedst muligt mødes i det nye tilbud. Tilbuddet kan i enkelte tilfælde også have et afklaringsforløb med skolestartere, hvor der er tvivl om den rette skoleplacering.

Egeskolens små hold er små hold på 9. og 10. klasses niveau, der pædagogisk og undervisningsmæssigt retter sig mod elever fra kommunens forskellige gruppeordninger.

Som en del af tilbuddet er der for elever med højt skolefravær et skolevægringstilbud, der kombinerer fysisk fremmøde og online-undervisning. Der er et tæt samarbejde med kommunens uddannelsesvejledning med det formål at hjælpe eleverne godt videre i deres ungeliv, herunder hjælp til at komme i gang med en relevant ungdomsuddannelse.

Hareskov Skoles gruppeordning 0. – 6. klasse (S-klasserne) og Lyngholmskolens gruppeordning 7. – 9. klasse (F-klasserne) er for elever, der som en del af deres primære udfordringer har vanskeligheder inden for sprog og læsning. Endvidere kan eleverne have udfordringer omkring opmærksomhed, koncentration samt at indgå i sociale samspil og dermed behov for specialpædagogiske indsatser målrettet dette. Som del af undervisningen arbejdes der med sprogudviklende tiltag samt kompenserende og læseudviklende indsatser.

Målgruppen er fortrinsvis for elever med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

Lille Værløse Skoles gruppeordning (D-klasserne) er for elever med social-kognitive udfordringer. Det er elever, der som en del af undervisningen har brug for hjælp til at tilegne sig strategier inden for socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd samt interesser. Indsatser som tilrettelægges ud fra barnets individuelle funktionsniveau. Målgruppen er fortrinsvis elever med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

Lyngholmskolens gruppeordning er for elever med socioemotionelle udfordringer. Det er elever, der som en del af undervisningen har brug for at der tages hensyn til og arbejdes med deres følelsesmæssige og sociale udfordringer og evne til at selvregulere. Eleverne har brug for indsatser som tilrettelægges i tæt samarbejde med elevens familie og ud fra barnets individuelle funktionsniveau. Målgruppen er fortrinsvis børn med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

Stavnsholtskolens gruppeordning (E-klasserne) er for elever, der er forsinket i deres kognitive udvikling. Det er elever, som har store vanskeligheder med faglig indlæring samt vanskeligheder ved at begå sig i komplekse sociale situationer. Deres intellektuelle, sproglige og sociale funktionsniveau er væsentligt begrænset. Det betyder, at eleverne som en del af undervisningen har brug for, at undervisningen tilpasses deres faglige forudsætninger samt hjælp til overblik og til at indgå i det sociale samspil.

Syvstjerneskolens gruppeordning (G-klasserne) er for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, samt i nogle tilfælde udfordringer med kropslig uro.

Det betyder, at eleverne som en del af undervisningen har brug for hjælp til at tilegne sig strategier målrettet strukturingen af opgaver, regulering af opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulser samt hjælp til at indgå i socialt samspil. Målgruppen er fortrinsvis for elever med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

Nest-spor for børn med en diagnose inden for autisme-spektret

Nest klasser er for børn med en diagnose inden for autisme-spektret, hvor børnene går i en almen klasse og hverdagen i skole og FFO tilrettelægges ud fra specialpædagogiske principper. 

https://soendersoeskolen.furesoe.dk/vores-skole/nest-tilbud-paa-soendersoeskolen/

Relevante links

Forældrevejledning - når der er behov for særlige indsatser i forhold til et enkelt barn eller en klasse.pdf

Se også

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback