Skip til hoved indholdet

Velkommen i dagtilbud

Vi vil gerne hjælpe med at sikre jeres barn og jer en god start i dagtilbud. Derfor har vi samlet vigtig viden om, hvad det vil sige at gå i et dagtilbud.

Informationen fås også på engelsk, arabisk, polsk og tyrkisk, og kan fås ved henvendelse i dit barns dagtilbud.

Et dagtilbud kan være en dagpleje eller en vuggestue, hvor der er børn mellem 0-3 år eller en børnehave med børn mellem 3-6 år. De fleste dagtilbud I Furesø er integrerede, og det vil sige, at de rummer børn mellem 0-6 år.

Dagtilbuddets kerneopgave er at passe godt på børnene og at sikre, at børnene trives, udvikler sig og lærer i samarbejde med jer forældre. Det vil sige, at personalet i dagtilbuddet også arbejder på at lære børnene forskellige vigtige kompetencer, som er en del af de første skridt i børns læring for livet og en god start på deres skoleliv.

I Furesø kommune er der vedtaget en Børne- og ungepolitik, som dagtilbud og skoler skal følge. Her fremhæves det som det vigtigste, at alle medarbejdere skal arbejde hen imod at:

’Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber’

 • barnets faglige kompetencer (viden, forståelse og færdigheder)

 • barnets personlige kompetencer (motivation, følelser, vilje og engagement)

 • barnets sociale kompetencer (handlekraft, kommunikation og samarbejde)

Børnene skal lære og udvikle sig gennem leg, iagttagelser, efterligning og samspil med andre (’uformel læring’). De skal også lære gennem læring, der er planlagt af personalet med et bestemt formål og fokus (’formel læring”). Det kan for eksempel være social-, sproglig- eller motorisk læring, hvor børnene måske skal arbejde sammen om at forberede frokosten, spille spil eller klatre på en forhindringsbane. Det kan også være aktiviteter med fokus på kendskab til naturen eller kulturelle oplevelser. Det er også et vigtigt pædagogisk mål at hjælpe børnene til at blive så selvhjulpne som muligt, f.eks. når de tager tøj af og på. Det udvikler deres færdigheder, motivation, selvbevidsthed og giver dem en større tro på sig selv.

Dagtilbuddene laver deres egen læreplan, som beskriver mere detaljeret, hvordan de arbejder med børnene. Det kan du finde mere om på det enkelte dagtilbuds egen hjemmeside.

I Furesø kommune arbejdes der systematisk på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skoler med barnets overgange fra sted til sted. Arbejdet med overgange sikrer, at vigtig viden om barnet ikke går tabt, og at overgangen bliver så tryg og god for barnet som muligt.

Partnerskabet mellem forældre og dagtilbuddet om jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse bygger på gensidig tillid og respekt

Der er mulighed for en samtale om jeres barns start og trivsel i forbindelse med barnets opstart i dagtilbuddet. Efterfølgende kan der tilbydes der forældresamtaler i løbet af barnets tid i dagtilbuddet, hvor fokus vil være på barnets læring, trivsel og udvikling.

Børn deltager ikke i samtalerne. Der vil som hovedregel være en tolk tilstede under samtalerne, hvis blot en af jer ikke forstår dansk.

 • Spørg hvis I er i tvivl, hvis der er noget I er usikre på eller noget I tænker om det pædagogiske arbejde

 • Bed om hjælp hvis I har brug for det

 • Bidrag med alle relevante oplysninger om barnet og dets liv

For at sikre at alle børn trives og udvikler sig så godt som muligt, har man i Furesø Kommune besluttet at arbejde målrettet med tidlig opsporing. Det vil sige, at det pædagogiske personale benytter sig af nogle værktøjer for så tidligt som muligt at kunne opdage og hjælpe, hvis et barn måske ikke trives og udvikler sig i sin hverdag. To centrale værktøjer til tidlig opsporing er trivselsvurderinger og sprogvurderinger.

Trivselsvurdering

En trivselsvurdering laves af personalet i dagtilbuddet, som kender barnet godt og som er tæt på dets hverdag. Trivselsvurderingen berører disse områder:

 • Barnets psykiske og emotionelle trivsel

 • Barnets kognitive og sproglige trivsel

 • Barnets sociale trivsel og relationer

 • Barnets fysiske og sansemotoriske trivsel

Efter trivselsvurderingen vurderes det, hvor barnet på det givne tidspunkt befinder sig inden for disse tre kategorier: Trivsel, opmærksomhed eller bekymring.

Sprogvurdering

Fra 1. januar 2021 er det besluttet, at alle toårige børn i Furesø kommune skal sprogvurderes. Dette foregår ved, at pædagogerne observerer barnets kommunikation og sprog i hverdagen. Det er pædagogerne, der vurderer hvilke børn, der skal sprogvurderes som treårige. Dog er sprogvurderingen obligatorisk for flersprogede børn.

Indsatser

Hvis det pædagogiske personale ser, at jeres barn har behov for særligt fokus på nogle områder, vil I blive kontaktet. Personalet vil i samarbejde med jer forældre finde ud af, hvad der i fællesskab kan gøres for at hjælpe barnet hjemme og i dagtilbuddet.

Tanken er, at manglende trivsel og udvikling afhjælpes ved at styrke barnets udviklingsmuligheder i hverdagen, fremfor at ændre på barnet. Det betyder, at det er dagtilbuddet og forældrene, der skal justere og gøre en ekstra indsats, så barnet får bedre udviklingsmuligheder.  

Samarbejde med andre fagpersoner

Det kan ske, at personalet søger støtte hos nogen af kommunens andre professionelle samarbejdspartnere. Dagtilbuddet samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor der er psykologer, tale-hørekonsulenter, PPR pædagoger og fysioterapeuter, som bidrager med vejledning og sparring til personalet. Der er også et samarbejde med sundhedsplejen og med socialrådgivere. I forældre er altid en del af disse processer og skal selv give samtykke til tværprofessionelt samarbejde, efter I har drøftet jeres barns trivsel og udvikling med det pædagogiske personale. Relevante oplysninger om indsatser omkring jeres barn opbevares i henhold til regler om datasikkerhed (GDPR).

Hvis et dagtilbud har en bekymring for et barns trivsel og udvikling, som dagtilbuddet i samarbejde med jer forældre ikke kan løse, har dagtilbuddet har pligt til at sende en underretning til de sociale myndigheder i Furesø Kommune. Formålet med underretningen er, at I forældre og dagtilbuddet får en bredere hjælp til, at støtte barnet i dets udfordringer. I vil som forældre blive orienteret om, at dagtilbuddet sender en underretning, og I har mulighed for at bidrage i beskrivelsen af bekymringen.

 • Det er vigtigt, at I er til stede i starten sammen med barnet i dagtilbuddet. Det giver barnet en god og tryg opstart, at der er en glidende overgang mellem at være sammen med jer og at være uden jer i dagtilbuddet. Husk at aftale med personalet, hvordan opstarten skal foregå.

 • Medbring barnets yndlingsbamse, sut, klud eller lignende, som skaber ekstra tryghed for barnet.

 • Når I kommer om morgenen, skal I altid henvende jer til personalet, så der kan blive taget godt imod jeres barn. På samme måde skal I at sige farvel til personalet, når I henter jeres barn.

 • Hvis barnet skal hentes af andre end jer, skal dagtilbuddet vide det, da personalet ellers ikke må udlevere barnet.

 • Hvis jeres barn holder en fridag eller bliver syg, skal I informere personalet om det. Det er en stor hjælp, hvis I fortæller dagtilbuddet om hvornår barnet holder ferie senest to måneder inden ferien. Vi anbefaler, at alle børn holder 3 ugers ferie om sommeren. Dagtilbuddene er altid lukkede mellem jul og nytår.

 • Barnet betegnes som sygt, når det kan smitte andre. Det betegnes også som sygt, hvis almentilstanden er påvirket. Når barnet er sygt, skal det ikke være i dagtilbuddet. Barnet anses som rask, når det igen kan indgå i dagtilbuddets hverdagsliv uden særlige hensyn.

 • Alle forældre skal oprettes på en digital platform (AULA), som bruges til kommunikation mellem jer og dagtilbuddet. Ved adresseændringer, nyt telefonnummer og ny arbejdsplads skal I sørge for at rette det digitalt.

I alle dagtilbud stemmer forældrene om, der skal være en madordning, eller om børnene får madpakker med hjemmefra. Derfor er det forskelligt i de enkelte dagtilbud, om man skal til betale til en madordning eller ej. I de dagtilbud, hvor der er en madordning, er der ansat køkkenpersonale til at lave mad til børnene. Der tilbydes overvejende økologisk mad.

Hvis barnet har fødevareallergi vil dagtilbuddet bede jer om at medbringe en lægeerklæring fra egen læge, hvor barnets behov beskrives. Det kan også imødekommes, hvis barnet af religiøse eller kulturelle årsager ikke må spise bestemte madvarer. Der vil ofte være et alternativ, som barnet godt må spise, og barnet får altid mulighed for at spise sig mæt.

Hvis jeres barn har særlige behov i forhold til hvilke fødevarer, det må spise, er det vigtigt, at I taler med dagtilbuddet om dette.


I juni 2022 var der afstemning om frokostordningen for 2023-2024. Resultatet blev, at alle vuggestueafdelinger fortsætter med den nuværende frokostordning, mens 21 børnehaver valgte at fortsætte / indføre frokostordningen; Atlantis, Mimers Brønd, Farum Nordby, Solstrålen, Paletten, Birkhøj, Lyngholm Børnehus, Farumsødal, Stavnsholt Børnehus, Skovbakken, Dalgården, Kirke Værløse, Krudthuset, Solbjerg, Børnehuset Søndersø, Nørreskoven, Hareskov Børnehus, Bøgely og Åkanden, Egetræet og Vingesus.

Resultatet af denne afstemning løber fra 1. januar 2023 og 31. december 2024.  I juni 2024 skal der igen stemmes om, hvorvidt frokostordning skal fortsætte pr. 1. januar 2025.

I dagtilbuddet ses legepladsen og udeliv i det hele taget som en vigtig del af hverdagen. Børnene er ude i alt slags vejr, og de får lov til at sanse og eksperimentere i og med naturen. Det er derfor vigtigt, at jeres barn har praktisk tøj med, så det kan holde sig tørt og varmt uanset vejr og vind. Barnet får tildelt en garderobeplads, hvor der også er plads til skiftetøj.

Huskeliste:

 • Fodtøj som barnet kan løbe, klatre og gå langt med

 • Hjemmesko

 • Ekstra tøj - fra inderst til yderst (undertøj, strømper, bluser og bukser)

 • Regntøj og gummistøvler

 • Termotøj

 • Vinterpåklædning: Flyverdragt, hue, varme støvler og varme vanter (ikke strik og ikke fingervanter)

Af sikkerhedsmæssige årsager, må der ikke være snore i tøjet.

Husk navn i alt barnets tøj.

Sprogvurdering

I Furesø Kommunes dagtilbud sprogvurderes alle toårige børn.

Sprogvurdering

For at sikre at alle børn trives og udvikler sig så godt som muligt, arbejder vi i Furesø Kommune målrettet med tidlig opsporing. Det vil sige, at det pædagogiske personale benytter sig af nogle værktøjer for så tidligt som muligt at kunne opdage og hjælpe, hvis et barn måske ikke trives og udvikler sig i sin hverdag. Et centralt værktøj til tidlig opsporing er sprogvurderinger af alle toårige børn i Furesø.

Børns sprogvurderes ved 2-års alderen og afhængig af placeringen og barnets senere udvikling, vurderer medarbejderne om barnet skal sprogvurderes senere i dagtilbuddet - når barnet er 3 år eller før skole – eller ved anden anledning.

Tidlig fokus på kommunikation og sprog er vigtig, fordi børn bruger deres sprog til at udtrykke tanker, behov og følelser, til at opbygge og fastholde leg og venskaber og til at lære om verden. Det er også rigtig vigtigt, fordi et godt sprog i en tidlig alder hænger tæt sammen med, hvordan børnene senere klarer sig i skolen.

Sprogvurdering af børn i dagpleje og vuggestue

Sprogvurderingen i dagtilbuddet foregår ved, at pædagogerne observerer barnets kommunikation og sprog i hverdagen, f.eks. mens det leger, til måltiderne, til samling osv. Barnets færdigheder bliver vurderet med materialet ”SprogTrappen”, som bl.a. ser på barnets sprogforståelse, og på hvad barnet selv kan sige. Der bliver også kigget på, hvordan barnet leger, barnets opmærksomhed og på hvordan barnet generelt er i kontakt og samspil med andre børn og voksne. 

Hvis personalet ser, at et barn har behov for særligt fokus på nogle områder, vil forældrene blive kontaktet, og der tales om, hvad der i fællesskab kan gøres for at hjælpe barnet hjemme og i dagtilbuddet.

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Hvis et barn bliver passet derhjemme, skal der også laves en sprogvurdering. Forældrene vil blive kontaktet via e-boks, og det aftales, hvordan sprogvurderingen skal foregå.

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback