Skip til hoved indholdet

Andre børnepasningsordninger

Tilskud til pasning af egne børn, privat børnepasning og deltidsplads.

Tilskud til pasning af egne børn

 • Tilskudsordningen kan søges for børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder (dvs. indtil børnehavestart). 
 • Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.
 • Hvis den ene forælder er på barsel, kan den anden forælder ikke modtage tilskud til pasning af eget barn. Dette skyldes, at pasningstilbuddet om tilskud til pasning af eget barn, henvender sig til dem med et behov for pasning af barnet, og ikke udelukkende som en ekstra indkomst.
 • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere eller for forældre, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
 • Danske statsborgere og borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz, skal fremvise dokumentation på at ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal ansøgere kunne fremvise, at vedkommende f.eks. har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere eller for forældre, der har ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
 • Tilskuddet kan kun udbetales hvis barnet har en plads i et kommunalt tilbud eller har ret til et tilbud, men ikke er startet i tilbuddet. Hvis barnet allerede er i dagtilbud, kan tilskuddet først udbetales, når barnet er udmeldt af dagtilbuddet.
 • Barnet skal være skrevet op til en plads via digital pladsanvisning - i bemærkningsfeltet kan du notere, at du søger pasning af egne børn.
 • Ansøgeren må ikke være omfattet af rådighedsreglerne i aktivloven som hjemmearbejdende eller omfattet af 225-timers reglen.
 • Barnet må ikke være optaget i et obligatorisk læringstilbud. Det skyldes, at forældre til børn, der er optaget i et obligatorisk læringstilbud og forældre, som forestår indsatsen med det obligatoriske læringstilbud, ikke har ikke ret til tilskud til pasning af egne børn.
 • Barnet må ikke være vurderet til at have behov for særlig støtte efter barnets lov. Det skyldes, at der ikke kan udbetales tilskud, hvis det vurderes, at barnet har behov for særlig støtte, og det anses for nødvendigt, at et barn optages i et dagtilbud.

Tilskuddet kan gives til forældre under almindeligt ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.  

Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens § 86.

Ansøg om tilskud til pasning af egne børn på borger.dk: Ansøg om tilskud til pasning af egne børn

 • Tilskuddet udgør i 2024 7.577 kr. pr. måned pr. barn fra 26 uger til 2 år og 11 måneder.
 • Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand.
 • Tilskuddet ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maks. 1 år pr. barn.
 • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing).
 • Der optjenes ikke feriepenge.
 • For rettidig udbetaling skal ansøgningen være Furesø Kommune i hænde senest den 1. i måneden før periodens start.
 • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Furesø Kommune modtager ansøgningen.

Forældre har efter ophør af tilskudsperioden pasningsgaranti i dagtilbud, efter kommunens regler for pasningsgaranti.

Forældre har ved afbrydelse af den aftalte tilskudsperiode ret til en plads i en kommunal pasningsordning med to måneders varsel fra først kommende 1. eller 16. i måneden.

Du kan søge om tilskud til pasning af eget barn på borger.dk: Ansøg om tilskud til pasning af egne børn.

Du kan tidligt modtage tilskuddet fra ansøgningsdatoen. 

Tilskud til privat børnepasning i Furesø

Er du interesseret i selv at finde den person, der skal passe dit barn? Så giver Furesø Kommune tilskud til forældre, der vælger privat børnepasning i stedet for at benytte en plads i en kommunal daginstitution.

Formålet med ordningen er, at give jer som forældre større indflydelse og valgfrihed med hensyn til, hvordan I ønsker at få jeres barn passet, når andre end I selv passer barnet.

Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

Tilskuddet gives efter Dagtilbudslovens §80 og kan søges af forældre, som er bosat i kommunen og som har børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Tilskuddet gives ikke til forældre, der selv passer barnet.

Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

 • en enkelt person
 • en privat pasningsordning

Forældrene skal indgå en skriftlig aftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunens godkendelse af denne pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Dokumentation skal derfor indsendes til kommunen inden tilskuddet kan udbetales. Du kan få et oplæg til kontrakt og lønseddel ved henvendelse til pladsanvisningen.

 • kan ikke anvendes til forældre, der selv passer barnet
 • er skattepligtig indkomst (B-indkomst) for den person, som passer barnet     
 • bevilges kun til ansættelse af børnepasser med opholds- og arbejdstilladelse i Danmark          
 • kan ikke anvendes til au-pairs

Hvis forældrene uretmæssigt har fået udbetalt tilskud, gælder de almindelige tilbagebetalingsregler i henhold til Dagtilbudsloven.

Tilskuddets størrelse
Furesø Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

Det kommunale tilskud udgør for børn i alderen fra 24 uger til 2 år max 7.577kr. pr. måned, og for børn i alderen fra 3 år til skolestart max 4.387 kr. pr. måned. Der gives ikke tilskud til eventuel frokostordning. Beløb gældende for 2024.

Du kan ansøge via linket: Ansøg om tilskud til privat pasningsordning (borger.dk)

Du vil efterfølgende blive kontaktet af en dagplejepædagog, som vil aftale et møde med jer og børnepasseren i det/de lokaler, hvor barnet skal passes. Godkendelse af pasningsstedet og børnepasseren skal ske inden ordningen kan træde i kraft. Dokumentation for udgifter, evt. i form af den indgåede aftale/kontrakt med børnepasseren indeholdende de nødvendige oplysninger, skal sendes til Pladsanvisningen inden ordningen kan træde i kraft.

Dokumentation for lønudbetalinger i form af lønsedler skal hver måned sendes til Pladsanvisningen.

Det er vigtigt, at du giver besked til Pladsanvisningen, når ordningen ophører.

Læs alle regler om ordningen i Administrationsgrundlaget for private pasningsordninger nederst på denne side.

Furesø Kommune har et administrationsgrundlag for private pasningsordninger, her er vilkår og retningslinjer for private pasningsordninger beskrevet. Du finder det nederst på denne side. Hvis du ønsker at starte en privat pasningsordning skal du kontakte Furesø Dagpleje: prb@furesoe.dk, for at få et ansøgningsskema. Herefter påbegyndes godkendelsesprocessen. Se nærmere i administrationsgrundlaget.

Ansøgningen skal sendes på borger.dk: Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

Deltidsplads i dagtilbud

Er du på barsels- eller forældreorlov med dit ene barn, kan du vælge en deltidsplads til søskende der allerede går i kommunal, selvejende eller privat daginstitution eller i kommunal dagpleje. Deltidspladsen tilbydes i den daginstitution hvor de andre søskende allerede går og til en reduceret forældrebetaling. Ordningen gælder for børn mellem 30 uger og til skolestart.

Vær opmærksom på, at din ret til en deltidsplads bortfalder, hvis du afbryder din barsels- eller forældreorlov, eller hvis din orlov på anden vis ophører. Dit barn kan dog beholde deltidspladsen, hvis din orlov afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed ved eksempelvis ferie. Hvis du genoptager arbejdet delvist har dit barn fortsat ret til en deltidsplads, så længe en af forældrene holder barsel, svarende til 40 % af arbejdstiden. Forældre kan skiftes til at have barsel og benytte en deltidsplads.

Du kan læse hele lovgrundlaget i dagtilbudslovens § 27b, stk 6

En deltidsplads betyder at dit barn kan komme i sit dagtilbud alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – kl. 15.00. På den måde kan dit barn deltage fra starten i det planlagte pædagogiske arbejde og skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet. En deltidsplads nedsætter forældrebetalingen.

Ønsker du at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det senest en måned før fraværsperioden ophører og til udgangen af en måned.

Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.

Du skal ansøge om en deltidsplads senest d. 1. i måneden inden, den måned du ønsker deltidspladsen fra. I ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidspladsen for.

Dit barn overgår automatisk til en fuldtidsplads når perioden for deltidspladsen udløber.

Du skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov på det tidspunkt, hvor du ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Du skal ansøge om deltidsplads på borger.dk: Ansøg om deltidsplads for børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagplejeleder Pia Brendstrup

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback