Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Byggeri og projekter Jord Jordforurening

Jordforurening

Lov om forurenet jord

Ifølge jordforureningsloven skal Region Hovedstaden kortlægge grunde, hvor jorden er eller kan være forurenet. Formålet er at beskytte mennesker og miljø mod forurening. Det sker ved at skaffe overblik over jordforureninger i Danmark og undgå, at forurenet jord genbruges f. eks. i børnehaver.

Oplysningerne om kortlagte grunde samles af regionen og lægges ind i matrikelregisteret og tingbogen, så vi har overblik over alle jordforureninger. Når en grund er kortlagt, er der visse begrænsninger for ejere og brugere af grunden. For eksempel skal jordflytninger anmeldes og bygge- og gravearbejde vil ofte kræve en tilladelse fra kommunen. Det skal sikre, at forurenet jord ikke bruges forkert. På den måde kan vi beskytte mennesker og miljø i fremtiden.

Vidensniveau 1 og 2

Arealerne kortlægges på to vidensniveauer, alt efter hvor præcist kendskabet til forurening er. Jordloven definerer niveauerne således:

"Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet."

Det betyder, at hvis regionen f.eks. har en tegning fra en byggesag, og at de på tegningen kan se, at der har ligget et garveri på arealet, så kan vi kortlægge arealet på V1. Det kan de gøre, fordi erfaringen fra mange års miljøarbejde har vist, at der meget ofte er forurening på gamle garverigrunde.

Regionen skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er tilstrækkeligt.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. F.eks. kan en oplysning om, at der på naboarealet har ligget en virksomhed, der har forurenet ud over sit eget skel, også medføre en kortlægning på V1.

"Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø."

For at kortlægge arealer på V2 skal regionen have langt mere viden. Det kan f.eks. enten være resultater fra analyserede jordprøver fra arealet, eller oplysninger om at der en gang skete et uheld med forurenende stoffer.

Arealer, der tidligere er blevet registreret som affaldsdepoter, bliver betragtet som kortlagt på vidensniveau 2.

Krav ved bygge- og gravearbejder på kortlagte arealer

Hvis man skal flytte jord fra et kortlagt areal, skal man på forhånd anmelde jordflytningen til kommunen. Al opgravet jord skal undersøges og køres til en godkendt modtager, jf. "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland".

Hvis man skal bygge eller lave gravearbejde, skal man desuden søge kommunen om tilladelse, inden man går i gang. Dette gælder hvis grunden ligger i et område med værdifuldt grundvand eller hvis grunden bruges eller fremover skal bruges til ét af følgende formål: Bolig, institution, offentlig legeplads, sommerhusgrund eller kolonihave.

Kommunen kan stille krav om, at ejeren selv sikrer, at bygge- og gravearbejde er miljømæssigt forsvarligt. Kommunen kan f.eks. kræve, at bygherren selv laver en forureningsundersøgelse for at afklare, om byggefeltet er så forurenet, at man skal rydde op, inden man må bygge. Desuden kan kommunen stille krav om, at man rydder op eller på anden måde sikrer byggeriet og den nye anvendelse mod forureningen.

Hvis man skal i gang med at bygge eller grave på et kortlagt areal, er det en god idé at tage kontakt til kommunen tidligt i forløbet. Så undgår man at arbejdet bliver forsinket, fordi man ikke har undersøgt forholdene og dokumenteret, at der ikke er nogen risiko.

Hvis man fjerner forureningen i forbindelse med et bygge- eller gravearbejde, kan arealet tages ud af kortlægningen.

Håndtering af forurenet jord

Generelt gælder, at forurenet jord ikke må opgraves eller flyttes ud over ejendomsskellet uden anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden opgravningen finder sted. Kommunen anviser herefter jorden til rette modtager.

Vær opmærksom på, at kommunen i visse tilfælde også skal give tilladelse, før der opgraves og flyttes jord inden for ejendomsskellet.

Derfor er det altid en god idé at kontakte Furesø Kommune, inden der graves i jorden, når der skal bygges til eller om. Kommunen kan oplyse, hvilken viden der foreligger om den konkrete grund - og dermed afklare, hvilke tilladelser der skal søges om.

Selv om kommunen eller regionen ikke har oplysninger om forurening på en konkret grund, kan der alligevel være en forurening på grunden, f.eks. fra en gammel utæt olietank.

Det gælder derfor altid, at alt gravearbejde straks skal stoppes og Furesø Kommune kontaktes, hvis der konstateres en forurening af jorden.

Rettigheder for ejere af kortlagte grunde

Når regionen har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der anvendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for 2 år.

Hvis en boliggrund er kortlagt på vidensniveau 2, har ejeren i visse tilfælde krav på en oprydning efter værditabsordningen.

Pligter for ejere af kortlagte grunde

Ejere af kortlagte grunde har pligt til:

  • at informere lejere og beboere om at grunden er kortlagt
  • at informere de involverede (f.eks. entreprenøren), hvis der skal graves i jorden
  • at informere køber, hvis ejendommen skal sælges
  • at sikre sig, at reglerne om bygge- og gravearbejde overholdes
  • at arealanvendelsen ikke ændres til følsomme formål uden tilladelse fra kommunen
  • at sikre at jordflytning anmeldes til kommunen

Hvis arealet er offentligt tilgængeligt kan kommunen desuden fastsætte regler om, at det forurenede areal skal være indhegnet eller befæstet, for at undgå at folk kommer i kontakt med den forurenede jord.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback