Jordflytningsregulativet trådte i kraft den 18. april 2008. I regulativet kan du se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

Anmeldelse

Du skal anmelde flytning af jord til kommunen, før du flytter jorden. Anmeldelsen skal være skriftlig og skal som udgangspunkt ske senest 4 uger inden jorden ønskes flyttet. Hvis du ønsker at flytte jorden til et godkendt modtageanlæg, kan du foretage jordflytningen umiddelbart efter anmeldelsen. Kommunen anviser normalt ikke jord, der ønskes afleveret på et godkendt modtageanlæg. Ved anmeldelse af jordflytning skal kommunens anmeldeskema for jordflytning benyttes.

Du kan undlade at anmelde jordflytning, hvis du ønsker at flytte 1 m3 jord eller mindre til kommunens genbrugsstationer. Genbrugsstationerne modtager dog ikke synligt eller dokumenteret forurenet jord samt jord fra kortlagte arealer.

Center for By og Miljø kan anvise til et bestemt modtageanlæg. Du har pligt til at benytte et af de anlæg, som vi anviser til.

Senest 14 dage efter aflevering af jorden på modtageranlægget skal kopi af vejesedler sendes til Furesø Kommune.

Vejledning

Du kan læse nærmere om hvornår og hvordan du som bygherre, entreprenør eller vognmand skal anmelde flytning af overskudsjord i Vejledning i anmeldelse af jordflytning.

Del: