Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Byggeri og projekter Jord Jordflytning

Jordflytning

Furesø Kommune har udarbejdet et jordflytningsregulativ, der klassificerer en række områder i kommunens byzoner som lettere forurenede (kaldet områdeklassificering). Det betyder, at du skal være opmærksom på reglerne for flytning af jord.

Jordflytningsregulativet trådte i kraft den 18. april 2008. I regulativet kan du se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

Anmeldelse

Du skal anmelde flytning af jord til kommunen, før du flytter jorden. Anmeldelsen skal være skriftlig og skal som udgangspunkt ske senest 4 uger inden jorden ønskes flyttet. Hvis du ønsker at flytte jorden til et godkendt modtageanlæg, kan du foretage jordflytningen umiddelbart efter anmeldelsen. Kommunen anviser normalt ikke jord, der ønskes afleveret på et godkendt modtageanlæg. Ved anmeldelse af jordflytning skal kommunens anmeldeskema for jordflytning benyttes.

Du kan undlade at anmelde jordflytning, hvis du ønsker at flytte 1 m3 jord eller mindre til kommunens genbrugsstationer. Genbrugsstationerne modtager dog ikke synligt eller dokumenteret forurenet jord samt jord fra kortlagte arealer.

Center for By og Miljø kan anvise til et bestemt modtageanlæg. Du har pligt til at benytte et af de anlæg, som vi anviser til.

Senest 14 dage efter aflevering af jorden på modtageranlægget skal kopi af vejesedler sendes til Furesø Kommune.

Anmeldeskema

Vejledning i anmeldelse af jordflytning

Opgravning og flytning af:

 • forurenet jord,
 • jord fra en ejendom, der er kortlagt efter jordforureningsloven,
 • jord fra en kortlagt del af en ejendom,
 • jord fra et areal, der anvendes til offentlig vej
 • jord fra områdeklassificerede områder
 • jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

skal anmeldes til den kommune, hvor jorden graves op, hvis jorden skal flyttes bort fra ejendommen. Reglerne står i jordflytningsbekendtgørelsen. 

Forurenet jord findes forskellige steder i Furesø Kommune. Nogle steder har kommunen kendskab til forureningen, fordi den f.eks. skyldes tidligere industriel aktivitet. Sådanne arealer kan være kortlagte. Andre steder er der ingen viden om, at arealerne er forurenede. 

Anmeldelse skal ske, før jorden flyttes væk fra den ejendom, hvor den er gravet op. I tilfælde af, at projektet ændres væsentligt, skal du som anmelder selv sørge for, at anmeldelsen ajourføres og fremsendes til Furesø Kommune. 

Enhver, der flytter jord af ovenfor nævnte typer, har pligt til at anmelde jordflytningen eller til at sikre, at anmeldelsen er sket, inden jorden flyttes. Ofte er det ejeren, lejeren eller bygherren, der anmelder jordflytningen. Det betyder, at du som entreprenør eller vognmand som et minimum skal sikre dig, at anmeldelsen er sket. Og som chauffør skal du have en kopi af anmeldelsen, der skal følge jorden under transporten. 

For jord, der graves op i Furesø Kommune, skal anmeldelsen sendes til kommunen. Hvis jorden skal flyttes til en anden kommune, sørger Furesø Kommune for at anmelde flytningen til den pågældende kommune, i det omfang det er nødvendigt. Hvis jorden skal genanvendes i en anden kommune efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen, skal du som anmelder selv sørge for at anmelde genanvendelsesprojektet til den kommune, hvor jorden ønskes genanvendt. 

Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget af Furesø Kommune med mindre:

 • Furesø Kommune anmoder om supplerende oplysninger inden for 4-ugers fristen. Flytning må derefter tidligst iværksættes to uger efter kommunen har modtaget de supplerende oplysninger.
 • Jorden flyttes til modtageanlæg godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde foregå umiddelbart efter anmeldelsen. Hvis denne jord flyttes fra et kortlagt areal, skal Furesø Kommune inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering. 
 • Den samlede jordflytning udgør 1 m3 eller mindre. Jorden kan da afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. Den samlede jordflytning udgør 1 m3 eller mindre fra et kortlagt areal. Jorden kan da afleveres uden foregående anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg. I sådanne tilfælde afleveres anmeldelsen til modtageanlægget sammen med jorden.
 • Opgravning og flytning af jord, der på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en forudgående anmeldelse. I sådanne tilfælde kan jorden opgraves og straks flyttes til en midlertidig placering i opgravningskommunen, f. eks til en container eller tilsvarende afskærmet placering. Opgravning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal anmeldes senest tre hverdage efter flytning til den midlertidige placering.
 • En virksomhed, som udfører flere jordflytninger fra flere lokaliteter i kommunen, f.eks. i forbindelse med lednings-, vej- eller kloakarbejder, anmelder samlet flere forventede jordflytninger til et bestemmelsessted for hver forureningskategori/forureningsklasse - dog skal jordarbejdet foregå inden for en periode på højst et år. Jord fra kortlagte arealer eller jord, der er konstateret forurenet ud over kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, kan dog ikke indgå i en samlet anmeldelse for ledningsarbejder. Virksomheden skal senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende
  oplysninger til Furesø Kommune om ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet, samt mængde, analyseresultater og kategorisering/klassificering.

I alle tilfælde skal en kopi af anmeldelsen følge jorden under hele flytningen. Du skal være opmærksom på, at hvis du anmelder, at jorden ønskes anvendt på anden vis og jorden samtidig flyttes ud af kommunen, inddrages i nogle tilfælde andre myndigheder i sagsbehandlingen (se afsnittet ”Hvilke myndigheder skal der anmeldes til”).

Du skal også være opmærksom på, at det i forbindelse med et projekt, hvor der skal flyttes jord, kan være nødvendigt at bygherren indhenter en tilladelse hos kommunen, f.eks. efter jordforureningslovens § 8 og miljøbeskyttelseslovens § 19.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback