På private veje.

Brugen af nedknust asfalt er reguleret i Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse fra juli 1985. Nye regler er dog på vej og i den mellemliggende periode har Miljøstyrelsen anbefalet nogle retningslinjer til kommunerne til brug ved vurdering af om nedknust asfalt kan anvendes uden konkret tilladelse. Miljøstyrelsen opererer i retningslinjerne med betegnelsen ”egentligt vejanlæg”.

Ved betegnelsen ”egentligt vejanlæg”, forstår Miljøstyrelsen følgende: Asfalterede vejanlæg, pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som parkeringspladser, samt asfalterede stier, der er del af et egentligt vejanlæg, samt at der med dette henvises til vejens fysiske opbygning, og ikke til dens retlige status.

Det betyder, at brugen af nedknust asfalt i vejanlæg, som ikke efterfølgende asfalteres, skal der søges om tilladelse til efter § 19 eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Der er to forhold, som gør sig gældende, når der benyttes knust asfalt:

1. Støvgener

For at undgå støvgener er det afgørende, at opbrudt gammel asfalt anvendes efter god praksis. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende:

  • Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt i lighed med al anden ubundet belægning give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres.
  • Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.

2. Jordforurening

Vær opmærksom på, at arealerne omkring veje, som påføres asfaltprodukter, kan blive forurenede. Det drejer sig specielt om PAH’er og kulbrinter. Arealer, som er forurenede, er underlagt en række restriktioner. Bl. a. kræver flytning af jord fra forurenede arealer speciel tilladelse fra kommunen.

Alternativer

Der kan være alternativer til en belægning med knust asfalt, f. eks.:

  • Udlægning af bitumen på en afrettet bæredygtig grusvej, afdækket med nedknuste granitskærver.