Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Byggeri og projekter Byggeri og aktiviteter i landzone Landzonebestemmelser

Landzonebestemmelser

Danmark er opdelt i tre forskellige zoner: byzone, sommerhusområde og landzone. Landzone er de områder, der hverken er udlagt til byzone eller sommerhusområde.

Hvis din ejendom ligger i landzone, kræver det ofte landzonetilladelse fra kommunen, at

 • opføre ny bebyggelse,
 • udstykke din ejendom, 
 • ændre anvendelsen af eksisterende bygninger, og
 • ændre anvendelsen af ubebyggede arealer. 

Du kan finde zonestatus for din ejendom i kortløsningen til Furesø Kommuneplan 2021 under temalaget "Eksisterende byzone”. Hvis din ejendom ikke ligger i byzone, ligger den i landzone.

Hvis du har spørgsmål om landzonebestemmelserne, er du velkommen til at kontakte kommunen. 

Søg om landzonetilladelse

Hvordan søger du om landzonetilladelse og hvad er processen

Hvordan søger du

Du kan søge om landzonetilladelse på flere forskellige måder.  

Direkte til landzoneteamet

Du kan sende din ansøgning med brev eller digital post til Natur og Miljøafdelingen i Furesø Kommune. 

Samlet ansøgning via Byg og Miljø

Hvis du søger om et forhold, der samtidig kræver byggetilladelse, kan du i stede vælge at vedlægge din ansøgning til den byggeansøgning, du indsender via Byg og Miljø

Din ansøgning kan skrives i et separat dokument, der vedlægges sagen, når du indsender den via Byg og Miljø.

Når kommunen har modtaget projektet via Byg og Miljø, opretter vi en sag, der lægges til behandling i Natur og Miljøafdelingen, der behandler ansøgninger om landzonetilladelse samt ansøgninger om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer.

Det kan være en fordel at søge det samlede projekt via Byg og Miljø, fordi det tegningsmateriale, som kræves i byggesager, også kan anvendes i landzonesager.

Dermed har kommunen det fulde og samme byggeandragende til brug for behandlingen i alle sagstyper.   

Hvordan søger du

Du kan søge om landzonetilladelse på flere forskellige måder.  

Direkte til landzoneteamet

Du kan sende din ansøgning med brev eller digital post til Natur og Miljøafdelingen i Furesø Kommune. 

Samlet ansøgning via Byg og Miljø

Hvis du søger om et forhold, der samtidig kræver byggetilladelse, kan du i stede vælge at vedlægge din ansøgning til den byggeansøgning, du indsender via Byg og Miljø

Din ansøgning kan skrives i et separat dokument, der vedlægges sagen, når du indsender den via Byg og Miljø.

Når kommunen har modtaget projektet via Byg og Miljø, opretter vi en sag, der lægges til behandling i Natur og Miljøafdelingen, der behandler ansøgninger om landzonetilladelse samt ansøgninger om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer.

Det kan være en fordel at søge det samlede projekt via Byg og Miljø, fordi det tegningsmateriale, som kræves i byggesager, også kan anvendes i landzonesager.

Dermed har kommunen det fulde og samme byggeandragende til brug for behandlingen i alle sagstyper.   

Hvad skal en ansøgning indeholde

Først når du har et konkret projekt, kan du indsende en ansøgning.

Alle ansøgninger om forhold i landzone skal indeholde oplysninger om ejendommen (matrikelnummer og adresse samt hvem der ejer ejendommen), en beskrivelse af projektet og en begrundelse for projektet. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal du også vedlægge en fuldmagt fra ejer.

Afhængig af, hvilket projekt du søger om, skal din ansøgning også indeholde:  

Byggeri 

 • Situationsplan med angivelse af bygningens/tilbygningens placering samt afstand til skel og andre bygninger på ejendommen
 • Målsatte plan-, gavl- og facadetegninger
 • Målsat snittegning med angivelse af facadehøjde og taghøjde
 • Oplysninger om arealet af den nye bygning/tilbygning 
 • Angivelse af udvendige materiale- og farvevalg

Søer 

 • Situationsplan med angivelse af søens placering samt afstand til skel og eventuelle bygninger
 • Størrelse på søen
 • Dybden på søen
 • Hældningen på søens bredder/sider – gerne illustreret ved en snittegning
 • Oplysninger om fordeling af overskudsjord (opgravet materiale)

Ridebaner

 • Oplysninger om ejendommes hestehold
 • Oplysninger om, hvem der skal anvende ridebanen
 • Størrelsen på ridebanen
 • Situationsplan med angivelse af ridebanens placering samt afstand til skel og eventuelle bygninger
 • Oplysninger om eventuelle terrænændringer og fordeling af overskudsjord
 • Oplysninger om opbygning af ridebanebund, tykkelse og materialer
 • Oplysninger om eventuelt hegn, belysning m.m.

Aktiviteter 

 • Situationsplan med angivelse af arealet til aktiviteten
 • Oplysninger om det samlede areal, der skal anvendes til aktiviteten
 • Eventuelt oplysninger om brugerkreds, forventet besøgsantal, åbningstider og lignende

Kort og tegningsmateriale behøver ikke være udført af professionelle tegnere, rådgivere eller lignende. Men tegningsmaterialer skal være målfast. 

Hvad skal en ansøgning indeholde

Først når du har et konkret projekt, kan du indsende en ansøgning.

Alle ansøgninger om forhold i landzone skal indeholde oplysninger om ejendommen (matrikelnummer og adresse samt hvem der ejer ejendommen), en beskrivelse af projektet og en begrundelse for projektet. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal du også vedlægge en fuldmagt fra ejer.

Afhængig af, hvilket projekt du søger om, skal din ansøgning også indeholde:  

Byggeri 

 • Situationsplan med angivelse af bygningens/tilbygningens placering samt afstand til skel og andre bygninger på ejendommen
 • Målsatte plan-, gavl- og facadetegninger
 • Målsat snittegning med angivelse af facadehøjde og taghøjde
 • Oplysninger om arealet af den nye bygning/tilbygning 
 • Angivelse af udvendige materiale- og farvevalg

Søer 

 • Situationsplan med angivelse af søens placering samt afstand til skel og eventuelle bygninger
 • Størrelse på søen
 • Dybden på søen
 • Hældningen på søens bredder/sider – gerne illustreret ved en snittegning
 • Oplysninger om fordeling af overskudsjord (opgravet materiale)

Ridebaner

 • Oplysninger om ejendommes hestehold
 • Oplysninger om, hvem der skal anvende ridebanen
 • Størrelsen på ridebanen
 • Situationsplan med angivelse af ridebanens placering samt afstand til skel og eventuelle bygninger
 • Oplysninger om eventuelle terrænændringer og fordeling af overskudsjord
 • Oplysninger om opbygning af ridebanebund, tykkelse og materialer
 • Oplysninger om eventuelt hegn, belysning m.m.

Aktiviteter 

 • Situationsplan med angivelse af arealet til aktiviteten
 • Oplysninger om det samlede areal, der skal anvendes til aktiviteten
 • Eventuelt oplysninger om brugerkreds, forventet besøgsantal, åbningstider og lignende

Kort og tegningsmateriale behøver ikke være udført af professionelle tegnere, rådgivere eller lignende. Men tegningsmaterialer skal være målfast. 

Behandling af ansøgningen

Kvittering

Når kommunen modtager en ansøgning om landzonetilladelse, sender vi en kvittering. Det sker som regel inden for en uge. I kvitteringsskrivelsen vil der stå, hvilket sagsnummer kommunen har tildelt din sag. 

Sagsbehandlingstid

Helt generelt bestræber kommunen sig på at behandle ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem.

I øjeblikket er der en sagsbehandlingstid på ca. 5 måneder for ansøgninger om landzonetilladelse.  

Hvis det du søger om, kræver flere myndighedstilladelser; f.eks. dispensation fra fredningsbestemmelser og byggetilladelse, vil det betyde en længere sagsbehandlingstid.  

Naboorientering

Naboerne til den pågældende ejendom skal orienteres om en ansøgning om landzonetilladelse, inden kommunen træffer afgørelse.

Det sker ved en naboorientering, som kommunen foretager i forbindelse med sagsbehandlingen.

Naboerne skal have to uger til at udtale sig i sagen. Hvis kommunen modtager bemærkninger fra naboerne, vil du få besked fra os, når de to uger er gået.

Kommunen kan undlade naboorienteringen, hvis projektet har underordnet betydning for naboerne.

Kommunen er også forpligtiget til at overveje, om der er parter i sagen, som skal modtage en partshøring. 

Behandling af ansøgningen

Kvittering

Når kommunen modtager en ansøgning om landzonetilladelse, sender vi en kvittering. Det sker som regel inden for en uge. I kvitteringsskrivelsen vil der stå, hvilket sagsnummer kommunen har tildelt din sag. 

Sagsbehandlingstid

Helt generelt bestræber kommunen sig på at behandle ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem.

I øjeblikket er der en sagsbehandlingstid på ca. 5 måneder for ansøgninger om landzonetilladelse.  

Hvis det du søger om, kræver flere myndighedstilladelser; f.eks. dispensation fra fredningsbestemmelser og byggetilladelse, vil det betyde en længere sagsbehandlingstid.  

Naboorientering

Naboerne til den pågældende ejendom skal orienteres om en ansøgning om landzonetilladelse, inden kommunen træffer afgørelse.

Det sker ved en naboorientering, som kommunen foretager i forbindelse med sagsbehandlingen.

Naboerne skal have to uger til at udtale sig i sagen. Hvis kommunen modtager bemærkninger fra naboerne, vil du få besked fra os, når de to uger er gået.

Kommunen kan undlade naboorienteringen, hvis projektet har underordnet betydning for naboerne.

Kommunen er også forpligtiget til at overveje, om der er parter i sagen, som skal modtage en partshøring. 

Afgørelsen

Når kommunen behandler en ansøgning om landzonetilladelse, foretager vi altid en konkret vurdering af det ansøgte projekt, og holder det ansøgte op mod de hensyn, som planlovens landzonebestemmelser skal varetage.

I afgørelsen vil du kunne læse en begrundelse for, hvorfor du har fået tilladelse eller hvorfor du har fået afslag.  

Udsendelse af afgørelse

Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, sender vi afgørelsen til dig. Hvis du ikke ejer ejendommen, sender vi også afgørelsen til ejer.  

En landzonetilladelse vil også blive sendt til en række organisationer, myndigheder og til de naboer, der har indsendt bemærkninger under naboorienteringen. 

Offentliggørelse af afgørelse

En landzonetilladelse skal offentligt bekendtgøres, når kommunen har meddelt den. Det sker på kommunens hjemmeside.

Afgørelsen

Når kommunen behandler en ansøgning om landzonetilladelse, foretager vi altid en konkret vurdering af det ansøgte projekt, og holder det ansøgte op mod de hensyn, som planlovens landzonebestemmelser skal varetage.

I afgørelsen vil du kunne læse en begrundelse for, hvorfor du har fået tilladelse eller hvorfor du har fået afslag.  

Udsendelse af afgørelse

Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, sender vi afgørelsen til dig. Hvis du ikke ejer ejendommen, sender vi også afgørelsen til ejer.  

En landzonetilladelse vil også blive sendt til en række organisationer, myndigheder og til de naboer, der har indsendt bemærkninger under naboorienteringen. 

Offentliggørelse af afgørelse

En landzonetilladelse skal offentligt bekendtgøres, når kommunen har meddelt den. Det sker på kommunens hjemmeside.

Klage over afgørelsen

I landzonesager gælder en klagefrist på fire uger. Det betyder, at en klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at kommunen har meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.  

I afgørelsen vil der altid være en klagevejledning, der oplyser nærmere om, hvordan man klager.

Man klager til Planklagenævnet via klageportalen. I klageportalen sendes en klage automatisk først til Furesø Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Naboer er klageberettigede i landzonesager.

Hvis der klages over din afgørelse, vil kommunen give dig besked hurtigst muligt efter klagefristens udløb. 

Klage over afgørelsen

I landzonesager gælder en klagefrist på fire uger. Det betyder, at en klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at kommunen har meddelt afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.  

I afgørelsen vil der altid være en klagevejledning, der oplyser nærmere om, hvordan man klager.

Man klager til Planklagenævnet via klageportalen. I klageportalen sendes en klage automatisk først til Furesø Kommune. Kommunen sender herefter klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Naboer er klageberettigede i landzonesager.

Hvis der klages over din afgørelse, vil kommunen give dig besked hurtigst muligt efter klagefristens udløb. 

Udnyttelsesfrist for en tilladelse

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Det betyder, at du ikke må påbegynde bygge-/anlægsarbejdet før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Du skal selv sikre dig, at du har alle de nødvendige myndighedstilladelser, før du går i gang.  

Hvis der bliver klaget over landzonetilladelsen til Planklagenævnet, må projektet heller ikke påbegyndes, førend klagesagen er afgjort i klagenævnet.  

Der gælder en udnyttelsesfrist på 5 år med mindre, kommunen har skrevet noget andet i landzonetilladelsen.

En tilladelse vil også bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. 

 

Udnyttelsesfrist for en tilladelse

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Det betyder, at du ikke må påbegynde bygge-/anlægsarbejdet før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Du skal selv sikre dig, at du har alle de nødvendige myndighedstilladelser, før du går i gang.  

Hvis der bliver klaget over landzonetilladelsen til Planklagenævnet, må projektet heller ikke påbegyndes, førend klagesagen er afgjort i klagenævnet.  

Der gælder en udnyttelsesfrist på 5 år med mindre, kommunen har skrevet noget andet i landzonetilladelsen.

En tilladelse vil også bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år. 

 

Bygninger m.v.

Landzonebestemmelserne findes i planlovens §§ 34-38.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land, samt sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen.  

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Du kan læse mere om landzonebestemmelserne i Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration

Derudover udvikler Planklagenævnet via deres afgørelser også løbende praksis på området. 

Bebyggelse omfatter ikke kun bygninger, men også andre faste konstruktioner og anlæg som eksempelvis shelters, bålhytter, saunaer, legepladser, master, solceller/solfangere og vindmøller.

Transportable konstruktioner, som har en bygningsmæssig udnyttelse, anses også som bebyggelse. Det kan eksempelvis være campingvogne, mandskabsvogne og containere. 

Du kan uden landzonetilladelse til- og ombygge dit eksisterende helårshus i landzone op til et samlet bruttoetageareal på 500 m2. Hvis du har indbyggede garager, overdækning eller lignende, tæller disse arealer med i beregningen af bruttoetagearealet.

Det kræver ikke landzonetilladelse at foretage indvendige bygningsændringer i din bolig, så længe disse ikke medfører en ændret anvendelse af boligen.

Det kræver dog altid landzonetilladelse at opdele en eksisterende bolig i flere boliger/ boligenheder.

Hvis du ønsker at bygge en ny bolig som erstatning for en eksisterende bolig, vil det som hovedregel kræve landzonetilladelse.

Hvis der er landbrugspligt på din ejendom, kan udskiftning af stuehuset være undtaget for kravet om landzonetilladelse. Det afhænger af det konkrete projekt.

Der gives som hovedregel ikke tilladelse til at opføre et nyt hus i landzone på en tom byggegrund.

Hvis du på din ejendom har en landbrugsbygning, som du ikke længere anvender til landbruget, eller en andre overflødiggjort bygning, kan du uden landzonetilladelse indrette én ekstra bolig i en overflødiggjort bygning. Den overflødiggjorte bygning skal være egnet til formålet og må ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Bygningen må heller ikke være opført inden for de seneste fem år. Den nye bolig skal anmeldes til kommunen, inden den indrettes, så kommunen kan vurdere, om betingelserne er opfyldt.  

I tilknytning til enfamilieshuse eller sommerhuse kan du uden landzonetilladelse opføre garager, udhuse, carporte drivhuse og lignende bygninger på op til 50 m². Ved enfamiliehuse forstås også stuehuse på landbrugsejendomme.

Hvis du ønsker at bygge en større privat udhusbygning eller lignende, vil den kræve landzonetilladelse.

Udhusbegrebet omfatter også mindre hønsehuse i private haver.

Udhusbegrebet omfatter imidlertid ikke læskure til f.eks. heste, får og kvæg. Læskure til dyr kræver landzonetilladelse; også selvom der er tale om flytbare læskure. 

Nye bygninger til brug for landbrug kan efter omstændighederne opføres uden landzonetilladelse.

Driftsbygninger til landbruget skal anmeldes til kommunen, inden de opføres. I den forbindelse skal du redegøre for den landbrugsmæssige drift, behovet for driftsbygningen, størrelsen m.v. 

Shelters, bålhytter og lignende kræver landzonetilladelse. Da landzonebestemmelserne har til formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land gives der som hovedregel ikke tilladelse til at opføre sådanne fritliggende bygninger til privat brug.  

Af hensyn til det almene friluftsliv kan der – afhængig af projektet – gives tilladelse til fritliggende shelters, bålhytter og lignende, hvis de etableres i områder, der anvendes til rekreative formål, og hvortil der er offentlig adgang. Dvs. anlægget skal kunne bruges af en bredere kreds af brugere. 

Alle til- og ombygninger af sommer-/fritidshuse i landzone kræver landzonetilladelse.

Hvis du ønsker at bygge et nyt sommer-/fritidshus som erstatning for et eksisterende hus, vil det altid kræve landzonetilladelse. Der gives normalt landzonetilladelse til at erstatte et eksisterende lovligt sommerhus/fritidshus med et nyt med omtrent sammen størrelse og placering.

Hvis du ønsker, at dit sommer-/fritidshus skal overgå til helårsanvendelse, kræver det landzonetilladelse.

Pensionister kan have ret til at benytte et sommer-/fritidshus i landzone som helårsbolig. Huset vil dog stadig have status som et sommer-/fritidshus.

En lang række tekniske anlæg kræver også landzonetilladelse, eksempelvis master, pilerensningsanlæg, husstandsvindmøller og mindre anlæg til solceller/solfangere.

Mindre solcelleanlæg på terræn kræver landzonetilladelse.

Det kræver ikke landzonetilladelse at montere solceller/solfangere i eller på tagfladen, forudsat at solpanelerne ikke vinkles eller vippes i forhold til tagets hældning.

Nye bygninger til andet erhverv, der ikke er landbrug eller skovbrug, kræver landzonetilladelse.

Der gives som hovedregel afslag på at opføre nye bygninger til andet erhverv i landzone. Andet erhverv bør henvises til planlagte erhvervsområder, hvor der er taget hensyn til eksempelvis infrastruktur, støj m.v. 

Hvis du på din landbrugsejendom har landbrugsbygninger, som du ikke længere anvender til landbruget, eller andre overflødiggjorte bygninger, kan du uden landzonetilladelse tage dem i brug til visse former for erhverv, lager- og kontorformål, forenings- og fritidsformål samt mindre butikker.

Bygningerne skal være egnet til formålet og må ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang. Bygningerne må heller ikke være opført inden for de seneste fem år.  

Alle erhverv skal anmeldes til kommunen, inden de indrettes i en overflødiggjort bygning, så kommunen kan vurdere, om betingelserne er opfyldt.  

De typer af erhverv, der kan indrettes i overflødiggjort bygninger er, håndværks- og industrivirksomhed, som f.eks. tømrer- og murervirksomhed, VVS-virksomhed, autoværksted, autoophugningsvirksomhed, klargøring af biler og reparation af landbrugsmaskiner.

Det kan også være liberale erhverv som f.eks. konsulentfirmaer, tegnestuer, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, ejendomsmæglerfirmaer, frisørsaloner og klinikker.

Forenings- og fritidsformål omfatter f.eks. yogastudier, naturskoler, naturvejledningscentre, lokalhistoriske foreninger, spejdere samt klublokaler til klubber og foreninger.

Hotel- og restaurationsvirksomhed, vognmandsvirksomheder, entreprenørvirksomhed og nedknusningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelsen, og kræver derfor landzonetilladelse. 

Ubebyggede arealer

Ændret anvendelse af et ubebygget areal i landzone kræver landzonetilladelse. Det kan eksempelvis være etablering af ridebaner, fodboldbaner, andre anlæg til frilufts- og sportsaktiviteter, større parkeringspladser og oplagspladser. 

En kortvarig ændring i anvendelsen af en bygning eller et areal kræver ikke landzonetilladelse. For at en ændret anvendelse er kortvarig, skal den være på under 6 uger.  

Det kræver landzonetilladelse at udstykke nye ejendomme i landzone.

I landzone meddeles der som hovedregel afslag på ansøgning om tilladelse til udstykning af nye selvstændige ejendomme med henblik på opførelse af nye boliger eller sommerhuse.  

Etablering af nye søer og udvidelse af eksisterende søer anses for at være en ændret anvendelse af et ubebygget areal, og kræver derfor landzonetilladelse.

Dog kræver det ikke landzonetilladelse at anlægge en mindre havedam i havearealet til din bolig.  

Du skal være opmærksom på, at søer over 100 m² kan blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og betegnes som en beskyttet naturtype. Det betyder, at når søen først er anlagt, må den ikke fjernes igen, ligesom tilstanden ikke må ændres. 

Hvis du ønsker at terrænregulere, kan det kræve landzonetilladelse, idet terrænregulering kan udgøre en ændret anvendelse af ubebyggede arealer. Det er eksempelvis tilfældet ved placering og opbevaring af overskudsjord.

Terrænregulering på landbrugsejendomme kan efter omstændighederne været undtaget for kravet om landzonetilladelse. Det er tilfældet, hvis terrænreguleringen sker med henblik på forbedring og fortsat landbrugsdrift. Terrænregulering, der overstiger, hvad der er nødvendigt for forbedring af den landbrugsmæssige drift, kræver landzonetilladelse.  

Kommunen anbefaler, at du kontakter os, inden du foretager terrænregulering.

Støj- og jordvolde anses som en ændret anvendelse af ubebyggede arealer, og vil i langt de fleste tilfælde kræve landzonetilladelse. 

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback