Skip til hoved indholdet

Bygge- og beskyttelseslinjer

Hvad skal du være opmærksom på, hvis din ejendom ligger inden for bygge- og beskyttelseslinjer.

Hvis din ejendom ligger indenfor bygge- og beskyttelseslinjer ved skov, sø, å, fortidsminder eller kirker skal du være særlig opmærksom, når du ønsker at udføre et byggearbejde eller foretage andre ændringer. Det kan nemlig kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

Du kan se, om din ejendom ligger inden for bygge- og beskyttelseslinjer på Danmarks Arealinformation under lagkatalog ”Naturbeskyttelse og kulturarv”.  

Bygge- og beskyttelseslinjer skal medvirke til beskyttelse af landskabet, det åbne land og de særlige landskabselementer, som de vedrører.

For skove, søer og vandløb har linjerne også et naturbeskyttelseshensyn, da de skal sikre arealerne som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv.

Endelig har nogle linjer også til formål at varetage de kulturhistoriske hensyn.  

Du kan også læse mere om bygge- og beskyttelseslinjer i Miljøstyrelsens vejledning.

Bestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjer er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 16.

Hovedreglen er, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra større vandløb og inden for en afstand af 150 m fra søer på 3 ha og derover.  

Kommunen har mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen. 

Bebyggelsesbegrebet

Med bebyggelse forstås også faste konstruktioner og anlæg, som f.eks. master, solceller/solfangere, drivhuse, terrasser, legeredskaber og lignende.

Til- og ombygning af eksisterende bebyggelse

Bebyggelse omfatter ikke kun nyopførelse men også om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse, som f.eks. opsætning af altaner, isætning af større vinduer, karnapper og solcellepaneler i/på taget.  
Dog kan der ske almindelig vedligeholdelse af eksisterende bebyggelse, som maling, udskiftning af tagplader, døre og vinduer m.v. Hvis du isætter større vinduespartier end der er i forvejen, kan det kræve dispensation. 

Bestemmelserne om skovbyggelinjen er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 17.

Hovedreglen er, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove.

For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov, eller hvis den privatejede skov er sammenhængende med offentlig skov.

Kommunen har mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen. 

Bestemmelserne om fortidsmindebeskyttelseslinjen er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 18.

Hovedreglen er, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealer inden for 100 m fra de fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.

Begrebet ”tilstandsændringer” skal forstås meget bredt.

Der er forbud mod at opføre alle former for bebyggelse. Der må heller ikke placeres campingvogne, skurvogne, containere og andre mobile anlæg, samt andre faste konstruktioner og anlæg, som eksempelvis master, solceller/solfangere, terrasser, højbede, legeredskaber, trampoliner og flagstænger. Terrænregulering, gravearbejde, plantning af nye træer og buske samt hegning er heller ikke tilladt.  

Ud over opførelse af ny bebyggelse omfatter forbuddet også om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse.  

Kommunen har mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen, men kun i helt særlige tilfælde. Bestemmelsen administreres restriktivt.

Bestemmelserne om kirkebyggelinjen er fastlagt i naturbeskyttelseslovens § 19.

Hovedreglen er, at der ikke må opføres bebyggelse højere end 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra kirker.

Forbuddet gælder både egentlige bygninger og også antenner, master og vindmøller.

Kommunen har mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen. 

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback