Ønsker I at blive gift, starter I med at udfylde en ægteskabserklæring. Det gælder uanset om vielsen skal foregå på rådhuset eller i kirke.

I ansøger om ægteskab/udfylder ægteskabserklæringen digitalt med jeres NemID. Start ansøgningen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring".

Bryllupssalen, Vielse, Furesø Rådhus, Adi Holzer (2)
En borgerlig vielse på Furesø Rådhus, Sløjfen, på Stiager 2, 3500 Værløse. Vielsen foregår i Bryllupssalen, som er vist her på billedet.
 • Vielse på rådhuset i Furesø Kommune

  Ønsker I at blive gift på Furesø Rådhus, kan I på forsiden af ægteskabserklæringen skrive den dato og tid, I ønsker at blive viet. Så prøver vi at efterkomme jeres ønske. Vielsesdato kan tidligst være tre uger efter, ægteskabserklæringen er godkendt.

  En borgerlig vielse foregår på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

  Vielsen skal overværes af to vidner samt eventuelle gæster. Der kan maksimalt være 18 personer i Bryllupssalen.

  I kan selv vælge at medbringe 2 vidner, eller vi kan sørge for det, dog ikke på lørdage.

  Ceremonien varer mellem 1/2 og 3/4 time.

  I kan blive viet

  • mandag - onsdag mellem kl. 9-14
  • torsdag mellem kl. 10-17
  • fredag kl. 9-12
  • lørdage mellem kl. 10-12.

  Vielser foretages ikke på søn- og helligdage, fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag, mellem jul og nytår,  påskelørdag samt hele juli måned. 

 • Udendørs vielse i Furesø Kommune

  Ønsker I at blive gift udendørs i Furesø Kommune, skal I på forsiden af ægteskabserklæringen skrive dato, tid og informationen om udendørsarealet i Furesø Kommune, hvor I ønsker at blive viet. Så prøver vi at efterkomme jeres ønske. I finder ægteskabserklæringen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring". Vielsesdato kan tidligst være tre uger efter, ægteskabserklæringen er godkendt.

  Vielsen skal overværes af to vidner samt eventuelle gæster. I skal selv sørge for at have to vidner med.

  Furesø Kommune sørger ikke for borde og stole samt drikkelse til at skåle med efter vielsen. Ceremonien varer ca. 1/2 time.
  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  Vielser foretages ikke på søn- og helligdage, fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag.

 • Er én af parterne ikke dansk statsborger, eller har bopæl i udlandet?

  Ønsker I at blive gift og én af jer er fra et Nordisk land eller et EU-land, som ikke har dansk CPR-nummer, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring

  Vær opmærksom på at følgende dokumenter også skal vedlægges:

  • Billede legitimation, f.eks. pas
  • Dokumentation for skilsmisse, hvis pågældende tidligere har været gift (dokumentation skal være på engelsk og med gyldigt myndighedsstempel)

  Bestil en tid i Borgerservice, hvis I gerne vil aflevere originaldokumenterne personligt.

  Ikke-nordisk eller ikke-EU statsborger

  Ønsker I at blive gift og én af jer er ikke-nordisk eller et ikke-EU statsborger, som har tidsubegrænset opholdstilladelse, skal I starte ansøgningen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring"

  Hvis vedkommende ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse, skal I ansøge i Familieretshuset.

 • Internationale par skal søge om ægteskab hos Familieretshuset

  Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

  I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

  Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
 • Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring
  Nationale ægteskaber

  Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

  I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

  Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
  Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

  I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

  Internationale ægteskaber

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
  Når I også vil skifte navn

  Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

  I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

  Hvem kan gifte sig med hinanden?

  De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

  På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

 • Navneændring ved vielse

  I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Ansøg om navneændring ved vielse".

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Ansøgningen om navneændring ved vielse skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Ansøg om navneændring ved vielse" og udfylde ægteskabserklæringen.

  I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

  I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

 • Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

  En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

 • Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

  Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

  Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

 • Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

  I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

 • Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

  I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

 • Hvordan bliver vi gift i udlandet?

  Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

  Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

  Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

  Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

  Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

  Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

  Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

  Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

  Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

 • Har du mistet din vielsesattest?

  Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

  Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

  • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
  • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken'.
  • Vielse hos en tredje myndighed: Kontakt denne.
 • Huskeliste og ordforklaring
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

  Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring (se ovenfor).

  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, får I en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

  I skal søge hos Familieretshuset, hvis den ene eller begge er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold.

  Vielse i udlandet
  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
  Navneændring på bryllupsdagen
  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. I skal gøre det digitalt og det er en særskilt selvbetjening.

Lovgivning

I 'Ægteskabsloven' kan du både læse om at gifte sig og om at blive separeret eller skilt.

I 'Ægtefælleloven' står hvilke forpligtelser gifte har.

'Ægteskabsvejledningen' forklarer lovens betydning og indeholder eksempler.

'Ægteskabsbekendtgørelsen' indeholder detaljeret information om bl.a. prøvelse af ægteskabsbetingelser.

'Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2023' indeholder bl.a. information om gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne, når hver af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

I 'Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse' kan du bl.a. se vielsesritualet.

I 'Bekendtgørelse om vielse af anerkendte trossamfund' kan du læse om reglerne for indgåelse og opløsning af ægteskab i anerkendte trossamfund uden for folkekirken.

I 'Bekendtgørelse om kirkelig vielse i udlandet' kan du læse om reglerne for at blive viet af en præst i udlandet.

Vejledning om ægthed af udenlandske dokumenter

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset
Seneste nyheder om ægteskab

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17