Vandforsyningen i kommunen 

 

Vandforsyningen er skilt ud i et privat andelsselskab "Furesø Vandforsyning a.m.b.a.", som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om f.eks. levering af vand, priser og regninger.

Det meste af drikkevandet i Furesø Kommune leveres af andelsselskabet Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Derudover forsyner et lille privat vandværk, Trevang Vandværk, et mindre antal ejendomme omkring Trevangsvej, og få ejendomme får drikkevand fra vandværker i nabokommunerne eller har egen privat boring/brønd.

Furesø Vandforsyning har fem vandværker i kommunen. Det er vandværkerne: Bregnerød, Farum, Lillevang, Hareskov og Værløse. Desuden køber og distribuerer vandforsyningen vand fra Hofor, til forsyning af Kirke Værløse og Jonstrup.

Spørgsmål om vandforsyningen

Hvis du har spørgsmål om levering af vand, priser, måleraflæsning og regninger skal du kontakte Furesø Vandforsyning.

Det er fortsat kommunen, der skal opkræve spildevandsafgiften. Derfor vil oplysningerne om dit vandforbrug blive givet videre til Furesø Kommune.

Driftsforstyrrelser

Hvis du oplever forstyrrelser i vandforsyningen, skal du kontakte Furesø Vandforsyning. Forstyrrelser kan eksempelvis være misfarvning, lavere tryk end normalt eller, at der ikke er noget vand.

Ved skader på ledningsnettet skal du kontakte Furesø Vandforsyning omgående. Hvis det er skader på dit private ledningsanlæg, (ledninger inde på din egen matrikel), skal du kontakte fagfolk for egen regning.

Prisen på vand

Prisen på vand i kommunen kan du finde på Furesø Vandforsynings hjemmeside. Kommunen skal hvert år godkende vandforsyningernes takstblad.

Kontrol med drikkevandet

Du kan være tryg ved dit drikkevand, da vandets kvalitet løbende kontrolleres. Der udtages vandprøver jævnt hen over året. Prøver udtages både på vandværket og på ledningsnettet til forbrugerne. Vandprøverne analyseres for stoffer, som er udvalgt af Miljøstyrelsen.

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad bliver fjernet på vandværket. Derudover analyseres for indhold af bakterier og andre miljøfremmede stoffer. I udvalgte boringer analyseres desuden for pesticider.

Et godkendt laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver. Resultatet af kvalitetskontrollen indberettes til kommunen, embedslægen og til den offentlige database, Jupiter.
Resultaterne fra kvalitetskontrollen viser, at drikkevandet i Furesø Kommune er af god kvalitet. Analyseresultaterne kommer frem, hvis du søger på vandforsyningsanlæg i Furesø Kommune, og klikker på vandværkernes navn.

Hvert 3. eller 4. år tager kommunen på tilsyn hos vandværkerne. Her kigger man på renligheden og vedligeholdelsen af vandværket. Der følges op på beredskabsplanen i tilfælde af uheld, forurening m.v. og kommunen kontrollerer om vandværket lever op til de gældende regler på området.

Pas på dit drikkevand

I Furesø Kommune bor du bogstaveligt talt direkte oven på dit drikkevand. Ud over de lokale vandværker indvindes der også store mængder drikkevand til København. I alt oppumpes der årligt ca. 11 mio. m3 vand om året i kommunen. Specielt i den sydlige del af kommunen.

Derfor er det vigtigt at du beskytter vores fælles drikkevand, så godt som muligt. Det gør du bl.a. ved ikke at bruge sprøjtegifte, og håndtere olie og kemikalier, så de ikke løber ud på jorden. 

Alle vandforsyninger er private

Folketinget har besluttet at alle vandforsyninger fra 1. januar 2010 skal være selvstændige selskaber. I Furesø Kommune er den kommunale vandforsyning i Værløse derfor fusioneret med Farum Vandværk, og har dannet det nye andelsselskab Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

Furesø Vandforsyning a.m.b.a. er et privat selskab, ejet af forbrugerne og ledet af en bestyrelse på seks personer. Fem af bestyrelsesmedlemmerne vælges for en treårig periode på den årlige generalforsamling i marts, og det sjette medlem udpeges af Furesø Byråd. Læs andelsselskabets vedtægter på Furesø Vandforsynings hjemmeside.

Hvis du fremover vil have indflydelse på din vandforsyning, f.eks. ved at deltage i generalforsamlinger, vælge bestyrelsesmedlemmer og eventuelt selv stille op til bestyrelsen, er det vigtigt, at du melder dig ind som andelshaver. Du kan få nærmere oplysninger på Furesø Vandforsynings hjemmeside eller ved at kontakte Furesø Vandforsyning.

Havevanding

Dit vandværk kan i særlige tilfælde indføre vandingsforbud. Kontakt dit vandværk for yderligere information.

Del: