Oversigt over Furesø Kommunes bofællesskaber efter Almenboliglovens § 105 med støtte

Du kan se fuld beskrivelse i "Ydelsesbeskrivelser - Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune"

 • Bofællesskabet Jonstrup

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Bofællesskabet Jonstrup, Jonstrupvangvej 140, 3500 Værløse

  Målgruppe
  Bofællesskabet retter sig til yngre borgere mellem 18 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser, som har et potentiale for at komme til at bo i egen bolig. Bofællesskabet vil typisk være relevant i perioden fra den unge flytter fra forældrene, til den unge er klar til at bo i egen bolig.

 • Bofællesskabet Overgangsboligerne

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Lillevangspark 8, 3520 Farum

  Målgruppe

  Borgere med behov for et tidsafgrænset botilbud, kendetegnet ved lettere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og /eller lettere psykiatriske diagnoser i aldersgruppen 18-35 år.

 • Bofællesskabet Svanepunktet

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

  Adresse
  Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal, 3520 Farum.

  Målgruppe Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsevne. Der er typisk tale om borgere med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Behovet for støtte kan være hele døgnet. 

 • Bofællesskabet Langkærgård

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Højeloft Vænge 4, 3500 Værløse Målgruppe Personer med medfødt hjerneskade og med udviklingshæmning

  Formål
  At borgeren trives og oplever livskvalitet og værdighed i bofællesskabet. Målet er, at beboeren kan bevare og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Oversigt over bofællesskaber efter Servicelovens § 107

Du kan se fuld beskrivelse i "Ydelsesbeskrivelser - Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune"

 • Boligerne på Højeloft Vænge

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 107

  Adresse Højeloft Vænge 2, 3500 Værløse

  Målgruppe
  Målgruppen for boligerne på Højeloft Vænge 2 er:

  • Borgere, der har brug for at få udarbejdet en pædagogisk vurdering af det fremtidige behov for støtte eller botilbud. Det kan f.eks. dreje sig om borgere, der udskrives fra psykiatrisk behandling eller yngre borgere, der planlægger at flytte i egen bolig
  • Borgere, der har brug for et botræningsforløb, som skal give de nødvendige kompetencer til at mestre en selvstændig tilværelse i egen bolig.

  Forudsætninger:

  • Borgere skal kunne klare sig uden støtte i nattetimerne
  • Borgere må ikke have et aktivt misbrug.
 • Lerstedet

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 107

  Adresse
  Lerstedet 1, A-B-C-D-E, 3500 Værløse

  Målgruppe
  Tilbuddet henvender sig til borgere, der er hjemløse eller som ikke længere har en bolig. Mange af borgerne kommer til Lerstedet fra herberg. Formål Det overordnede formål med Lerstedet er, at borgeren tilbydes et midlertidig botilbud. De skal være aktivt boligsøgende ved at være skrevet op på Furesø kommunes akut boligliste samt være tilmeldt min. 2 boligselskaber.

  Der er tale om en individuelt tilrettelagt støtte ud fra den enkelte borgers behov. Mange borgere vil have brug for støtte eller træning i at få en struktureret tilværelsen, støtte til økonomistyring og budgetlægning, kontakt til myndigheder eller sundhedssystemet, støtte til at få eller bevare sociale relationer mv.

  Modtager borgeren også andre tilbud, fx et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse, vil de forskellige tilbud blive koordineret, så borgeren modtager en sammenhængende indsats.

  Der er et stort fokus på at støtte borgeren i at udvikle færdigheder, der muliggør et selvstændigt liv, samt at fastholde eller udvikle en positiv identitet og selvværd.