Hvilke sager behandler Børn og unge-udvalget?

Hvis kommunen efter undersøgelse af et barns forhold vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, vil kommunen tilbyde, at barnet kan blive anbragt uden for hjemmet. Denne vurdering kan ske hvis:

 • forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den unge
 • forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
 • barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder
 • barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Hvis forældrene ikke er enige i kommunens vurdering, kan Børn og unge-udvalget træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet uden forældrenes samtykke.

Børn og unge-udvalget skal tage stilling i sager, hvor forældrene og kommunen er uenige om f.eks.:

 • at barnet skal undersøges nærmere (fx ved psykiatrisk undersøgelse)
 • at barnet skal anbringes uden for hjemmet
 • at barnet fortsat skal være anbragt uden for hjemmet
 • at der skal være overvåget samvær, hvilket vil sige, at der skal være en person fra kommunen til stede, når forældrene mødes med barnet, der er anbragt
 • at forældrene ikke må se eller have kontakt med barnet, mens det er anbragt uden for hjemmet
 • at forældrene ikke må få oplysning om, hvor deres barn er anbragt.

Forældre og børn over 12 år har ret til gratis at få en advokat til at repræsentere sig, når en sag skal behandles i Børn og unge-udvalget.

Hvem sidder i Børn og unge-udvalget?

Alle kommuner har et Børn og unge-udvalg, der består af:

 • en byretsdommer udpeget af Domstolsstyrelsen
 • to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen
 • to politikere fra kommunen valgt af Byrådet blandt dets medlemmer

I Furesø Kommune er følgende medlemmer af Børn og unge-udvalget:

Furesø Byråds medlemmer:

Sussy Sara Hasle Hansen, shh3@furesoe.dk

Anders Medum Groth, mdg1@furesoe.dk

Byretsdommer Line Kornerup
Pædagogisk-psykologisk sagkyndig Lisbeth Liebmann
Pædagogisk-psykologisk sagkyndig Pia Scheuer Jensen

Sekretær Helle Therkildsen, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, ppr@furesoe.dk.

Børn og unge-udvalget er uafhængigt og skal sikre, at der sker en neutral afgørelse i sagen. Udvalget har pligt til altid at høre både forældrene og barnet, hvis det er modent nok og ønsker at deltage.

Formålet er at lave en samlet vurdering af barnets situation, så udvalget kan træffe den bedste afgørelse for barnet.

Børn og unge-udvalget forholder sig kun til den konkrete uenighed og kan altså ikke foreslå en helt tredje løsning.

Hvad sker der efter mødet?

Børn og unge-udvalgets afgørelse gælder fra mødet er slut.

Efter mødet har Børn og unge-udvalget ikke mere med barnet eller familien at gøre, og det er igen barnets sagsbehandler hos kommunen, som tager sig af sagen.

Kan man klage over Børn og unge-udvalgets afgørelse?

Hvis barnet og eller forældrene er uenige i Børn og unge-udvalgets afgørelse, kan de klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger efter at klageren har fået Børn og unge-udvalgets afgørelse. Ankestyrelsen skal vurdere klagen og træffe en afgørelse inden for otte uger. Indtil Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, er det Børn og unge-udvalgets afgørelse, der gælder.

Akutte tilfælde

I de tilfælde, hvor barnets eller den unges øjeblikkelige behov for en anbringelse ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan der træffes en akut afgørelse af formanden eller næstformanden for Børn og unge-udvalget.

Den akutte afgørelse er foreløbig og skal godkendes af Børn og unge-udvalget inden 7 dage.

Del: