Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Sundhed, omsorg og særlig støtte Handicappolitik

Handicappolitik

  • Vedtaget 4. september 2013 af Furesø Byråd

Forord

Handicappolitikken er vedtaget af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Efter oprettelsen af Furesø Kommune den 1. januar 2007 tog Byrådet initiativ til udarbejdelsen af en politik på det handicappolitiske område. Byrådet vedtog den 30. april 2008 kommunens første handicappolitik.

På baggrund af erfaringerne fra den funktionsperiode, som sluttede i 2013, har Handicaprådet revideret den gældende handicappolitik med henblik på at bringe denne i overensstemmelse med kommunens Styringsgrundlag, som Byrådet vedtog den 4. september 2013. Udgangspunktet for revisionen har været indholdsmæssigt at fastholde den hidtil gældende politik på det handicappolitiske område mest muligt.

Handicappolitikken henvender sig til:

•    Private og offentlige virksomheder i Furesø Kommune
•    Politikere og interesserepræsentanter
•    Frivillige foreninger og organisationer
•    Alle borgere med funktionsnedsættelse
•    Pårørende til borgere med funktionsnedsættelse

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommu-nens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.


Definition på handicap
FN’s definition af målgruppen:

Mennesker med handicap beskrives som personer, der har en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse , som i samspil med forskellige barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige vilkår med andre.

Det enkelte menneskes egne ønsker, muligheder og behov kan blive begrænset af samfundsskabte barrierer, og det kan således være svært at være en del af samfundslivet.

Det betyder, at kompensation i forbindelse med en funktionsnedsættelse er fundamentalt for det enkelte menneskes mulighed for at opleve ligeværd og livskvalitet.

Funktionsnedsættelse + barriere = handicap
Funktionsnedsættelse + kompensation = lige muligheder


Vision 

Furesø Kommunes overordnede vision:

”Furesø er en ressourcestærk kommune, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer. Vi er kendetegnet ved engagerede, kreative borgere og velfungerende lokalsamfund.

Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at skabe løsninger på nutidens udfor-dringer og forme fremtidens Furesø som:

• en attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder
• en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig
• en kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt
• en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov
• en kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt
• en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet
• en kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger

Visioner for det handicappolitiske område

Handicappolitikken skal sikre, at der på alle fagområder bevidst ydes en indsats for, at Furesø Kommune arbejder for principperne i FN-konven-tionen om rettigheder for mennesker med handicap.

Furesø Kommune skal være udviklende, sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige fagområder, så borgere med funktionsnedsættelse kompenseres og oplever, at tilbuddene er koordinerede.
 
Der skal således skabes muligheder for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet ud fra den enkeltes egne ønsker, muligheder og behov på lige vilkår med andre borgere.

Endelig skal Furesø Kommune sikre kvalitet, sammenhæng og retssikkerhed for borgere med funktionsnedsættelser.


Værdigrundlag

I Furesø Kommune er den enkelte borgers ressourcer i fokus. Borgere med funktionsnedsættelse skal i mødet med kommunen opleve engagement, inddragelse og mødes med respekt for de valg, som den enkelte træffer for eget liv.

Furesø Kommune vil understøtte borgerens muligheder for at tage ansvar for eget liv. Det betyder, at Furesø Kommune vil arbejde for at sikre udvikling, mangfoldighed og ligeværd. Dette gælder både i det offentlige rum og i private virksomheder, så borgere med funktionsnedsættelse oplever en reel kompensation.

Fokusområder og målsætninger

Furesø Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN-konventionen om rettigheder for mennesker med handicap. Konventionen blev underskrevet af Danmark den 30. marts 2007 og senere ratificeret med ikrafttræden den 24. august 2009.

Konventionen har otte grundlæggende principper:

•    Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse og uafhængighed
•    Ikke-diskrimination
•    Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet
•    Respekt for forskelle og accept af handicap som en del af menneskelig diversitet og humanitet
•    Lige muligheder
•    Tilgængelighed, fysisk tilgængelighed til bygninger, befordringsmidler og det fysiske miljø generelt. Tilgængelighed omfatter f.eks. også adgang for alle til befordring, teknologi, information og kommunikation.
•    Ligestilling mellem mænd og kvinder
•    Respekt for de voksende evner, som børn med handicap udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet.

Furesø Kommune ønsker med handicappolitikken at bidrage til, at den enkelte borger med funktionsnedsættelse kan opnå det, der for den enkelte opleves som maksimal livskvalitet. Hvor sådanne findes, tilstræbes dette inden for rammerne af de politisk vedtagne serviceniveauer og kvalitetsstandarder. 

Handicappolitikken bygger på FN’s standardregler for mennesker med handicap og på følgende fire grundprincipper:
 
• Kompensation i form af tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse om ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af funktionsnedsættelsen mest muligt.
• Ligestilling og ligebehandling af borgere med funktionsnedsættelse med andre borgere.
• Solidaritet, så støtteforanstaltninger og udgifter til handicapegnede løsninger finansieres solidarisk.
• Sektoransvarlighed, så alle sektorer, myndigheder, organisationer og virksomheder tager deres del af ansvaret for, at deres område er tilgængeligt for mennesker med handicap.
 
Med udgangspunkt i borgerens ønsker, muligheder og behov vil Furesø Kommune arbejde for tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, så borgerne har:
 
• Adgang til skole og uddannelsestilbud
• Adgang til at deltage på arbejdsmarkedet
• Adgang til at modtage specialtilbud
• Mulighed for at benytte kommunens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter
• En oplevelse af sammenhæng mellem de forskellige fagområder og poli-tikker
• Mulighed for at modtage et tilbud om bolig, der passer til borgerens livssituation
• Adgang til information.
 

Handicappolitisk redegørelse

Furesø Kommune udarbejder en handicappolitisk redegørelse midtvejs i Byrådsperioden, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye Byrådsperiode.

Den handicappolitiske redegørelse vil desuden pege på nogle temaer for det handicappolitiske arbejde fremadrettet, som vil blive fulgt op ved funktionsperiodens udløb.

Forvaltningen udarbejder et udkast til en handicappolitisk redegørelse, hvor der indarbejdes relevante temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde.

Redegørelsen sendes til Handicaprådet til drøftelse og evt. kommentering. Udkastet sendes derefter til behandling i de politiske fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.


Opfølgning

Handicappolitikken besluttes for en fireårig periode, der følger valgperioden for Byrådet. Handicaprådet tager i begyndelsen af hver valgperiode initiativ til eventuel revision af den gældende handicappolitik.


Supplerende oplysninger

FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Tillægsprotokol til FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. – LBK nr. 727 af 7. juli 2009.

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmar-kedet mv. – LBK nr. 1349 af 16. december 2008.

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne – LBK nr. 929 af 25. august 2011.

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 1093 af 5. september 2013.
 
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr. 810 af 28/06/2010. 

SBI anvisning nr. 230, Videncenter for Handicap og Social Psykiatri.

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback