Budgetaftale 2021-2022

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er budgetaftale for 2021-2022, der blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021-22, at der fortsat indarbejdes årlige effektiviseringer på 20 mio. kr. fra 2021 og frem. 

Budgetlægningen for 2022 sker med afsæt i, at hovedlinjerne for kommunens økonomi er lagt, hvilket også afspejler sig i oplægget til proces, der har fokus på tilpasninger i mindre omfang.
Det vedtagne budget vil som vanligt blive justeret i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv.

Høring om Budget 2022

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævn samt MED-strukturen vil blive inddraget i budgetprocessen forud for Byrådets vedtagelse af budget 2022.

Budgettet har været i høring i perioden 3. - 17. september 2021.

Der er indkommet 13 høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl. Du kan finde læsevejledning og høringsmaterialet på "Vær med"-siderne.

Den 15. september blev der afholdt borgermøde på Furesø Rådhus.

Budget 2022

Indtægter fra skat, tilskud og udligning

Regeringen og KL har den 8. juni 2021 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022, der sammen med befolkningsprognosen ligger til grund kommunens indtægtsgrundlag for 2022 og frem.
Kommunens totalbudget 2022-2025 baseres på KL’s tilskudsmodel, hvor effekterne af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er indarbejdet. Totalbudgettet er i budgetforslaget til 1. behandlingen baseret på statsgarantien for 2022. Statsgarantien baserer sig indtil september på 2019 skatteoplysninger. Aktuelt ligger det faktiske befolkningstal pr. august 2021 dog 226 borgere højere end det forudsatte befolkningstal i statsgarantien, og befolkningstallet og de nationaløkonomiske skøn vil derfor blive fulgt løbende frem mod 2. behandlingen af Budget 2022 mhp. at danne grundlag for byrådets beslutning om valg imellem statsgaranti og selvbudgettering.

Effektiviseringer og besparelser

Byrådet blev på byrådsseminaret den 25. juni 2021 præsenteret for nogle forslag til besparelser og effektiviseringer. Fagudvalgene har på augustmøderne fået forelagt et revideret katalog til effektiviseringer og besparelser til drøftelse. Aftalepartierne er enige om, at det samlede katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser indarbejdes i Budget 2022-2025 og sendes i høring. Katalogets forslag udgør 7,4 mio. kr. i 2022 stigende til 8,0 mio. kr. årligt fra 2023. Derudover er aftalepartierne enige om, at det årlige effektiviseringsmål på 20 mio. kr. fra 2023 øges til 25 mio. kr. årligt.

Forslag til tekniske korrektioner

Der er anvendt KLs seneste skøn for udviklingen i pris- og lønskøn for 2020-2025. De samlede forslag til tekniske korrektioner af driftsbudgettet er forelagt fagudvalgene den 17.-19. august 2021. De tekniske korrektioner afspejler bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v.

Budgetudvidelser

Der er i det vedtagne Budget 2021 indarbejdet en pulje til nye initiativer og prioriteringer på 5 mio. kr. årligt fra 2022. Aftalepartierne er enige om at udmønte disse midler, ligesom der i budgetforslaget indgår yderligere udvidelsesforslag, som er finansieret af det etablerede ekstra råderum via nye effektiviseringer og besparelser. Samlet set er der i budgetforslaget til 1. behandlingen indarbejdet konkrete udvidelsesforslag på driften for i alt 11,6 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og 8,6 mio. kr. årligt fra 2024. Disse udvidelsesforslag modsvares af den afsatte pulje til nye initiativer samt de supplerende forslag til effektiviseringer. Eventuelle justeringer i de indarbejdede udvidelsesforslag sker frem mod 2. behandlingen på baggrund af de politiske forhandlinger.

Anlægsprogrammet

Aftalepartierne har videreført anlægsprogrammet fra det vedtagne Budget 2021-2024. Derudover er aftalepartierne enige om at gennemføre yderligere anlægsforslag for i alt 18,5 mio. kr. i perioden 2022-2025. Midlerne anvendes til udvidelse af Jonstrup skole, forbedring af de fysiske rammer på skolerne i Furesø, renovering af legepladser i dagtilbud, modernisering af køkkener i dagtilbud og udvikling af Værløse bymidte. I lyset af det gode regnskabsresultat for 2020 er aftalepartierne derudover enige om at anvende nogle af kommunens opsparede midler til at fremrykke en række anlægsforslag til 2021. Det drejer sig om renovering af Williams plads, hurtig opstart af nyindretning af de fysiske rammer på kommunens folkeskoler, ny filmfremviser i Værløse biograf, ventilationssystem i genoptræningscenteret i Svanepunktet og kølekapaciteten på Lillevang. Samlet set afsættes der 13,4 mio. kr. i 2021 til disse anlægsprojekter, som finansieres via kommunens opsparede midler.

 

Furesø Byråd Februar 2018
Pressemeddelelse

Bredt flertal bag grundlag for Budget 2022

Et enigt økonomiudvalg godkendte onsdag aften udkast til budget for 2022-2025. Nu inviteres borgere til høring og borgermøde. Budgettet skal endeligt…

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: