Budgetaftale 2021-2022

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er budgetaftale for 2021-2022, der blev vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021-22, at der fortsat indarbejdes årlige effektiviseringer på 20 mio. kr. fra 2021 og frem. 

Budgetlægningen for 2022 sker med afsæt i, at hovedlinjerne for kommunens økonomi er lagt, hvilket også afspejler sig i oplægget til proces, der har fokus på tilpasninger i mindre omfang.
Det vedtagne budget vil som vanligt blive justeret i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv.

Råderumskatalog 2022

I foråret 2021 udarbejdes et råderumskatalog mhp. at identificere et råderum på ca. 6-10 mio. kr. Dette råderum vil ligge ud over de 5 mio. kr. årligt til nye budgetforslag, som allerede er indarbejdet i Budget 2021 fra 2022 og frem. Forvaltningen vil i arbejdet bl.a. vurdere erfaringerne fra implementering af budgetforslag fra tidligere år, for at se om nogle tidligere forslag kan generere yderligere råderum.

Arbejdet med at sikre et råderum i 2022 vil både skulle skabe finansiering til evt. tekniske korrektioner samt bidrage til et råderum til politisk prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 forudsat en samlet forøgelse af de opsparede midler i 2022 på 4,5 mio. kr.

Politisk retning på Budget 2022

Byrådet er i centrum af processen, således at helhedsperspektivet og det tværgående perspektiv kan prioriteres bedst muligt. Byrådet vil derfor i løbet af foråret 2021 blive inddraget i arbejdet gennem konkrete nedslag, så der bliver mulighed for at sætte politisk retning undervejs i arbejdet.

I juni 2021 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet et udkast til Totalbudget ekskl. indtægtsside, forslag til anlægsprogram samt foreløbige tekniske korrektioner. Endeligt gives en orientering om indholdet af økonomiaftalen mellem Staten og KL for 2022. På byrådsseminaret den 25.-26. juni forelægges og drøftes forvaltningens forslag til råderumskatalog for 2022 samt forslag til anlægsprogram.

Høring om Budget 2022

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævn samt MED-strukturen vil blive inddraget i budgetprocessen forud for Byrådets vedtagelse af budget 2022.

Der gennemføres en borgerhøring i perioden 3. september - 17. september 2021, og der afholdes borgermøde den 15. september 2021.

 

Del: