Status på Budget 2021

På ordinært møde den 17. juni 2020 drøftede Økonomiudvalget de foreløbige budgetrammer for 2021-2024.

Budgetrammerne for 2021-2024 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2020-2023 samt Regnskab 2019. De økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen samt indtægtssiden vedrørende skat, tilskud og udligning er ikke indarbejdet i Totalbudgettet for 2021-2024. De endelige beløb for kommunerne forventes at blive meldt ud af Social- og Indenrigsministeriet primo juli. Oplysningerne vil blive indarbejdet i Totalbudgettet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august. Pr. juni er Totalbudgettet således kun opdateret på udgiftssiden. 

Aftale om kommunernes økonomi 2021

I maj indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2021, herunder også aftale om den kompensation for de coronarelaterede indsatser, som regeringen i "Aftale om kommunernes økonomi i relation til COVID-19" stillede i udsigt. 

Effektiviseringer og besparelser

I Budget 2021-2024 er der indarbejdet uudmøntede besparelser for 20 mio. kr. årligt, som skal udmøntes i de efterfølgende årlige budgetforhandlinger. Forvaltningen er i gang med et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet ca. 26 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 48 mio. kr. i 2024. Der er arbejdet med at finde besparelser, der kan dække de uudmøntede besparelser i 2021 og 2022, da der er aftalt en toårig budgetaftale.

Budgetseminar

På budgetseminaret den 26. juni vil byrådet drøfte det foreløbige katalog for effektiseringer og besparelser. Forvaltningen arbejder herefter videre med at kvalificere forslagene frem mod fagudvalgenes drøftelse af budgetforslagene i august. En nærmere prioritering af de enkelte budgetforslag vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger.

Forvaltningens tekniske korrektioner til Budget 2021-2024

Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og anbefaler en række tekniske korrektioner på baggrund af blandt andet udvikling i demografi, ændring i aktivitet (mængde) og enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændring i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v.

Forvaltningens første bud på tekniske korrektioner på drift er på ca. 12 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023 og ca. 19 mio. kr. i 2024 (netto). Korrektionerne vil løbende blive tilpasset blandt andet på baggrund af udmeldinger om DUT-reguleringer m.v. i løbet af sommeren, således at de er opdaterede til fagudvalgenes drøftelse i august.

Anlæg

I Økonomiaftalen for 2021 er kommunernes samlede anlægsniveau fastsat til 21,6 mia. kr. i 2021.

Forvaltningen har med afsæt i det vedtagne Budget 2020-2023 udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget 2021-2024, hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt. Dog er den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af Byrådets beslutninger om fremrykning af projekter på grund af COVID-19.

 

Du kan læse hele referatet af Økonomiudvalgets drøftelse af Budget 2021-2024 og bilagene her.

Nedenfor finder du den reviderede tidsplan for Budget 2021-2024 samt budgetnotat om Budget 2021-2024 (rev.).