Befolkningsprognose 2022 for perioden 2023-2034

Kommunens nye befolkningsprognose 2022 for perioden 2023-2034 blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2022. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.


Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2021 til 2022

Fra 2021 til 2022 er befolkningstallet steget med 405 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 1 procent. Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en nettotilvækst i alle aldersgrupperne, på nær i gruppen af de 17-24 årige, hvor der har været et lille fald på 8 unge.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 41.405 indbyggere pr. 1. januar 2022. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i den kommende budgetperiode 2023-2026 være stigende. Pr. 1. januar 2026 forventer prognosen, at der vil være 1.311 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2022, svarende til en stigning på 3,2 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2034. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2022-2034 forventes at befolkningstallet vil stige med godt 2.400 borgere til i alt 43.846 indbyggere, svarende til en stigning på 5,9 procent

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2022 til 2034 på 47,4 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 6,4 procent i aldersgruppen 65-79 år. Samme tendens gør sig gældende på landsplan.


Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter. Ligeledes kan du læse i nedenstående notat, som var bilag til byrådets behandling af sagen den 30. marts 2022.

Forsidebillede

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517