Befolkningsprognose 2021 for perioden 2022-2033

Kommunens nye befolkningsprognose 2021 for perioden 2022-2033 blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2021. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.


Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er befolkningstallet steget med 34 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 0,1 procent. Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en nettotilvækst i aldersgrupperne de unge aldersgrupper, nemlig i aldersgrupperne 0-2 årige, 3-5 årige, 6-16-årige og i de ældste aldersgrupper, nemlig de 65-79-årige og i de 80+ årige. I de to midterste aldersgrupper, nemlig de 17-24 årige samt de 25-64-årige, har der været et fald. Det procentvis største fald er sket i gruppen af unge 17-24 årige.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 41.000 indbyggere pr. 1. januar 2021. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i den kommende budgetperiode 2022-2025 være stigende. Pr. 1. januar 2025 forventer prognosen, at der vil være 1.322 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2021, svarende til en stigning på 3,2 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2033. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2021-2033 forventes at befolkningstallet vil stige med godt 2.300 borgere til i alt 43.316 indbyggere, svarende til en stigning på 5,6 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2021 til 2033 på 55,7 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 8,8 procent i aldersgruppen 65-79 år. Samme tendens gør sig gældende på landsplan.


Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter. Ligeledes kan du læse i nedenstående notat, som var bilag til byrådets behandling af sagen den 24. marts 2021.

Runddysse
Runddysse

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517