Befolkningsprognose 2020 for perioden 2021-2032

Kommunens nye befolkningsprognose 2020 for perioden 2021-2032 blev vedtaget af byrådet den 25. marts 2020. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning.


Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2019 til 2020

Fra 2019 til 2020 er befolkningstallet faldet med 109 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer til at befolkningstallet er faldet med 0,3 procent. Det er ikke sket siden 2012. Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en nettotilvækst i aldersgrupperne 3-5 årige og 80+ årige, mens der i de resterende aldersgrupper, har været et fald. Det procentvis største fald er sket i gruppen af unge 17-24 årige.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 40.966 indbyggere pr. 1. januar. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2021-2024 være stigende. Pr. 1. januar 2024 forventer prognosen, at der vil være godt 2000 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2020, svarende til en stigning på 5 procent i perioden.


Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2031. Stigningen i befolkningen skyldes bl.a., at der på baggrund af boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Laanshøj samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes. I hele perioden 2020-2032 forventes at befolkningstallet vil stige med godt 3.400 borgere til i alt 44.416 indbyggere, svarende til en stigning på 8 procent.


Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre. Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2020 til 2032 på 61 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 8 procent i aldersgruppen 65-79 år. Samme tendens gør sig gældende på landsplan.


Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter. Ligeledes kan du læse i nedenstående notat, som var bilag til byrådets behandling af sagen den 25. marts 2020.

Runddysse
Runddysse

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517