I Furesø Kommune kalder vi de forebyggende hjemmebesøg for seniorsamtaler. En seniorsamtale er enten en individuel samtale, der kan foregå i dit eget hjem eller et fælles arrangement, der finder sted i dit nærområde som cafe- og temamøde. Seniorsamtalen er et tilbud fra kommunen, som du kan sige ja eller nej til.

Formål med seniorsamtalen
At støtte dig i at udnytte dine egne ressourcer og bevare din funktionsevne længst muligt, så du har mulighed for at leve det liv, du ønsker.
At foregribe at mindre udfordringer udvikler sig til at skabe en sundhedstruende situation for dig.

Tavshedspligt
Den sundhedsfaglige medarbejder har tavsheds- og dokumentationspligt. Det er kun det, I aftaler, der dokumenteres.

Kontakt
Forebyggelseskonsulenten
Stiager 2
3500 Værløse
Mail senior@furesoe.dk
Telefon 7216 4978, tirsdag og fredag kl. 8 - 9

 • Hvad kan en individuel seniorsamtale indeholde?

  Det er en samtale mellem dig og en sundhedsfaglig medarbejder, hvor du bestemmer indholdet. Det er frivilligt, hvad du ønsker at oplyse og tale om i besøget. Vigtigst er det, at vi taler om din hverdag og om din aktuelle livssituation. Indholdet kan dreje sig om dit helbred, din trivsel og om dagligdagens udfordringer. Den sundhedsfaglige medarbejder fokuserer ikke på din helbredssituation i snæver forstand, men sigter bredt, for at danne grundlag for en bedre udnyttelse af de ressourcer, der kan støtte dig i at bevare din livskvalitet.
  Vi medbringer information om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, der kan være relevante for dig, og giver råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som findes her i Furesø.

 • Hvem kan modtage en seniorsamtale?

  Du er meget velkommen til selv at kontakte den sundhedsfaglige medarbejder, hvis du ønsker et særskilt, individuelt besøg. For 80+ årige borgere gælder, at du og den sundhedsfaglige medarbejder sammen foretager et skøn over dit behov for besøg.

  Borgere der er i en særlig livssituation kan tilbydes en individuel seniorsamtale fra de er 65 år:
  • Borgere der har mistet en ægtefælle eller samlever.
  • Borgere der hos Visitationen har efterspurgt hjælpemiddel eller hjemmehjælp, men for nuværende ikke opfylder kriterier for at modtage praktisk eller personlig hjælp eller rehabilitering.

  Borgere der i forvejen får både praktisk hjælp og personlig pleje, eller bor i plejebolig, får ikke tilbud om en seniorsamtale.

 • Café- og temamøder

  Borgere i aldersgruppen 75 eller 80 år kan også blive inviteret til et oplæg, der har fokus på det at blive ældre, betydningen af at bevæge sig i det daglige, betydningen af at have et socialt netværk og betydningen af gode måltider. Efter oplægget inviteres til dialog i samtalecaféer med deltagelse af diætist og jurist. Caféerne er fx styret af temaer som det gode måltid og fysisk aktivitet, samt bolig og hjælp i seniorlivet.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Del: