I Furesø er vi nået rigtig langt med økologien, der er indarbejdet på tværs af kommunen i alle fysiske aktiviteter, det gælder både de økologiske haver til børn i daginstitution og skole, forpagterne af de grønne arealer, kommunens skolelandbrug og dyrene i naturplejen.

Omlægningen til økologi går på tværs af kommunen med økologi i køkkenerne, der nu har nået 80 procent. Med økologien er maden også blevet mere klimavenlig fordi der bruges mindre kød og resultatet er, at råvarerne udleder 13 % mindre CO2 i 2019 end i 2017. Og så er den blevet sundere set i forhold til de officielle kostanbefalinger, idet der bruges mindre kød, flere grøntsager og bælgfrugter.

De ansatte i kommunens køkkener deler rundhåndet ud af deres erfaringer i at lave sund, klimavenlig og økologisk mad på madpakkekurset, med kogebøger til daginstitutionsforældre, daglige billeder og opskrifter på instagram, køkkenskole hold for fædre og børn, unge i ungdomsskolen og inspirerer gæster på de årlige Verdensmålsfestivaller til at bruge årstidens økologiske råvarer i sæson.

Økologien kommer således hele vejen omkring og Furesø er da også en af de kommuner, hvor butikkerne i følge COOPs opgørelse sælger mest økologi i Danmark.

 • Økologisk, sundere og mere klimavenlig mad

  I Furesø går økologien på tværs af alle kommunen og alt hvad der kan lægges om er nu økologisk. ”vi er hele vejen rundt så både skolelandbrug, forpagtere af kommunens arealer, naturplejedyr og køkkener er økologiske og eleverne oplever økologien i egne haver, i køkkenerne og på undervisningsbesøg på det Økologiske Landbrug Stengården.


  Kommunens egne naturarealer afgræsses af økologiske får og kvæg, eller der tages høslæt. Afgræsning og høslæt foretages for at fremme naturindholdet på arealerne og oplevelsen for de mange friluftsbrugere.

  Daginstitutionsbørn og skoleelever oplever naturen i og uden for deres økologiske haver, de lærer om økologi og naturens kredsløb. Alt i alt har kommunen anlagt 58 økologiske haver med ca. 1.200 bede på legepladser i daginstitutioner og skoler.

  På Skolelandbruget er der 13 haver, hvor skoleklasser, børn fra Fritidsordningerne og daginstitutionsgrupper deltager i forløbet Haver til Maver. Børn i Furesø erfarer med andre ord hvor maden kommer fra, lærer at dyrke, høste og tilberede deres egen mad på bål.


  Medarbejderne i køkkenerne har formidlet deres viden om, hvordan det kan lade sig gøre at lave sund, klimavenlig økologisk mad med mindre madspild, ud fra de samme principper som de selv bruger i køkkenerne. Formidlingen sker på mange forskellige måder, fra kurser i at lave økologiske sunde madpakker, til kogebøger med institutionens yndlingsopskrifter til den mere omfattende Fars Køkkenskole hvor fædre og deres børn på fjerde årgang laver sund, klimavenlig og økologisk mad sammen og under kyndig vejledning af Furesø Kommunes køkkenansvarlige.

  Endelig er ungdomsskolen er også kommet med i den grønne omstilling og arrangerede sommerkursus for unge om klimavenlig og økologisk mad, og efterfølgende har de unge og kursuslederen mødtes flere gange for at sætte lokale grønne indsatser i gang.

  I 18 daginstitutioner og skoler involveres børn og elever i at lave den økologiske mad, f.eks. over bål som i Krudthuset, hvor den køkkenansvarlige medarbejder laver mad på bål hver uge sammen med børnene. Det er meget forskelligt, hvordan børnene involveres i både daginstitution og skole.

  I kantinekøkkenet på Lyngholmskolen er det eleverne i madkundskabsundervisningen, der laver den økologiske mad, der sælges i kantinen alle dage. Det giver en helt anden oplevelse for eleverne at lave mad i så store volumener og der er så stor rift om maden at der er blevet sat begrænsning på så kun 4 klasse og opefter kan købe i kantinen.

  På Stavnsholtskolen kommer alle 6. klasses elever i praktik i kantine, en uge af gangen, hvor de lærer alt om klimarigtig, økologisk, sund mad og sætter det i relation til de 17 Verdensmål. De mindre elever i 2-3 klasse dyrker kantinehaver og om efteråret høster eleverne deres afgrøder og tilbereder i skolens kantine, hvor de efterfølgende sælges. de egenproducerede råvarer udgør en pæn andel af efterårets grøntsager i køkkenet men en høst på ca. 200 kg. rødbeder, squash, gulerødder, kartofler mm.

  Der er ikke evidens for en sammenhæng mellem de mange aktiviteter der foregår i Furesø Kommunes køkkener og borgernes indkøb af økologi. I Coops opgørelse kan det ses, at Coops butikker i Furesø sælger lidt mere økologi end i tilsvarende Coop butikker i sammenlignelige kommuner og at Coops butikker i Furesø er blandt dem, der sælger mest økologi i Danmark.

  Udviklingen er meget tydelig i Furesø idet der har været en stigning fra 7-10% økologi i september 2015 til over 20% i april

 • Økologiprocenter i Furesø Kommunes køkkener

  Er på 76 % i kommunale køkkener med smileyordning gennemsnittet for alle private og kommunale køkkener er 67 %

   

  Dagtilbud 92 %

  Ældreområdet 59 %

  Skolekantiner 65 %

  Rådhuskantine 80 %

  FFO og Klub 63 %

   

  Se den fulde økologiopgørelse her, for både private og kommunale køkkener.

  Se oversigten over de kommunale køkkener der har det økologiske spisemærke.

  Furesø er den kommune i landet, der er kommet længst med en dokumenteret og statskontrolleret økologisk omlægning i kommunale køkkener. I Furesø Kommune er 80 % af maden tilberedt af økologiske råvarer. Andelen af økologiske råvarer er opgjort på baggrund af de økologimålinger, der bruges til at dokumentere økologiprocenten til det statskontrollerede økologiske spisemærke.

  Det er lykkedes Furesø Kommune, at hæve økologiprocenten fra 66 % i 2018 til 80 % i 2020 ved at lave en systematisk og fokuseret indsats, hvor alle køkkener, der ikke havde omlagt produktionen af mad efter Furesø Principperne, er blevet kontaktet. På baggrund af indkøbsdata fra leverandørerne, og en snak med medarbejderne eller lederen i de større køkkener, er der lavet en skræddersyet indsats for at give medarbejderne den nødvendige sparring eller opkvalificering, for at kunne lave økologisk mad efter økologiprincipperne i Furesø.

  Principperne er følgende: Menuerne tilrettelægges ud fra de officielle sundhedsanbefalinger og ud fra årstidens økologiske, gerne lokale og friske råvarer, mindre kød og flere gryn, linser og bønner og ikke mindst et konstant fokus på at reducere madspild. Desuden tilberedes maden i videst muligt omfang fra bunden med faglig og kulinarisk omhu. På den måde holdes økologiomlægningen inden for den samme økonomiske ramme pr. person.

  Furesø Kommune har fra starten dokumenteret økologiomlægningen med det økologiske spisemærke og sikret at alle leverandører kan levere opgørelser over alle de køb kommunens køkkener laver. Det betyder at data er tilgængelig på samtlige købte fødevarer og derfor er det muligt at beregne CO2 udledningen for de seks grupper af råvarer, der bidrager mest til CO2 udledningen. Det samme datagrundlag er også brugt til at vise hvordan sammensætningen af råvarer i køkkenerne er ændret som følge af økologiomlægningen og resultatet er en markant sundere kost målt i forhold til de officielle kostråd.

  CO₂ udledningen fra maden er reduceret med ca. 13 % målt for seks udvalgte varegrupper indenfor kategorierne kød, fisk og grøntsager. Furesø Kommune har således reduceret klimabelastningen fra maden i egne køkkener.

  Det ændrede indkøb af varer i de seks varegrupper har medført at den gennemsnitlige udledning for kommunens samlede køb er faldet med 0,47 kg CO₂ pr. kilo varer. Dette svarer til et fald på 13 %.

   

   

   

 • Det Økologiske Spisemærke

  Økologiprocenterne bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen, og på den baggrund har 50 køkkener i Furesø Kommune fået tildelt det statskontrollerede Økologiske Spisemærke.

  Furesø Kommunes langsigtede mål er, at alle køkkener har 80 % økologi i 2020, et mål som 37 af kommunens 67 køkkener allerede har opnået i 2018. For at holde fast i resultaterne og nå 80 % økologi i 2020 samarbejder Furesø Kommune med omlægningskonsulenterne i Øko+. Se mere i Miljø og Klimapolitik 2014.

 • Oversigt over de kommunale køkkender, der har det økologiske spisemærke
    Øko% Bronze Sølv Guld
    2. kv. 21 30-60% 60-90% 90-100%
  Institutionsnavn        
  Børnehuset Egetræet, Skovstj.+frugt  (H:200544472)             97   1  
  Børnehuset Egetræet, Kollekolle frugt m.v. (N:1017032) (H:200140506)          
  Børnehuset Atlantis (Tidl. Børnehusene, Ryttergårdsvej)             81   1  
  Børnehuset Birkedal             83   1  
  Børnehuset Birkhøj             81   1  
  Børnehuset Bøgely             89     1
  Børnehuset Kirke Værløse           100     1
  Børnehuset Lyngholm nr. 15 (vuggest.) (N deles af BH og VS:1017162)             99     1
  Børnehuset Lyngholm nr. 17 (børneh.)(N deles af BH og VS:1017162)             97     1
  Børnehuset Mimers Brønd             92   1  
  Børnehuset Nørreskoven, Højeloft Vænge, Værløse              94     1
  Børnehuset Skovbakken, (N: 1534849)             97   1  
  Børnehuset Solbjerg           100     1
  Farum Nordby Børnehus, (tidl. Børnehuset Solsikken)             93     1
  Børnehuset Søndersø             85   1  
  Børnehuset Vingesus             88      
  Cassiopeia, Galaksen               7   1  
   Café Frk. Fryd, data ikke tilgængelige   -       
  Dalgårdens Børnehus             99     1
  Egeskolen, kantine (N:1192523)             38 1    
  Farumsødal             93   1  
  Farum Vejgaard, BH/VS             92   1  
  Furesø Skole- og Familiehus (inkl. Rådgivning, vejledn. og støtte)             83      
  Hareskov Børnehus           100     1
  Hareskov FFO - Gasværket, klub (HK:200042992)             73   1  
  Humlehaven, specialbørnehave             66      
  Kildehuset, inkl. frugtordning (HK: 200021706)             91   1  
  Krudthuset             97     1
  Lille Værløse Skole, kantinen             70   1  
  Lillestjernen FFO (HK:358000) (N:1346990)             88   1  
  Lillevang - Blommehaven             69      
  Lillevang - Kornelhaven              61      
  Lillevang - Køkken             56      
  Lillevang - Magnoliehaven             92      
  Lillevang - Syrenhaven             64      
  Lyngholmskolen, kantinen             58      
  Lynghuset             80   1  
  Nordvænget Vuggestue             94     1
  Paletten (Valhalla)             84   1  
  Plejecenteret Solbjerghaven             66 1    
  Ryet Børnehus             85   1  
  Rådhuset Furesø Kommune + frugtordning             80   1  
  Skovgården             61 1    
  Solvangskolen, kantinen, (N:1017195)             65   1  
  Stavnsholt Børnehus, integr. (tidl. Majtræet VS, Guldsmeden BH)              90   1  
  Stavnsholtskolen, kantinen, coronalukket i 2. kv. 21  -       
  Svanepunktet, Rehab             52      
  Svanepunktet Plejecenter, Svane, (BKI 50018676)             73      
  Svanepunktet, Bofællesskabet (N:1218014)             60      
  Syvstjerneklubben & kantine (N:1096809)(HK:200525105) (HK: 200525099)             78   2  
  Syvstjernevænge, Bofællesskabet             24      
  Søndersø FFO, Solbjerggaard, (N:1220889)(N:1322965)             88   1  
   Værløse Svømmehal              67      
  Åkanden             92   1  
  I alt %             67      
  I alt stk.    3 24 11
  
Økologimærkerne
Furesø Bliver Elektrisk
Pressemeddelelse

Furesø bliver elektrisk den 3. november

Kan mit boligselskab få opstillet ladestandere? Kan det virkelig lade sig gøre at pendle på el-cykel fra Farum til Kastrup hver dag? Kan jeg spare pen…

Hangar På Flyvestationen (1)
Nyhed

PFOS / PFAS på Flyvestationen?

Regionerne har indsamlet oplysninger om tidligere brandøvelsespladser med mulig anvendelse af brandslukningsskum og stoffet PFAS. Her kan du læse om,…