I Furesø er vi nået rigtig langt med økologien, der er indarbejdet på tværs af kommunen i alle fysiske aktiviteter, det gælder både de offentlige måltider, de økologiske haver til børn i daginstitution og skole, forpagterne af de grønne arealer, kommunens skolelandbrug og dyrene i naturplejen.

Økologi i køkkenerne

Omlægningen til økologi går på tværs af kommunen med økologi i køkkenerne, der nåede målet 80 procent økologi med udgangen af 2020.

Med økologien er maden også blevet mere klimavenlig bl.a. fordi der bruges mindre kød og resultatet er, at råvarerne udleder 25 % mindre CO2 i 2021 end i 2013. Og så er den blevet sundere set i forhold til de officielle kostanbefalinger, idet der bruges mindre kød, flere grove grøntsager og flere bælgfrugter.

 • Økologisk, sundere og mere klimavenlig mad

  I Furesø går økologien på tværs af alle kommunen og alt hvad der kan lægges om er nu økologisk. ”vi er hele vejen rundt så både skolelandbrug, forpagtere af kommunens arealer, naturplejedyr og køkkener er økologiske og eleverne oplever økologien i egne haver, i køkkenerne og på undervisningsbesøg på det Økologiske Landbrug Stengården.

  Kommunens egne naturarealer afgræsses af økologiske får og kvæg, eller der tages høslæt. Afgræsning og høslæt foretages for at fremme naturindholdet på arealerne og oplevelsen for de mange friluftsbrugere.
  Daginstitutionsbørn og skoleelever oplever naturen i og uden for deres økologiske haver, de lærer om økologi og naturens kredsløb. Alt i alt har kommunen anlagt 58 økologiske haver med ca. 1.200 bede på legepladser i daginstitutioner og skoler.

  På Skolelandbruget er der 13 haver, hvor skoleklasser, børn fra Fritidsordningerne og daginstitutionsgrupper deltager i forløbet Haver til Maver. Børn i Furesø erfarer med andre ord hvor maden kommer fra, lærer at dyrke, høste og tilberede deres egen mad på bål.

  Medarbejderne i køkkenerne har formidlet deres viden om, hvordan det kan lade sig gøre at lave sund, klimavenlig økologisk mad med mindre madspild, ud fra de samme principper som de selv bruger i køkkenerne. Formidlingen sker på mange forskellige måder, fra kurser i at lave økologiske sunde madpakker, til kogebøger med institutionens yndlingsopskrifter til den mere omfattende Fars Køkkenskole hvor fædre og deres børn på fjerde årgang laver sund, klimavenlig og økologisk mad sammen og under kyndig vejledning af Furesø Kommunes køkkenansvarlige.
  Endelig er ungdomsskolen er også kommet med i den grønne omstilling og arrangerede sommerkursus for unge om klimavenlig og økologisk mad, og efterfølgende har de unge og kursuslederen mødtes flere gange for at sætte lokale grønne indsatser i gang.
  I 18 daginstitutioner og skoler involveres børn og elever i at lave den økologiske mad, f.eks. over bål som i Krudthuset, hvor den køkkenansvarlige medarbejder laver mad på bål hver uge sammen med børnene. Det er meget forskelligt, hvordan børnene involveres i både daginstitution og skole.
  I kantinekøkkenet på Lyngholmskolen er det eleverne i madkundskabsundervisningen, der laver den økologiske mad, der sælges i kantinen alle dage. Det giver en helt anden oplevelse for eleverne at lave mad i så store volumener og der er så stor rift om maden at der er blevet sat begrænsning på så kun 4 klasse og opefter kan købe i kantinen.

  På Stavnsholtskolen kommer alle 6. klasses elever i praktik i kantine, en uge af gangen, hvor de lærer alt om klimarigtig, økologisk, sund mad og sætter det i relation til de 17 Verdensmål. De mindre elever i 2-3 klasse dyrker kantinehaver og om efteråret høster eleverne deres afgrøder og tilbereder i skolens kantine, hvor de efterfølgende sælges. 

  Der er ikke evidens for en sammenhæng mellem de mange aktiviteter der foregår i Furesø Kommunes køkkener og borgernes indkøb af økologi. I Coops opgørelse kan det ses, at Coops butikker i Furesø sælger lidt mere økologi end i tilsvarende Coop butikker i sammenlignelige kommuner og at Coops butikker i Furesø er blandt dem, der sælger mest økologi i Danmark.

 • Økologiprocenter i Furesø Kommunes køkkener

  Økologiprocenter i Furesø Kommunes køkkener er på 73 % i kommunale køkkener med smileyordning. I alle private og kommunale køkkener er økologiprocenten på 67%.


  Økologiprocenterne for både kommunale og private tilbud fordelt på køkkentype

  Dagtilbud 91 %
  Ældreområdet 51 %
  Skolekantiner 67 %
  Rådhuskantine 81 %
  FFO og Klub 63 %

   

  Se den fulde økologiopgørelse her, for både private og kommunale køkkener.

  Se oversigten over de kommunale køkkener der har det økologiske spisemærke.

  Furesø er den kommune i landet, der er kommet længst med en dokumenteret og statskontrolleret økologisk omlægning i kommunale køkkener. I Furesø Kommune tilstræbes det, at 80 % af maden tilberedes af økologiske råvarer. Andelen af økologiske råvarer er opgjort på baggrund af de økologimålinger, der bruges til at dokumentere økologiprocenten til det statskontrollerede økologiske spisemærke.

  Det er lykkedes Furesø Kommune, at hæve økologiprocenten fra 66 % i 2018 til 80 % i 2020 ved at lave en systematisk og fokuseret indsats, hvor alle køkkener, der ikke havde omlagt produktionen af mad efter Furesø Principperne, er blevet kontaktet. På baggrund af indkøbsdata fra leverandørerne, og en snak med medarbejderne eller lederen i de større køkkener, er der lavet en skræddersyet indsats for at give medarbejderne den nødvendige sparring eller opkvalificering, for at kunne lave økologisk mad efter økologiprincipperne i Furesø.

  Principperne er følgende: Menuerne tilrettelægges ud fra de officielle sundhedsanbefalinger og ud fra årstidens økologiske, gerne lokale og friske råvarer, mindre kød og flere gryn, linser og bønner og ikke mindst et konstant fokus på at reducere madspild. Desuden tilberedes maden i videst muligt omfang fra bunden med faglig og kulinarisk omhu. På den måde holdes økologiomlægningen inden for den samme økonomiske ramme pr. person.

  Furesø Kommune har fra starten dokumenteret økologiomlægningen med det økologiske spisemærke og sikret at alle leverandører kan levere opgørelser over alle de køb kommunens køkkener laver. Det betyder at data er tilgængelig på samtlige købte fødevarer og derfor er det muligt at beregne CO2 udledningen for de seks udvalgte indikatorgrupper af råvarer. Det samme datagrundlag er også brugt til at vise hvordan sammensætningen af råvarer i køkkenerne er ændret som følge af økologiomlægningen og resultatet er en markant sundere kost målt i forhold til de officielle kostråd.

  CO₂ udledningen fra maden er reduceret med ca. 25 % målt for seks udvalgte varegrupper indenfor kategorierne kød, fisk og grøntsager. Furesø Kommune har således reduceret klimabelastningen fra maden i egne køkkener som resultat af økologiomlægningen. I 2021 sker der en lille stigning i det samlede køb og også en stigning i købet af oksekød og drivhusgrønt til fordel for frilandsgrønt, som falder. Der kommer nu ekstra fokus på reduktion af kødforbruget og på at købe grønt i sæson

  Det ændrede indkøb af varer i de seks varegrupper har siden 2013 medført at den gennemsnitlige udledning for kommunens samlede køb er faldet med 0,35 kg CO₂ pr. kilo varer. Dette svarer til et fald på 25 % totalt

   

   

   

 • Det Økologiske Spisemærke

  Økologiprocenterne bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen, og på den baggrund har 59 køkkener i Furesø Kommune fået tildelt det statskontrollerede Økologiske Spisemærke.

  Furesø Kommunes køkkener skal have minimum 80 % økologi i 2020, et mål som samlet set blev nået med udgangen af 2020. 32 af kommunens 51 køkkener har opnået i 2021. For at holde fast i resultatet med 80 % økologi i 2020 samarbejder Furesø Kommune med omlægningskonsulenterne i Øko+. Se mere i Miljø og Klimapolitik 2014.

 • Oversigt - Kommunale køkkener med det økologiske spisemærke
    Øko% Bronze Sølv Guld
    2. kv. 21 30-60% 60-90% 90-100%
  Institutionsnavn        
  Børnehuset Egetræet, Skovstj.+frugt  (H:200544472)             92   1  
  Børnehuset Egetræet, Kollekolle frugt m.v. (N:1017032) (H:200140506)          
  Børnehuset Atlantis (Tidl. Børnehusene, Ryttergårdsvej)             88   1  
  Børnehuset Birkedal             86   1  
  Børnehuset Birkhøj             68   1  
  Børnehuset Bøgely             94     1
  Børnehuset Kirke Værløse           100     1
  Børnehuset Lyngholm nr. 15 (vuggest.) (N deles af BH og VS:1017162)             98     1
  Børnehuset Lyngholm nr. 17 (børneh.)(N deles af BH og VS:1017162)             97     1
  Børnehuset Mimers Brønd             91   1  
  Børnehuset Nørreskoven, Højeloft Vænge, Værløse              91     1
  Børnehuset Skovbakken, (N: 1534849)             95   1  
  Børnehuset Solbjerg           100     1
  Farum Nordby Børnehus, (tidl. Børnehuset Solsikken)             88     1
  Børnehuset Søndersø             84   1  
  Børnehuset Vingesus             98   1  
  Cassiopeia, Galaksen

                                66

    1  
  Dagplejen, kaffe (Mad med guldmærke fra Mimers Brønd) -     1
   Anais Kulturcafe, Farum kulturhus             70   1  
  Dalgårdens Børnehus             97     1
  Egeskolen, kantine (N:1192523)             20      
  Farumsødal             88   1  
  Farum Svømmehal             66 1    
  Farum Vejgaard, BH/VS             95   1  
  Furesø Skole- og Familiehus (inkl. Rådgivning, vejledn. og støtte)             88      
  Hareskov Børnehus           100     1
  Hareskov FFO - Gasværket, klub (HK:200042992)             62   1  
  Humlehaven, specialbørnehave             66      
  Solstrålen, tidl. Kildehuset, inkl. frugtordning (HK: 200021706)             92   1  
  Krudthuset             97     1
  Lille Værløse Skole, kantinen             62   1  
  Lillestjernen FFO (HK:358000) (N:1346990)             89   1  
  Lillevang - Blommehaven             80 3    
  Lillevang - Kornelhaven              52 3    
  Lillevang - Køkken             49 1    
  Lillevang - Magnoliehaven             84 3    
  Lillevang - Syrenhaven             34 3    
  Lyngholmskolen, kantinen             76      
  Lynghuset             76   1  
  Nordvænget Vuggestue             93     1
  Paletten (Valhalla)             84   1  
  Plejehjemmet Solbjerghaven             70 1    
  Ryet Børnehus             81   1  
  Rådhuset Furesø Kommune + frugtordning             80   1  
  Skovgården             51 1    
  Solvangskolen, kantinen, (N:1017195)             71   1  
  Stavnsholt Børnehus, integr. (tidl. Majtræet VS, Guldsmeden BH)              95   1  
  Stavnsholtskolen              92     1
  Svanepunktet, Rehab             53 2    
  Plejehjemmet Svanepunktet, Svane, (BKI 50018676)             51 2    
  Svanepunktet, Bofællesskabet (N:1218014)             -      
  Syvstjerneklubben & kantine (N:1096809)(HK:200525105) (HK: 200525099)             83   2  
  Syvstjernevænge, Bofællesskabet             -      
  Søndersø FFO, Solbjerggaard, (N:1220889)(N:1322965)             72   1  
   Værløse Svømmehal              70   1  
  Åkanden             95   1  
  I alt %             73     1
  I alt stk.              55 20 26 14
Økologimærkerne
Grøn Fællesspisning
Nyhed

Få inspiration til en klimavenlig hverdag

Den 2. februar er der igen grøn fællesspisning efterfulgt af et Sparenergi-arrangement. Kom og få inspiration til din klimavenlige hverdag og find ud…

Sparenergi På Klimafolkemøde
Pressemeddelelse

Fuld fart på Furesøs klimaindsats

Bare et halvt år efter, at Furesø Kommune fik sin første, samlede plan for klimaet, er der sat gang i mere end 40 indsatser under planen. Nu forberede…