Furesø Kommune har forskellige opgaver i forhold til drikkevand og vandforsyning. Reglerne for Furesø Kommunes arbejde findes i vandforsyningsloven.

Tilladelser til vandindvinding

Indvinding af grundvand og overfladevand kræver tilladelse fra kommunen. Det vil sige indvinding af vand til almen vandforsyning (vandværker), ikke-almen vandforsyning (enkeltindvindere), erhvervsformål, markvanding m.m. Kun i enkelte tilfælde kræves ikke tilladelse. Bestemmelserne fremgår af vandforsyningslovens § 18 - § 21.

Tilladelser til at udføre boringer

Etablering af nye boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål m.m. skal altid anmeldes til eller kræver tilladelse fra kommunen. Bestemmelserne fremgår af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene. Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

A-boringer

Hvis du skal udføre filtersatte boringer (A-boringer), skal du søge om tilladelse hos kommunen. Benyt ansøgningsskemaet for A-boringer.

Inden selve borearbejdet må påbegyndes, skal boreentreprenøren sikre sig, at der foreligger tilladelse til boringerne.

Senest 10 dage før borearbejdet påbegyndes, skal boreentreprenøren orientere Natur og Miljø om det præcise tidspunkt for arbejdets start.

B-boringer

Hvis du skal udføre boringer, hvor der ikke efterlades filterrør (B-boringer), skal du anmelde det til kommunen. Benyt anmeldeskemaet til B-boringer.

Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter, anmeldelsen er Natur og Miljø i hænde, med mindre vi har gjort indsigelser forinden.

Boreentreprenøren skal sikre sig, at borearbejdet er anmeldt, inden borearbejdet udføres. Han skal desuden orientere Natur og Miljø om det præcise tidspunkt for arbejdets start. Orientering om præcist tidspunkt gælder ikke for geotekniske boringer.

Sløjfning af boringer og brønde

Hvis du skal sløjfe boringer med fore- og filterrør og sløjfe brønde, skal du anmelde det til kommunen. Benyt sløjfeskemaet.

Sløjfningen kan påbegyndes 14 dage efter, anmeldelsen er Natur og Miljø i hænde, med mindre vi har gjort indsigelser forinden.

Boreentreprenøren skal sikre sig, at sløjfningen er anmeldt, inden borearbejdet udføres. Han skal desuden orientere Natur og Miljø om det præcise tidspunkt for arbejdets start.

Tilladelse til grundvandssænkning

Tilladelse skal i visse tilfælde gives af kommunen. Reglerne fremgår af vandforsyningslovens § 26.