Tosprogede elever
 • Sprogstøtte

  Elever kan, af skolens leder efter fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene, henvises til anden skole end distriktsskolen. Det sker hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven.

 • Undervisning

  Der kan være tilfælde hvor, der ved optagelsen i skolen ikke er tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning. Tosprogede elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse, henvises i dette tilfælde til den skole, hvor der er etableret basisundervisning af tosprogede elever.

  Sent ankomne tosprogede elever fra 8. – 10. klasse kan henvises til undervisning i særlige G-klasser eventuelt i samarbejdskommuner.

  Undervisning af tosprogede elever i dansk som andet sprog

  Undervisningen i dansk som andetsprog foregår som udgangspunkt som en integreret del af undervisningen i den almindelige klasse.

  Undervisning i dansk som andetsprog, som ikke foregår som en integreret del af undervisningen i den almindelige klasse, skal jf. loven som hovedregel foregå uden for den almindelige undervisningstid.

 • Modermålsundervisning

  Det er nu muligt at søge modersmålsundervisning til jeres børn, for næste skoleår.

  Der tilbydes modersmålsundervisning til tosprogede børn, der bor i Furesø Kommune. Barnet kan kun modtage modersmålsundervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet. Undervisningen er frivillig, men når eleven er tilmeldt, er der mødepligt.

  Det er Københavns Kommune der varetager undervisningen, som også er placeret på en skole i København. Furesø Kommune er ikke med til at bestemme, hverken holddannelsen, indholdet i undervisningen eller hvilket tidspunkt undervisningen tilbydes.

  Modersmålsundervisningen ligger på hverdage efter skoletid.

  Kravene for tilmelding er:

  • Barnet går i 0. – 9. klasse i Furesø kommune
  • Forsørges af en person, der bor i Danmark og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land, eller hvor der tales færøsk eller grønlandsk i hjemmet

  Der kan kun søges undervisning i hovedsprog, som tales i EU-lande, Grønland, Island, Færøerne, Norge og Lichtenstein

  Eksempler på sprog man desværre ikke kan søge modersmålsundervisning i:
  - tyrkisk
  - arabisk
  - russisk

  Tilmelding til modersmålsundervisning

  Download skemaet, udfyld og underskriv det. Derefter scannes skemaet ind og sendes til: dagtilbudogskole@furesoe.dk

   

  Tilmeldingsfrist er senest fredag den 1. april 2022

   

  For mere information kan I kontakte:

  Trine Bæk Reedtz, Konsulent for tosprogede

  På telefon; 7216 4887 eller via mail; tbr1@furesoe.dk

   

  Generelt om modersmålsundervisning

  Børn i 0-9. klasse, med et andet modersmål end dansk, kan modtage gratis modersmålsundervisning som bosiddende i Furesø Kommune. Barnet kan kun modtage modersmålsundervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet.

  Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 618 af 22. juli 2002.

  Det betyder, at undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person (der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) tilbydes modersmålsundervisning. Herudover tilbydes undervisningen til undervisningspligtige børn, der har færøsk eller grønlandsk som talesprog.

  Der tilbydes undervisning i København eller Gentofte, hvis der oprettes hold i det pågældende sprog.
  Undervisningen er frivillig, men når eleven er tilmeldt, er der mødepligt. Furesø Kommune betaler for befordring til og fra undervisningen efter gældende regler.

 • Støtte til fremme af sproglig udvikling

  Tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, tilbydes, hvis det er nødvendigt, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk.

 • Sprogstimulering

  Hvis børnene efter en sagkyndig vurdering har behov for sprogstimulering, har forældrene pligt til at lade børnene deltage i den tilbudte sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 • Tolk

  Der stilles tolk til rådighed, hvis der er brug for det.

 • Særlig støtte

  Hvis det vurderes, at en elev har behov for særlig støtte, der går ud over rammerne for klassens almindelige undervisning, kan der i perioder etableres særlig undervisning i dansk som andetsprog. Beslutning træffes af skolens leder efter indstilling fra klasselæreren og efter samråd med eleven og forældrene.

Tilmelding til modersmålsundervisning

Download skemaet, udfyld og underskriv det. Derefter scannes skemaet ind og sendes til: dagtilbudogskole@furesoe.dk

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000