Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Byggeri og projekter VVM

VVM

VVM-reglerne (Vurdering af Virkning på Miljøet) har til formål at sikre, at eventuelle miljøpåvirkninger tages i betragtning, før der gives tilladelse til et givet anlæg eller arealanvendelse. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af VVM-processen.

VVM-reglerne er en del af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Reglerne er nærmere beskrevet i Miljøministeriets udkast til vejledning til miljøvurderingsloven, del II af konkrete projekter.

Lovens bilag 1 oplister en række anlæg og arealanvendelser, der er VVM-pligtige. Det vil sige, at anlægget eller byggeriet arealanvendelsen ikke må iværksættes, før der er gennemført miljøvurdering med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og meddelt VVM-tilladelse.

Lovens bilag 2 oplister en række anlæg og arealanvendelser, der skal VVM-screenes, for at myndigheden kan vurdere om anlægget er VVM-pligtigt. Også visse ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg opført på bilag 1 vil skulle screenes.

Bygherren har pligt til at sende VVM-ansøgning før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg og arealanvendelser oplistet på miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Det er kommunen, der er myndighed for en stor del af VVM-anlæggene, dog er Miljøministeriet myndighed for visse VVM-anlæg, herunder anlæg, hvis udstrækning der berører mere end to kommuner.

Ansøgning for anlæg oplistet på lovens bilag 2 eller udvidelser af anlæg oplistet på lovens bilag 1 skal fremsendes på ansøgningsskema, bilag 1 i bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Hvis bygherren ønsker, at et anlæg eller en arealanvendelse oplistet på bilag 2 skal gennemgå en miljøvurdering, skal det oplyses i ansøgningen.

VVM-miljøvurdering er en proces, der består af udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, gennemførelse af høringer og myndighedens afgørelse om projektets væsentlige indvirkninger på miljøet.

VVM-miljøvurderingen indledes med, at myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder for at fastlægge de  nærmere krav til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Miljørapporten tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb. Det betyder, at redegørelsen skal beskrive og vurdere de direkte, indirekte og kumulerede virkninger på:

  • mennesker, dyre- og planteliv
  • jord, vand, luft, klima og landskab
  • materielle goder, kulturarv
  • socioøkonomiske forhold som sociale struktur og erhvervsliv
  • samt samspillet mellem disse faktorer

Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg eller den arealanvendelse, der søges om tilladelse til, opstiller redegørelsen desuden en række alternativer, som også beskrives og vurderes.

VVM-miljørapporten skal sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder. Herefter træffer myndigheden VVM-afgørelse om det ansøgte projekt. Afgørelsen træffes på grundlag af bygherrens ansøgning, miljørapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er gennemført.

VVM-screening er en indledende vurdering af den forventede påvirkning af miljøet.

VVM-screeningen fortages på baggrund af anlæggets projektets karakteristika, placering og kendetegn ved dets potentielle miljøpåvirkning. Screeningskriterierne fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

Myndigheden afgør på baggrund af screeningen, om det ansøgte anlæg eller arealanvendelse ikke er VVM-pligtigt eller er VVM-pligtigt.

Det første er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets negative påvirkning er uden væsentlig betydning for miljøet. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens ansøgning. Hvis der ikke er indkommet klager over afgørelsen, kan bygherre efter udløbet af klagefristen påbegynde anlægs det ansøgte projektet forudsat øvrige, nødvendige tilladelser foreligger.

Det andet er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets eller arealanvendelsens negative påvirkning af miljøet er så væsentlig, at der skal gennemføres miljøvurdering. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens ansøgning. Hvis afgørelsen ikke påklages, kan miljøvurderingsarbejdet igangsættes med indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden og myndigheder til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Se loven på Retsinformation

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback