VVM-reglerne er en del af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Reglerne er nærmere beskrevet i Miljøministeriets udkast til vejledning til miljøvurderingsloven, del II.

Anlæg omfattet af VVM-reglerne

Lovens bilag 1 oplister en række anlæg, der er VVM-pligtige. Det vil sige, at anlægget eller byggeriet ikke må iværksættes, før der er gennemført miljøvurdering med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og meddelt VVM-tilladelse.

Lovens bilag 2 oplister en række anlæg, der skal VVM-screenes, for at myndigheden kan vurdere om anlægget er VVM-pligtigt. Også visse ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg opført på bilag 1 vil skulle screenes.

Ansøgning

Bygherren har pligt til at sende VVM-ansøgning før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg oplistet på miljøvurderingslovens bilag 1 og 2. Det er kommunen, der er myndighed for en stor del af VVM-anlæggene, dog er Miljøministeriet myndighed for visse VVM-anlæg, herunder anlæg, hvis udstrækning der berører mere end to kommuner.

Ansøgning for anlæg oplistet på lovens bilag 2 eller udvidelser af anlæg oplistet på lovens bilag 1 skal fremsendes på ansøgningsskema, bilag 1 i bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v.

Hvis bygherren ønsker, at et anlæg oplistet på bilag 2 skal gennemgå en miljøvurdering, skal det oplyses i ansøgningen.

 • VVM-miljøvurdering

  VVM-miljøvurdering er en proces, der består af udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, gennemførelse af høringer og myndighedens afgørelse om projektets væsentlige indvirkninger på miljøet.

  VVM-miljøvurderingen indledes med, at myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder for at fastlægge de  nærmere krav til miljøkonsekvensrapportens indhold.

 • VVM-miljøkonsekvensrapport

  Miljørapporten tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb. Det betyder, at redegørelsen skal beskrive og vurdere de direkte, indirekte og kumulerede virkninger på:

  • mennesker, dyre- og planteliv
  • jord, vand, luft, klima og landskab
  • materielle goder, kulturarv
  • socioøkonomiske forhold som sociale struktur og erhvervsliv
  • samt samspillet mellem disse faktorer

  Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der søges om tilladelse til, opstiller redegørelsen desuden en række alternativer, som også beskrives og vurderes.

  VVM-miljørapporten skal sendes i høring hos offentligheden og berørte myndigheder. Herefter træffer myndigheden VVM-afgørelse om det ansøgte projekt. Afgørelsen træffes på grundlag af bygherrens ansøgning, miljørapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er gennemført.

 • VVM-screening

  VVM-screening er en indledende vurdering af den forventede påvirkning af miljøet.

  VVM-screeningen fortages på baggrund af anlæggets karakteristika, placering og kendetegn ved dets potentielle miljøpåvirkning. Screeningskriterierne fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

  Myndigheden afgør på baggrund af screeningen, om det ansøgte anlæg ikke er VVM-pligtigt eller er VVM-pligtigt.

  Det første er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets negative påvirkning er uden væsentlig betydning for miljøet. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens ansøgning. Hvis der ikke er indkommet klager over afgørelsen, kan bygherre efter udløbet af klagefristen påbegynde anlægsprojektet forudsat øvrige, nødvendige tilladelser foreligger.

  Det andet er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets negative påvirkning af miljøet er så væsentlig, at der skal gennemføres miljøvurdering. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens ansøgning. Hvis afgørelsen ikke påklages, kan miljøvurderingsarbejdet igangsættes med indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden og myndigheder til miljøkonsekvensrapportens indhold.