VVM-reglerne er en del af planloven og indeholdt i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Reglerne er nærmere beskrevet i Miljøministeriets Vejledning om VVM i planloven.

Anlæg omfattet af VVM-reglerne

Bekendtgørelsens bilag 1 oplister en række anlæg, der er VVM-pligtige. Det vil sige, at anlægget eller byggeriet ikke må iværksættes, før der er fastlagt en række retningslinjer herfor gennem et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Bekendtgørelsens bilag 2 oplister en række anlæg, der skal VVM-screenes, for at myndigheden kan vurdere om anlægget er VVM-pligtigt. Og visse ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg opført på bilag 1 vil skulle screenes.

Se afgørelser om VVM.

Anmeldelse

Bygherren har pligt til at anmelde et VVM-anlægsprojekt til kommunen. Det er kommunen, der har ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene, dog er Miljøministeriet myndighed for visse VVM-anlæg.

 • VVM-redegørelse

  En VVM-redegørelse er en redegørelse for, hvordan et bygge- og anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

  VVM-proceduren indledes med, at myndigheden indkalder ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder for at fastlægge de nærmere krav til VVM-redegørelsens indhold.

  VVM-bekendtgørelsen tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb. Det betyder, at redegørelsen skal beskrive og vurdere de direkte, indirekte og kumulerede virkninger på:

  • mennesker, dyre- og planteliv
  • jord, vand, luft, klima og landskab
  • materielle goder, kulturarv
  • socioøkonomiske forhold som sociale struktur og erhvervsliv
  • samt samspillet mellem disse faktorer

  Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der søges om tilladelse til, opstiller redegørelsen desuden en række alternativer, som også beskrives og vurderes.

  VVM-redegørelsen skal sammen med forslag kommuneplantillæg, der fastlægger retningslinjer for anlægget, sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Først når tillægget til kommuneplanen herefter er endeligt vedtaget, må kan myndigheden give tilladelse til etablering af det VVM-pligtige anlæg.

 • VVM-Screening

  VVM-screening er en indledende vurdering af den forventede påvirkning af miljøet.

  VVM-screeningen fortages på baggrund af anlæggets karakteristika, placering og kendetegn ved dets potentielle miljøpåvirkning. Screeningskriterierne er nærmere beskrevet på VVM-bekendtgørelsens bilag 3.

  Myndigheden afgør på baggrund af screeningen, om det ansøgte anlæg er VVM-pligtigt eller ikke VVM-pligtigt.

  Det første er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets påvirkning er uden væsentlig betydning for miljøet. Denne afgørelse med klagevejledning meddeles bygherren og offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med den gennemførte screening og bygherrens anmeldelse. Hvis der ikke er indkommet klager over afgørelsen, kan bygherre efter udløbet af klagefristen påbegynde anlægsprojektet forudsat øvrige, nødvendige tilladelser foreligger.

  Det andet er tilfældet, hvis myndigheden skønner, at anlæggets påvirkning af miljøet er så væsentlig, at der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse. Afgørelsen meddeles bygherren og arbejdet med arbejdet med redegørelsen igangsættes. Det indledes med offentliggørelse af afgørelsen og indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og retningslinjer i kommuneplantillægget.