Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før, du skaffer dig af med det, så det kan genanvendes i størst mulig grad.

Farligt affald

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Vær opmærksom på, at bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde mange farlige stoffer. Det gælder blandt andet asbest (eternittage), PCB (fuger, beton, gulve, lim, maling), bly (vinduer, skorsten, elkabler, tagrender, maling), kviksølv og klorparaffiner (rustbeskyttende maling, grundmaling, kabler, fugematerialer). Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Affaldsmængder over 1 ton

Hvis den samlede mængde byggeaffald fra dit byggeri udgør mere end 1 ton, skal du anmelde byggeaffaldet elektronisk via bygningsaffald.dk. Du skal anmelde det senest 14 dage inden.

Del: