Baggrund

I Furesø Kommune er der en stor opmærksomhed på, at kommunens forskellige by- og boligområder udvikler sig balanceret. Særligt har kommunen en stor opgave i forhold til de almene boligområder, som udgør 28 % af kommunens boligmasse og dermed danner rammen for mange furesøborgeres hverdag.

Derfor har byrådet nedsat et udvalg for boligsociale udfordringer som skal se mere detaljeret på udfordringerne, og afklare hvilke handlemuligheder kommunen skal arbejde med for at finde nye løsninger og sikre attraktive og trygge almene boligområder.

Du har nu mulighed for at blive en af dem, som i samarbejde med byrådspolitikere og andre udvalgte grupper skal drøfte forskellige virkemidler, der kan sikre en positiv udvikling i vores lokale almene boligområder.

Det boligsociale udvalg skal arbejde med emner som

 • Forskønnelse og ændringer af bygningsmassen og boligområderne
 • Tiltag, der kan fremme stærke lokalsamfund og en balanceret beboersammensætning
 • Styrke fællesskaberne og sikre gode, trygge og attraktive boligområder

Udvalgets formål

- Afdække og beskrive de boligsociale udfordringer i kommunens boligområder med særlig fokus på de områder, hvor udfordringerne forekommer størst.

- Komme med anbefalinger til, hvordan kommunen på kort, mellemlangt og langt sigte kan sikre stærke lokalsamfund, en balanceret beboersammensætning og trygge rammer i vores almene boligområder.

Læs det vedtaget kommissorium for 17.4 udvalget nederst på siden.

Send din ansøgning

Hvis du ønsker at blive en del af det rådgivende udvalg for boligsociale udfordringer i Furesø Kommune, så send en ansøgning til bme@furesoe.dk og mærk emnefeltet med 'ansøgning til 17.4-udvalg'

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om boligsociale udfordringer i Furesø Kommune
 • Baggrund

  Den 6. november 2018 orienterede forvaltningen Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) samt Udvalg for byudvikling og bolig (UBB) om status for den boligsociale indsats. I den forbindelse godkendte udvalgene, at der nedsættes et § 17.4 rådgivende udvalg om boligsociale forhold.
  I Furesø Kommune er der en stor opmærksomhed på, at kommunens forskellige by- og boligområder udvikler sig balanceret. Særligt har kommunen en stor opgave i forhold til de almene boligområder, som udgør 28 % af kommunens boligmasse og dermed danner rammen for mange furesøborgeres hverdag.
  Det er vigtigt, at der fremadrettet bringes en række forskellige redskaber og aktiviteter i spil for at sikre, at alle kommunens boligområder fortsat er attraktive med en varieret beboersammensætning. Der er derfor behov for at se mere detaljeret på udfordringerne og afklare, hvilke fremadrettede handlemuligheder kommunen skal arbejde med for fortsat at sikre gode og trygge boligområder.
  Det rådgivende udvalg skal derfor komme med anbefalinger til tiltag, som kan fremme en balanceret boligsammensætning og styrke fællesskaber i de almene boligområder.
  En balanceret beboersammensætning vil også være afgørende for et mere balanceret elevoptag på vores forskellige folkeskoler, og dermed spille positivt ind i forholde til kommunens langsigtede udvikling.

 • Leverance

  Det rådgivende udvalg har som overordnet opgave at komme med anbefalinger til indsatser, der kan fremme en balanceret beboersammensætning og stærke fællesskaber i vores almene boligområder. Udvalgets anbefalinger skal forelægges de relevante fagudvalg, som vil drøfte og prioritere de udarbejdede anbefalinger.
  Forvaltningen vil på baggrund af anbefalingerne udarbejde en samlet handlingsplan med konkrete tiltag og
  aktiviteter med henblik på at sikre en samlet plan for en balanceret boligudvikling. Den endelige handlingsplan
  forelægges UBB og USS til godkendelse.
  Udvalget skal konkret:

  • Afdække og beskrive de boligsociale udfordringer i kommunens boligområder med særlig fokus på de områder, hvor udfordringerne forekommer størst.
  • Komme med anbefalinger til, hvordan kommunen på kort, mellemlangt og langt sigte kan:
   • Sikre stærke lokalsamfund, en balanceret beboersammensætning og trygge rammer i vores almene boligområder.

  Det rådgivende arbejdsudvalg modtager til brug for arbejdet bl.a. en analyse af de almene boligområder
  udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens Beboerdata. Derudover vil udvalget få forelagt en status for
  kommunens boligsociale indsatser og et overblik over indsatsen ’Trygt Furesø’.
  Udvalget kan i arbejdet bl.a. drøfte, hvordan følgende kan anvendes i det fremadrettede arbejde:

  • Greb fra almenboliglovgivningen
  • Byplanlægning
  • Udlejningsaftaler med henblik på en balanceret beboersammensætning
  • Andre tiltag, der kan fremme stærke lokalsamfund og en balanceret beboersammensætning
  • Forskønnelse og ændringer af bygningsmassen og boligområderne
  • Erfaringer fra andre kommuner, der arbejder med øget diversitet/bedre balance i store almene boligområder
  • Øget beskæftigelses- og uddannelsesindsats
  • Sammenhængende indsats målrettet udsatte børn og familier
  • Samarbejde med idræts- og fritidsforeninger

  Udvalgets anbefalinger skal være økonomisk realiserbare og skal som udgangspunkt kunne afholdes inden for de nuværende økonomiske rammer.
  Kun i begrænset omfang må anbefalinger medvirke til udvidelse af kommunens budgetter. Herudover skal anbefalingerne lægge op til, at forskellige samarbejdspartnere kan inddrages i det videre arbejde.
  Med udgangspunkt i implementerbarhed, omkostninger og vurderet effekt skal det rådgivende arbejdsudvalg
  prioritere anbefalingerne i en samlet rapport for udvalgets arbejde.

 • Afgrænsning

  I Furesø Kommune er der allerede i dag stort fokus på tryghedsfremme og aktivering af lokale fællesskaber gennem indsatsen Trygt Furesø. Udvalgets anbefalinger skal derfor koordineres i forhold til denne indsats og bør ikke overlappe med eksisterende tiltag og indsatser.
  UBB forventes at tage stilling til en ny boligpolitik for Furesø Kommune, der forventes sendt i høring i foråret 2020. Udvalgets anbefalinger bør udarbejdes i overensstemmelse med politikkens anbefalinger, og udvalget vil derfor blive orienteret om boligpolitikken.

 • Form

  Det rådgivende arbejdsudvalg nedsættes i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4 under UBB. Arbejdet i
  udvalget er ulønnet.
  Arbejdsformen i det rådgivende udvalg vil være møder i udvalget, oplæg og workshops med mulighed for bredere involvering af borgere og interessentgrupper, såsom fx almene boligforeninger eller boligbestyrelser.
  Arbejdet skal bringe erfaringer, ønsker og behov fra forskellige parter i spil. Udvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste viden og forskning på det boligsociale område, og eksperter eller forskere på området kan inviteres til at give oplæg.

 • Medlemmer

  Udvalgets medlemmer består af følgende:

  • 5 medlemmer af byrådet, hvoraf mindst et medlem er fra henholdsvis USS og UBB
  • 2 medlemmer, som bor eller har boet i en almen boligafdeling, eller som på anden vis har særlig indsigt i den almene boligsektor
  • 2 medlemmer med erfaringer fra en almen boligorganisation
  • 2 medlemmer med erfaring og viden indenfor boligstrategisk arbejde og byudvikling
  • 2 medlemmer med erfaring ift. understøttelse af fællesskaber i boligområder, SSP-arbejde eller sociale
   fællesskaber
  • 2 medlemmer med indsigt i boligøkonomi og lovgivning på boligområdet

  Formanden for udvalget vælges blandt de deltagende byrådspolitikere.
  Der kan være behov for at inddrage særlige kompetencer i arbejdet, som ikke er repræsenteret i udvalget. Blandt andet kompetencer vedr. værktøjer til fremme af en balanceret beboersammensætning og styrkelse af lokalsamfund. Det kan for eksempel ske i arbejdsgrupper, workshops mv.