Furesø Kommune ligger skønt i naturen, men motorvejen og andre hoved trafikårer skaber
udfordringer med trafikstøj. Denne udfordring er vokset løbende gennem årene i takt med
den stigende trafik. På denne baggrund er der blevet etableret et samarbejde mellem Furesø
Kommune og WElearn for at se på udfordringerne vedr. trafikstøj. Kampagnens overordnede
mål er at:
● Reducere støjgener for beboere
● Øge opmærksomhed hos bilister om at deres kørsel støjer
● Øge trafiksikkerheden og forbedre fremkommelighed blandt bilister
● Støtte op om en grøn omstilling i kommunen.
Med afsæt i indsigter fra allerede indsamlede data om trafikstøj fra Furesø Kommune og
COWI, indledes der en adfærdskortlægning. Her forsøger vi at forstå den nuværende adfærd
hos beboere og bilister samt den kontekst hvori adfærden udspiller sig. Vi leder efter forhold i
denne kontekst, der enten forårsager problematisk adfærd eller potentielt kan understøtte
ønsket adfærd - alt sammen for at danne et billede af, hvordan trafikstøj håndteres bedst.
WElearn har interviewet en gruppe beboere og en gruppe bilister for at opnå indsigt i hvilke
barrierer og muligheder, der er for at opnå bedre trivsel i kommunen ift. støjgener og
trafikstøj. På baggrund af disse interviews samt grundig research på området, har WElearn
udviklet en række tiltag der implementeres i Furesø. Tiltagene bygger på indsigt i hvordan
mennesker agerer i forskellige situationer.
WElearn vil implementere følgende tiltag i forsøget på at nedbringe støjgener i Furesø
Kommune:
● Etablering af stillezoner i udvalgte områder i Furesø Kommune
● Opstilling af bannere og skilte i stillezoner mhp. at øge opmærksomhed om støjgener
● Etablering af et korps af stilhedsambassadører der stemmer døre med det formål at
informere og inddrage beboere
● Uddeling af foldere med gode råd til at reducere trafikstøj og håndtere støjgener
Det er desuden et mål, at der skal kunne evalueres på kampagnen. Derfor vil der være
løbende test, målinger og observationer som en del af løsningen - både før, under og efter
kampagnen.
Kampagnen vil trykprøves i december og januar.

 

Få mere at vide om projektet:
Projektleder Jakob Rønn - tlf. 2757 9077 , e-mail: roenn@welearn.dk

Del: