Hvem er klageberettiget

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som hovedformål. Ved dispensationer for bygge- og beskyttelseslinjer er også lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede.

Behandling af klager

Du klager gennem Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr på 500 kr. ved behandling af klager. Her kan du også finde vejledning til Klageportalen og læse om gebyrordningen.

Del: