Høring

Høring af forslag til Lokalplan 158 Etagebyggeri på Kollekollevej 39

Furesø Kommune har den 2. februar 2023 offentliggjort Forslag til Lokalplan 158 Etagebyggeri på Kollekollevej 39. Planforslaget er nu i høring frem til og med torsdag den 30. marts 2023.

Her kan du finde mere information

Planforslaget er offentliggjort på plandata.dk, men du kan også finde planforslagene her på siden. Eller læse mere om planforslaget nedenfor i ”Forslag til Lokalplan 158 – kort fortalt”

Miljøvurdering

Furesø Kommune har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslaget. Som grundlag for afgørelsen er der gennemført en screening af lokalplanforslaget efter de kriterier, der er angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Afgørelsen med den tilhørende screening er offentliggjort den 2.februar 2023 her på siden og findes også vedhæftet det offentliggjorte lokalplanforslag. Afgørelsen om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene kan påklages til Planklagenævnet. Klagefrist og klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Har du bemærkninger til planforslaget?

Bemærkninger til planforslaget skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via enten Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk, eller som brev til Stiager 2, 3500 Værløse.
Skriv venligst sagsnummer 22/2861 i brevets overskrift/ e-mailens emnefelt.
Kommunen skal have modtaget dine bemærkninger senest torsdag den 30. marts 2023.

Borgermøde om planforslaget

Der bliver afholdt borgermøde om planforslaget mandag den 6. marts 2023 klokken 17.00-19.30 på Furesø Rådhus, Stiager 2 3500 Værløse.

Beslutningen om at sende planforslaget i høring

Furesø Byråd har på møde den 25. januar 2023 besluttet at sende planforslaget i høring. Ved beslutningen stemte Enhedslisten og Radikale Venstre imod planforslaget med følgende begrundelse:
Enhedslisten og Radikale Venstre ønsker, at lokalplanen i langt højere grad skal sikre boligerne mod støj, ligesom lokalplanen skal fastholde krav om erhverv på grunden, da det var et vilkår, da kommunen solgte den.
Du kan se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for byudvikling og bolig, Økonomiudvalget og byrådet på Furesoe.dk. Klik på ”Politik” og vælg derefter ”Referater og dagsordner”, eller tryk her.

Lokalplanlægning i støjbelastede områder

Ifølge planlovens § 15 a må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Kollekollevej, Stiager og fra S-togsbanen.
I henhold til støjberegninger lavet i forbindelse med denne lokalplan, vil bebyggelsen i lokalplanområdet være påvirket med trafikstøj fra Kollekollevej med ca. 68-71 dB. Det er derfor nødvendigt at sikre de indendørs og udendørs opholdsarealer mod støj så støjgrænserne er overholdt.

Med planforslaget kan bebyggelsen både rumme erhverv og bolig. Projektet skal kunne overholde planlovens § 15, stk. 2, nr. 26. Bygningen kan derfor støjisoleres i facaden.
I Forslag til Lokalplan 158 Etagebyggeri for Kollekollevej 39 er der bestemmelser om forudsætninger for ibrugtagen (§11.7 og 11.8), som sikrer at ny bebyggelse ikke må ibrugtages førend at bygherre har dokumenteret at Miljøstyrelsens vejledninger for henholdsvis vejstøj samt støj og vibrationer fra jernbaner er overholdt.
Planloven stiller ikke specifikke krav til hvorledes de vejledende grænseværdier skal overholdes, men blot krav om at Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje samt støj og vibrationer fra banen skal overholdes.

Kollekollevej 39
Lokalplanområdet set fra Kollekollevej - Stikvejen

Planforslaget og miljørapport - Kort Fortalt

Du finder planforslaget og screeningsafgørelse om miljøvurdering i deres helhed via furesoe.dk/hoeringer, men herunder er planens overordnede indhold og midlertidige retsvirkning beskrevet.

Forslag til Lokalplan 158 – Etagebyggeri på Kollekollevej 39

Lokalplanområdet omfatter en grund der siden 2015 har været ubebygget, før dette blev området i en årrække benyttet til bl.a., spejderhytter og tidligere enfamiliehuse med kommunale funktioner.
Ejendommen er beliggende 200 meter fra Værløse Station og Værløse bymidte, på én af indfaldsvejene til Værløse centrum og indenfor det stationsnære kerneområde. Med lokalplanen skabes rammerne for et markant byggeri der med dets udformning, forskydninger, volumen og grønne udtryk skal være med til at skabe en attraktiv velkomst til Værløse. Bebyggelsens anvendelse må være helårsboliger i form af etageboliger og erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv.
Lokalplanen muliggør en bygning der på nært hold, give sammenhæng til det omkringliggende område, og kravet om beplantede kantzoner er med til at sikre overgangen fra offentlig vej til privat etagebebyggelse.
Kantzonen mod Kollekollevej kan ikke anvendes til opholdsareal grundet støj fra vejen, men området skal etableres som et beplantet areal der er med til at give området begrønning, afstand til vejen og skærme bebyggelsen.


Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.