Høring

Høring af forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Furesø Kommune har den 6. juli 2022 offentliggjort Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Planforslagene er nu i høring frem til og med onsdag den 21. september 2022.

Her kan du finde mere information

Planforslagene er offentliggjort på plandata.dk, men du kan også finde planforslagene her på siden. Eller læse mere om planforslagene nedenfor i ”Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby – kort fortalt” og ”Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - kort fortalt". 

Miljøvurdering

Furesø Kommune har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10, om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene. Som grundlag for afgørelsen er der gennemført en screening af lokalplanforslagene efter de kriterier, der er angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Afgørelsen med den tilhørende screening er offentliggjort den 6. juli 2022 her på siden og findes også vedhæftet det offentliggjorte lokalplanforslag. Afgørelsen om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planforslagene kan påklages til Planklagenævnet. Klagefrist og klagevejledning kan læses i afgørelsen.

Har du bemærkninger/høringssvar til planforslaget?

Bemærkninger til planforslagene skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø ved at klikke her. 

Bemærkninger til planforslagene kan også sendes via enten Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk, eller som brev til Stiager 2, 3500 Værløse. Skriv venligst sagsnummer 22/9319/20443 i brevets overskrift/ e-mailens emnefelt.

Furesø Kommune skal have modtaget dine bemærkninger senest onsdag den 21. september 2022.

Borgermøde

Der bliver afholdt borgermøde om planforslagene torsdag den 1. september 2022, kl. 17-18.30 i Salen ”Dybet” på Hareskov bibliotek, Poppel Allé 12, 3500 Værløse. Klik her for at tilmelde dig borgermødet, senest den mandag den 29. august.

Beslutningen om at sende planforslagene i høring

Furesø Byråd har på møde den 29. juni 2022 besluttet at sende planforslagene samt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, i høring.

Du kan se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for Plan og Byudvikling, Økonomiudvalg og Byrådet på Furesø Kommunes hjemmeside furesoe.dk. Klik på ”Politik” og vælg derefter ”Referater og dagsordner”, eller tryk her.

 

Hareskovby Afgrænsning
Afgrænsning af lokalplanområdet er vist med gult

Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby - kort fortalt

Lokalplanforslaget omfatter størstedelen af Hareskovby.

Det aktuelle lokalplanområde har hidtil været omfattet af Lokalplan 116 for Hareskovby, som Furesø Byråd vedtog i marts 2016.

Planklagenævnet og Byggeklageenheden har truffet nogle afgørelser på baggrund af klager over nogle af Furesø Kommunes afgørelser i henhold til Lokalplan 116. Klagenævnenes afgørelser betyder, at der er udvidede byggemuligheder inden for Lokalplan 116 i forhold til forvaltningens administrationspraksis og hensigten med lokalplanen. Derfor er formålet med revision af Lokalplan 116 at præcisere og ajourføre nogle af lokalplanens bestemmelser, så de bliver entydige og i højere grad understøtter lokalplanens hensigter. Derudover er der tilføjet nye bestemmelser, der eksempelvis muliggør etablering af tæt lav boligbebyggelse på Tibbevangen 86-88.

Formålet med lokalplanen er at fastholde Hareskovbys særpræg og understøtte områdets bebyggelsesstruktur og karakter af åbent, grønt villakvarter med relativt store grunde afgrænset af levende hegn, begrønnede veje og mange søer.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanfor-slag, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af plan-forslaget.

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - kort fortalt

Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 har til formål at justere bygningshøjden for rammeområdet, således at den maksimale bygningshøjde for åben lav boligbebyggelse hæves fra 6,5 m til 8,5 m. Den maksimale bygningshøjde for tæt lav boligbebyggelse fastholdes på 6,5. Yderligere har tillægget til formål at hæve bebyggelsesprocenten for tæt lav boligbebyggelse syd for Birkevang fra 30 % til 35 %.

Kp Tillæg Haresskov
Afgrænsning af kommuneplanramme 12B5 – Ravnehusparken og Birkevang er vist med blå.

Forslag til Lokalplan 157 for Hareskovby

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Screeningsafgørelse for forslag til Lokalplan 157 og Tillæg 1 til Kommuneplan 21

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30
Tlf. 72354000