Høring

Høring af varmeplan 2021

Furesø Byråd har den 29. september 2021 besluttet at sende forslag til Varmeplan 2021 i offentlig høring. I henhold til Varmeforsyningslovens § 3 stk. 1 (LBK 1215 af 14/08/2020) og Projektbekendtgørelsen § 4 (BEK 818 af 04/05/2021) påhviler det byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen.

Furesø Kommune har modtaget en forespørgsel om udsættelse af frist for afgivelse af høringssvar, hvilket er blevet imødekommet. Det er således muligt at fremsende høringssvar til og med den 2. december 2021.

Om Varmeplan 2021

Varmeplan 2021 udstikker rammerne for udviklingen af den fremtidige varmeforsyning i Furesø Kommune med særligt fokus på udpegning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, at der bliver etableret fjernvarme i fremtiden. Varmeplanen har endvidere fokus på udviklingsmulighederne for fælles lokale og individuelle varmeløsninger i områder uden mulighed for fjernvarme.

Formålet med varmeplanen er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme og informere borgere, boligforeninger og virksomheder om, hvorvidt – og i givet fald hvornår - man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om man i stedet bør kigge i retningen af andre grønne opvarmningsløsninger.

Varmeplanen er ikke retligt bindende, men udgør et grundlag for samarbejde mellem Furesø Kommune og forsyningsselskaberne, ligesom den informerer borgere og virksomheder om udviklingsmulighederne for henholdsvis kollektiv og individuel varmeforsyning i kommunen.

Realiseringen af den forventede fjernvarmeudbygning afhænger af realiseringen af konkrete projektforslag for de enkelte delområder. Det er således først ved godkendelsen af et konkret fjernvarmeprojekt, at det pågældende område betragtes som værende udlagt til fjernvarme. For bygningsejerne vil der dog fortsat være frit valg af varmekilde, og tilslutning til fjernvarmen vil derfor blive tilbudt på frivillig basis.

For boliger beliggende i områder udlagt til fjernvarme med et godkendt projektforslag kan Energistyrelsens bygningspulje ikke søges til etablering af varmepumper. Energistyrelsens Erhvervspulje ikke har noget tilsvarende krav, og virksomheder beliggende i områder udlagt til fjernvarme med et godkendt projektforslag vil således fortsat kunne søge tilskud til etablering af varmepumper.

Mulighed for bemærkninger

Forslag til Varmeplan 2021 er i offentlig høring i fire uger i perioden 11. oktober til 8. november 2021.

Bemærkninger fremsendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via digital post, pr. mail til bme@furesoe.dk eller via post til Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse, senest den 8. november 2021 med angivelse af emnet ”Høringssvar til Varmeplan 2021”.

Høring af varmeplan, Farum
Høring af varmeplan, Værløse