Høring

Forslag til Lokalplan 144 for et sports- og fritidsområde i Farum Øst, forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 samt afgørelse om miljøvurdering

Furesø Kommune har den 02. oktober 2020 offentliggjort forslag til Lokalplan 144 for et sports- og fritidsområde i Farum Øst samt tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Planforslagene er i offentlig høring i 8 uger til og med søndag den 29. november 2020.

Offentliggørelse af planforslagene sker i henhold til planlovens § 24 (LBK nr. 1157 af 01. juli 2020). Samtidig har Furesø Byråd truffet afgørelse om, at planforslagene ikke kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering.

Lp144
Skråfoto af lokalplanområdet for Lokalplan 144

Lokalplanforslagets indhold

Formålet med lokalplan 144 er at fastlægge klare bestemmelser og retningslinjer for anvendelsen og sikre, at faciliteterne i området fortsat kan anvendes til de eksisterende, tilbagevendende arrangementer og begivenheder.

Ved at give mulighed for at anlægge mellem 100-200 parkeringspladser ud mod Paltholmvej samt mulighed for opførelse af et P-hus ønsker kommunen at skabe et bedre trafik-flow i området med en bredere fordeling af bilerne, så Stavnsholtvej ikke bliver overbelastet, som det ofte er tilfældet i dag ved større arrangementer.

Dertil udlægges to nye byggefelter i lokalplanen, hvor der kan opføres sportshaller og inden for det ene byggefelt gives der også mulighed opførelse af ét parkeringshus i stedet for sportshal, eller en bygning som både indeholder sportshal og parkeringshus.

Her kan planforslaget ses:

Forslag til Lokalplan 144 og tillæg 12 til Kommuneplan 2017 kan ses nederst her på siden.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg kan sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, via Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Hvis du sender bemærkninger til planforslagene bedes du angive sagsnr. 20/15785 i overskriften eller emnefeltet.

Fristen for bemærkninger er onsdag den 29. november 2020.

Borgermøde

Vær med hjemmefra til borgermøde om udviklingen af sports- og fritidsområdet omkring Farum Arena den 23. november 2020 kl. 19–21.

Grundet regeringens corona-restriktioner afholdes borgermødet udelukkende digitalt. Du kan deltage i borgermødet på furesoe.dk/borgermoede, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til planerne.

Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Imidlertid giver planloven i § 12, stk. 2 og stk. 3 kommunen mulighed for i visse situationer at nedlægge forbud mod etablering af forhold, der er i strid med den gældende kommuneplans rækkefølgebestemmelser og rammebestemmelser.

Afgørelse – planforslaget er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven (LBK. 973 af 25. juni 2020), skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For planer der kun omfatter mindre områder på lokalt plan, eller angiver mindre ændringer i sådanne planer, skal kommunen foretage en indledende vurdering af om disse planer kan få, eller kan forventes at få, væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering kaldes en screening. På baggrund af screeningen skal kommunen træffe afgørelse om den pågældende plans virkning på miljøet forventes at have en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Den aktuelle lokalplan omfatter et sports- og fritidsområde i Farum Øst. Furesø Kommune har foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge af den nye planlægning. Screeningen er foretaget med udgangspunkt i kriterierne i miljøvurderingsloven og fremgår af skemaet der er indsat sidst i redegørelsen til forslag til Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 12.

Sammenfattende har Furesø Kommune vurderet, at den anvendelse og bebyggelse, som forslag til Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 12 giver mulighed for, vil kun have få og uvæsentlige miljømæssige konsekvenser.

Furesø Byråd har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering eller udarbejdes en miljørapport.

Afgørelse om at planforslagene ikke kræver miljøvurdering er truffet efter miljøvurderingslovens § 10. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet som beskrevet i klagevejledningen nedenfor.

Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke krav om miljøvurdering

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Furesø Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Furesø Kommune. Hvis Furesø Kommune fastholder afgørelsen, sender Furesø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Klagefrist: Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning: En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Furesø Kommunes afgørelsen om miljøvurdering, kan også indbringes for domstolene. Dette kan ske inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Lp144
Nyhed

Digitalt borgermøde: Fremtidens Farum Arena

Vær med hjemmefra til borgermøde om udviklingen af sports- og fritidsområdet omkring Farum Arena den 23. november 2020 kl. 19–21.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000

Susanne Mortensen

Tingmosen 24
3500 Værløse
Mobil: 52 67 52 53
E-mail: smo@furesoe.dk