Høring

Planforslag og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest

Furesø Kommune har den 27. marts 2020 offentliggjort* Forslag til Lokalplan 149 Farum Vest og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport. Planforslagene og miljørapporten er nu i høring frem til og med søndag den 24. maj 2020.

 

Her kan du finde mere information

Planforslagene er offentliggjort på plandata.dk. Du kan finde planforslagene og miljørapporten i deres helhed nederst på denne side.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til planforslagene skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via enten Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk, eller som brev til Stiager 2, 3500 Værløse.

Skriv venligst sagsnummer 20/4053 i brevets overskrift/ e-mailens emnefelt.

Borgermøde om planforslagene

Furesø Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde om planerne og miljørapporten mandag den 11. maj kl. 17-19. Grundet Covid-19 afholdes borgermødet virtuelt på www.furesoe.dk/borgermoede 

Beslutningen om at sende planforslagene i høring

Furesø Byråd har på møde den 25. marts 2020 besluttet at sende planforslagene og miljørapporten i høring. Ved beslutningen stemte Enhedslisten imod planforslaget med følgende begrundelse:

Enhedslisten kan ikke støtte etablering af endnu en kunstgræsbane, Enhedslisten kan heller ikke bakke op om, at der bygges i udsigtskilen, ligesom Enhedslisten heller ikke kan støtte, at der på sigt kan etableres en overdækket sportshal (dome) i området.

Klik her for at se mødematerialet og læse referatet fra den politiske behandling på møder i Udvalget for byudvikling og bolig, Økonomiudvalg og Byrådet.

*) Offentliggørelse sker i henhold til § 24 i planloven - Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr 287 af 16/04/2018 med senere ændringer

Planforslagene og miljørapport - kort fortalt

Du finder planforslagene og miljørapporten i deres helhed via furesoe.dk/hoeringer, men herunder har vi beskrevet planernes og miljørapportens overordnede indhold og planernes midlertidige retsvirkning.

Forslag til Lokalplan 149 Farum Vest

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som omfatter Idrætsområdet Farum Vest består i dag af forskelligartede idræts- og fritidsfaciliteter, herunder fodboldstadionet Right to Dream Park og Farum Svømmehal. Tæt lav boligområderne Æblelunden, Kirsebærhaven, Akaciepark og Sejlgårdspark ligger som enklaver i de åbne friarealer nord og vest for idræts- og fritidsområdet. Det område som lokalplanforslaget omfatter, er indtegnet i kortet ovenfor.

Lokalplanforslaget udvider den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet til både offentlige formål, erhvervsformål og boligformål. Herved bliver der mulighed for at imødekomme FC Nordsjællands ønske om at etablere et fodboldakademi i relation til FC Nordsjællands arbejde med talentudvikling. Fodboldakademiet vil kunne etableres med kollegieboliger og undervisningsfaciliteter og yderligere to kunstgræsanlæg. Herudover vil det i tilknytning til fodboldstadionet blive muligt at etablere klinik samt butikker, restauranter, caféer og stadepladser, som kan anvendes af bl.a. brugerne af idrætsområdet.

Boligområderne Æblelunden, Kirsebærhaven, Akaciepark og Sejlgårdspark ønskes fastholdt som tæt lav boligområder. Lokalplanforslaget giver dog mulighed for en øget bebyggelsesprocent i områderne bl.a. for at imødekomme et ønske fra beboere indenfor boligområdet Kirsebærhaven om mulighed for at udnytte tagetagen på eksisterende bebyggelse til beboelse.

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.

Billede Lpomrde
Afgrænsning af forslag til Lokalplan 149

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017

Lokalplanforslaget forudsætter ændringer i Kommuneplan 2017 for så vidt angår udvidelse af anvendelsen inden for kommuneplanramme 1F4, således at området fremadrettet kan anvendes til både offentlige formål, erhvervsformål og boligformål.

Rammeområderne 1B11 Æblelunden, 1B12 Akaciepark og 1B13 Sejlgårdspark fastholdes som tæt lav boligområder. Men der gives mulighed for at øge bebyggelsens omfang, ved bl.a. at udnytte tagetagen på eksisterende bebyggelse til beboelse indenfor rammeområde 1B11 Æblelunden.

Med kommuneplantillægget fjernes bestemmelserne, der begrænser muligheden for etablering af solcelleanlæg på bebyggelsen i rammeområde 1F4 og 1B11 (Æblelunden). Disse bestemmelser fastholdes for bebyggelserne i rammeområderne 1B12 Akaciepark og 1B13 Sejlgårdsparken.

Med dette kommuneplantillæg fraviges de generelle rammer for lokalplanlægningen vedr. parkering, og der fastsættes nye bestemmelser, der ser på området som helhed, og som afspejler de blandede anvendelsesmuligheder inden for kommuneplanramme 1F4. For rammeområderne 1B11 Æblelunden, 1B12 Akaciepark og 1B13 fastsættes en parkeringsnorm, der svarer til de faktiske parkeringsforhold i områderne.

Disse ændringer gennemføres med Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017.

Herudover muliggøre Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017, at idræts- og fritidsområdet kan rumme en ny 20 m høj overdækket sportshal samt evt. nye klubhusfaciliteter. I den forbindelse er bebyggelsesprocenten som helhed inden for området som helhed hævet til 20 %, ligesom bestemmelsen, der begrænser placering af bebyggelse i ”udsigtskilen” er fjernet.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Imidlertid giver planloven i § 12, stk. 2 og stk. 3 kommunen mulighed for i visse situationer at nedlægge forbud mod etablering af forhold, der er i strid med den gældende kommuneplans rækkefølgebestemmelser og rammebestemmelser.

Miljørapport

Forslag til Lokalplan 149 og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 er ledsaget af en miljørapport, der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af planforslagene, særligt beskriver den de forventede miljøpåvirkninger som følge af kommuneplantillægget nye mulighed for at placere en ny sportshal (dome) med en højde på op til 20 meter i området samt lokalplanforslagets mulighed for placering af dels en kunstgræsbane med tilhørende belysning på den nuværende grusbane (bane 4), som i dag også benyttes til parkering, dels en kunstgræsbane med Goal Station med tilhørende belysning på Bane 1, der i dag udgør et offentligt tilgængeligt friareal. I miljørapporten er der særligt fokus på planforslagenes miljøkonsekvenser i relation til:

  • Visuelle effekter af en ny sportshal samt dennes skyggepåvirkning på beskyttet sø
  • Visuelle forhold – effekter af belysning på nye kunstgræsanlæg
  • Støjpåvirkning fra nye kunstgræsanlæg
  • Parkeringsforhold
  • Trafikale forhold
  • Påvirkning af overfladevand og grundvand
  • Jordforurening

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188