Dispensation

Etablering af kreaturovergang i grøft i Skovvænget

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere kreaturovergang i grøft i Skovvænget på matr.nr. 1 qf Farum By.

Furesø Kommune ejer naturområdet Skovvænget nord for Farum Sø, og efter aftale med kommunen bliver området passet af et græsserlaug under Danmarks Naturfredningsforening.

Grøfterne i området blev oprenset i vinteren 2017/2018, hvilket har gjort området mere tørt og dermed lettere af afgræsse. Det vil være muligt at afgræsse en større del af Skovvænget, og i forbindelse med flytning af hegnslinjen vil det være nødvendigt at etablere en kreaturovergang for at forhindre nedtrædning af den oprensede grøft.

Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som eng. Det betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Sagsfremstilling

Skovvænget nord for Farum Sø har i mange år været afgræsset med får for at bekæmpe bjørneklo, der tidligere var et stort problem i området. De sidste par år har der gået kreaturer. Græsserlauget har oplevet, at der i perioder har været så vådt, at det har været nødvendigt at flytte dyrene fra folden.

I vinteren 2017/2018 blev grøfterne i området oprenset, da flere af de tilstødende grundejere oplevede problemer med vand i haven. I samme omgang blev en mindre sidegrøft, der løber gennem engområdet, også oprenset for at forsøge at afhjælpe vandproblemerne i folden. Grøften blev oprenset fra hovedgrøften og hen til hegnslinjen.

I februar 2019 blev kommunen kontaktet af græsserlauget for at høre, om det var muligt at få oprenset den del af grøften, der fortsætter inden for folden. Området blev besigtiget den 21. februar 2019. Ved besigtigelsen deltog Lars Henning Nielsen, Furesø Græsserlaug, samt Pia Holm Nielsen og Mette Bjerre Larsen fra Furesø Kommune.

Ved besigtigelsen kunne vi konstatere, at den allerede foretagne oprensning har haft en effekt, da det var muligt at færdes inde i folden på fast bund, og der stod ikke blankt vand ret mange steder. Vi vurderede, at der ikke umiddelbart var et behov for at oprense yderligere i grøften, men derimod ville det være gavnligt at fjerne nogle brædder og andet materiale, der var lagt over grøften langs med hegnslinjen. Brædderne fungerede som en spærring. Samtidig kunne vi konstatere, at den resterende del af den lysåbne eng nu var blevet så tør og fast, at det vil være muligt at udvide indhegningen.

Den nye hegnslinje vil forløbe langs den nord-sydgående hovedgrøft. For at skåne sidegrøften og sikre den fortsatte vandafledning fra folden vil det være nødvendigt at etablere en kreaturovergang langs med den nye hegnslinje, da dyrene ellers vil træde grøften ned. Kreaturovergangen etableres med et plastrør med Ø 30, som lægges i grøften og overtrækkes med materiale fra området. Røret stabiliseres med et lag grus i bunden af grøften. Kreaturovergangen vil få en bredde på ca. 2,5 m.

Afgørelse

Furesø Kommune giver dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af forvaltningen efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3.

Afgørelsen gives, da afgræsningen vil forbedre naturindholdet i engen. Samtidig er det vigtigt at opretholde afvandingen fra området, og da der er risiko for at kreaturerne vil trampe grøften i stykker, er der behov for at etablere en stabil overgang.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Skovvænget ligger op til Natura 2000-område 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det ansøgte vil ikke påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, da det er et mindre, lokalt indgreb i en afvandingsgrøft. Dispensationen vil derfor ikke medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale  naturbeskyttelsesområder.

Strengt beskyttede arter (Artikel 12 og 13)

I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder og rastesteder. I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Alle livsstadier af plantearterne er omfattet af beskyttelsen. Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.

Området er levested for adskillige arter af flagermus samt for padder. Det ansøgte indebærer ikke fældning af træer eller rydning af krat, og der ændres heller ikke på vandforholdene i området. Kreaturovergangen etableres i randen af det lysåbne areal op mod en elle-askeskov, som pga. skyggevirkning ikke er velegnet som levested for padder.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer andre bilag IVa- eller bilag IVb-arter på ejendommen.

Fortidsminder

Hvis vi støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med etableringen af kreaturovergangen, skal arbejdet standses med det samme, jf. museumslovens § 27. Fundet skal meddeles til det lokale arkæologiske museum, Museum Nordsjælland - Hørsholm, Sdr. Jagtvej 2-4, 2970 Hørsholm, tlf. 72 17 02 40. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Offentliggørelse og klagevejledning

Dispensationen bliver offentliggjort i Furesø Avis samt på kommunens hjemmeside tirsdag den 12. marts 2019. Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen
er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 9. april 2019.

Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:

  • adressaten for afgørelsen
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • offentlige myndigheder
  • en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret efter klagefristens udløb. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Har du ikke hørt fra os umiddelbart efter klagefristens udløb, kan du begynde arbejdet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.