Afgørelse

VVM-screeningsafgørelse om parkeringsareal og volde ved Sandet på Flyvestationen.

Afgørelsen er truffet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21.