Høring

Forslag til Lokalplan 140 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Furesø Kommune har den 6. maj 2019 offentliggjort Forslag til Lokalplan 140 for et område på Garnisonsvej på Farum Kaserne. Høringsfristen er fastsat til og med den 3. juni 2019.

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 140 giver mulighed for at opføre op til 9 etageboligblikke i maksimalt fire etager i den nordvestlige del af Farum Kaserne. Lokalplanområdet omfattet desuden et naturområde, hvor der ikke må opføres bebyggelse.

Lokalplanforslaget erstatter de to eksisterende planer, Lokalplan 70.4 og 70.4.1, hvor der i alt kunne opføres ti blokke i op til fire etager og, med undtagelse af én bolig i stueetage, parkeringsarealer under bygningerne i terrænniveau.

Med lokalplanforslaget, kan der opføres beboelse i alle fire etager herunder areal til mindst 2/3 ad den nødvendige cykelparkering i konstruktion samt depotfaciliteter i stue- eller kælderetagerne. Øvrig cykelparkering finder sted på terræn uden overdækning eller sidekonstruktion. Dette skal sikre, at området fremstår med åbne landskabsrum mellem byggerierne ved, at der ikke opføres yderligere bebyggelse på terræn udover opsamlingspladser med affaldssortering.

Indenfor lokalplanens område må der maksimalt opføres 12.910 m² etageareal, og etableres parkeringsareal som angivet på bilagene i lokalplanen. Det viste antal parkeringspladser tager udgangspunkt i, at der pr. blok opføres 15-16 boliger. Der kan opføres større boliger, hvilket reducerer antallet af boliger og derved reduceres antallet af parkeringspladser. Der kan derimod ikke uden dispensation opføres færre og større boliger, da det vil øge antallet af nødvendige parkeringspladser.

Bebyggelsen skal fremstå med facader i indfarvet, hvid/knækket hvid puds eller hvide betonelementer og mindre bygningsmæssige elementer såsom karnapper, inddækninger og altanværn må udføres i træ, metal eller glas. Den øverste og tilbagetrukne etage skal udføres med facader i metalplade, der ikke har reflekterende virkning eller fremstår som irret kobberplade.

Det ene delområde af lokalplanen fire delområder udlægges som naturlandskab og må ikke bebygges eller anvendes til parkering, affaldshåndtering eller lignende.

Lokalplanområdets overordnede veje samt boligvejene indrettes i overensstemmelse med kasernens øvrige område med henblik på belysning, belægning og lignende.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000