Vedtagelse

Offentliggørelse af Lokalplan 70.3.2

Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord

Byrådet har den 29 maj 2019 vedtaget Lokalplan 70.3.2 endeligt.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 70.3.2 er et tillæg til Lokalplan 70.3. Lokalplanområdet består af matriklerne 98 ak, 98 al, 98 am, 98 au, 98 av, 98 dz, 98 iq, 98 ir, 98 is, 98 it, 98 iu, 98 iv, 98 ix og del af 7000 dd Farum By. Lokalplanen er opdelt i delområderne 3, 4 og 12f.

Lokalplanen har udelukkende til formål at fastlægge hvor meget etageareal, der i alt må opføres inden for lokalplanens delområde 4. Lokalplanen forøger omfanget af etagearealet med 150 m2 i delområde 4, således at der maksimalt kan bygges 11.440 m2 fremover i delområde 4. I delområde 3 kan der bygges 8.540 m2.. Det vil sige at det maksimalt tilladte etageareal indenfor lokalplanens område er 19.980 m2.

Forvaltningen er i lokalplanprocessen blevet opmærksom på, at det af formålsbestemmelsen fremgår, at den samlede bebyggelse for hele kaserneområdet ikke overstiger 30 procent eller 96.000 m2 etageareal. Forvaltningen har i den endelige vedtagne lokalplan slettet denne del af formålsbestemmelsen, da den ikke vedrører lokalområdet.

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Lokalplanen har været offentliggjort i perioden den 14. januar 2019 til og med den 11. februar 2019. I perioden indkom ingen høringssvar.

Byrådet har den 29 maj 2019 vedtaget lokalplanen med følgende ændringer:

  • at der fjernes del af formålsbestemmelsen om, at den samlede bebyggelse for hele kaserneområdet ikke overstiger 30 procent eller 96.000 m2 etageareal.

Klik her for at læse om den politiske behandling i referatet fra byrådsmødet.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven

Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er bl.a. erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklage-nævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

Byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 16.2.1 er offentligt bekendtgjort den 13. juni 2019.

Lokalplanen kan ses via https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk , på kommunens biblioteker eller under 'relevante dokumenter' her på siden.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf. 72354000