Vedtagelse

Offentliggørelse af Lokalplan 16.2.1

For boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum

Byrådet har den 29. maj 2019 vedtaget Lokalplan 16.2.1 endeligt.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 16.2.1 er et tillæg til Lokalplan 16.2. Lokalplanområdet består af to matrikler, matr. nr.2 hv og 2 ke, begge af Stavnsholt by, Farum, som er ejet af Furesø Kommune. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres højst to fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse.

Da Lokalplan 16.2 fastsætter bestemmelse om, at der ikke må udstykkes yderligere, giver lokalplanen mulighed for arealoverførsel og sammenlægning mellem de eksisterende ejendomme således, at der kan etableres op til to grunde egnet til boligbebyggelse. Grundene skal være mindst 800 m². Bebyggelsesprocenten må være højst 30.

Lokalplan 16.2.1 fastsætter desuden bestemmelser om, at der skal etableres mindst to parkeringspladser til biler på egen grund. Ydermere supplerer Lokalplan 16.2.1 Lokalplan 16.2 med hensyn til bestemmelser, som enten ikke er i den eksisterende lokalplan, eller som ikke er entydige. Det drejer sig om bl.a. byggelinjer mod naboskel, tagmaterialer på boligbebyggelse og overdækninger samt skiltning. Resten af bestemmelserne i Lokalplan 16.2 gælder fortsat for lokalplanens område.

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden den 1. april 2019 til og med den 15. april 2019. I perioden indkom to høringssvar fra:
Vibeke Linde Nielsen, Brudedalen 52, 3520 Farum, og
Claus & Anne Ostenfeld, Klintedalen 2, 3520 Farum.

Byrådet har den 29. maj 2019 endeligt vedtaget lokalplanen med følgende ændringer og justeringer:
- - at der fjernes en blank side, som vist på side 12 i lokalplanforslaget.
- - at en del af redegørelsen, om at et vejareal kunne bruges til boliger, udgår, idet teksten ved en fejl reflekterede en ændring i lokalplanens regler, om at vejarealet fortsat er vejareal.

Klik her for at læse om den politiske behandling i referat fra byrådsmødet.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser medmindre der er givet dispensation i overensstemmelse med planloven.

Klagevejledning efter planloven

Vedtagelsen af planerne kan påklages for så vidt angår retlige forhold. Klageberettiget er bl.a. erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald m.fl. Ved retlige spørgsmål forstås, at man kan klage for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Derimod kan man ikke klage, hvis man er af den opfattelse, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Planklage-nævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Man kan finde yderligere information om Planklagenævnet på: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag, man har modtaget afgørelsen.

Byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 16.2.1 er offentligt bekendtgjort den 06.062019.

Lokalplanen kan ses via nedenstående link, via www.plandata.dk og på kommunens biblioteker.