Høring

Forslag til Lokalplan 139.1 samt miljøvurdering af planen

Furesø Kommune har den 27. juni 2019 offentliggjort ovennævnte lokalplanforslag. Lokalplanforslaget er i offentlig høring til og med den 18. august 2019.

Lokalplanforslagets indhold

Byrådet har den 26. juni 2019 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 139.1 i offentlig høring. Lokalplanforslaget omfatter den tidligere ’posthusgrund’ i den sydlige del af Værløse Bymidte.

Med lokalplanforslaget justeres en række forhold i forhold til Lokalplan 139. Der justeres på forholdet mellem de i stueetagen udlagte arealer til hhv. erhverv og ’bolig og erhverv’. Kravet til, at 80 m² af stueetagens erhvervslokaler skal anvendes til restaurant eller café udgår. Selvom dette krav udgår, giver lokalplanforslaget fortsat mulighed til at anvende erhvervslokalerne i stue- og underetage til restaurant eller café.

Planforslaget indeholder desuden en række justeringer af kortbilagene i forhold til Lokalplan 139. Disse justeringer fremgår af Illustration 3 i lokalplanforslaget. Ydermere indeholder lokalplanforslaget en række mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser, herunder mulighed for at opføre trappehuset fra parkeringsdækket i cortenstål.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 139.1 aflyses Lokalplan 139. Af denne årsag gentages en række af bestemmelserne fra Lokalplan 139 i lokalplanforslaget. Ligesom Lokalplan 139 muliggør lokalplanforslaget derfor også, at der på grunden kan etableres en bebyggelse til sundhedshus, erhverv og boliger i op til 5.100 m² med en underetage til parkering i op til 3.000 m².

Her kan planforslaget ses:

Planforslaget er offentliggjort på www.plandata.dk, og kan findes kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/hoeringer samt på kommunens biblioteker.

Klik her for at se Forslag til Lokalplan 139.1 med tilhørende miljøvurdering (screening)

Har du bemærkninger til planforslaget?

Bemærkninger til planforslaget skal senest den 18. august 2019 sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via Digital Post til Furesø Kommune, mail til bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse.

Planforslagenes midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en

måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Afgørelse om miljøvurdering

Den 27. juni har Furesø Kommune også offentliggjort sin miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 139.1. Afgørelsen om miljøvurdering kan findes bagerst i lokalplanhæftet.

Efter Miljøvurderingsloven skal myndigheder foretage miljøvurdering af planer og programmer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Byrådet har vurderet, at etableringen af en etagebebyggelse som Lokalplan 139.1 åbner mulighed for, kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Det koster 900 kr. at klage for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Furesø Kommunes afgørelsen om miljøvurdering kan også indbringes for domstolene. Dette kan ske inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.