Høring

Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 142 for boliger og butikker på Farum Hovedgade 46-50A og Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 samt Afgørelse om miljøscreeening

Byrådet i Furesø Kommune har den 26. juni 2019 besluttet at sende ovennævnte planforslag i offentlig høring i 11 uger fra den 5. juli 2019 til og med fredag den 20. september 2019. Offentliggørelse af planforslagene sker i henhold til planlovens § 24 (LBK nr 287 af 16/04/2018).

Samtidig har Furesø Byråd truffet afgørelse om, at planforslagene ikke kræver miljøvurdering efter lov om miljøvurdering.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanområdet er beliggende i Farum mellem Gammelgårdsvej og Farum Hovedgade. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik placeret langs Gammelgårdsvej, samt en ny etagebebyggelse i op til 3 etager i lokalplanområdets nordlige del. I etagebebyggelsens stueetage kan etableres forskellige publikumsorienterede funktioner såsom butikker, café/restaurant, servicefunktioner og lignende. På de øvrige etager kan indrettes boliger. Foran bebyggelserne planlægges etableret et samlet areal til bl.a. parkering.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der udarbejdet skyggediagrammer. Disse diagrammer illustrerer hvordan slagskyggen fra den påtænkte etagebebyggelse vil påvirke de omkringliggende ejendomme. Klik her for at se skyggediagrammerne

Indholdet af forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017

Lokalplanforslaget forudsætter ændringer i Kommuneplan 2017. Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 justerer grænsen mellem rammeområdet 1C4 og 1C5 så matr. nr. 15at Farum By, Farum overføres til rammeområde 1C5. Rammebestemmelserne for den resterende del af område 1C4 fastholdes.

For det fremtidige rammeområde 1C5 hæver kommuneplantillægget bebyggelsesprocenten til højst 60 % for rammeområdet som helhed og giver mulighed for bebyggelse i op til 3 etager på Farum Hovedgade 46,48, 50A, 50B og 52. Kommuneplantillægget justerer parkeringsnormen for nybyggeri af areal til butikker og liberalt erhverv til 1 p- plads pr. 40m² butiksareal og 1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv. Parkeringsnormen på 1½ p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse fastholdes uændret.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 fastlægger endvidere, at de særlige rammer for arealerne indenfor Farum Hovedgadeområdet ikke skal gælde for rammeområde 1C5. Dette skyldes at der ved udarbejdelse af Lokalplan 142 er taget stilling til bestemmelserne i de særlige rammer og disse i videst muligt omfang er indarbejdet i lokalplanen.

Her kan planforslagene ses:

Klik her for at se Forslag til Lokalplan 142

Klik her for at se Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017

I forbindelse med offentliggørelsen kan planforslagene også ses på kommunens biblioteker og digitalt på kommunens hjemmeside: https://www.furesoe.dk/hoeringer

Borgermøde

I høringsperioden vil Furesø Kommune afholde borgermøde om planforslagene. Nærmere oplysning om dato, tidspunkt og sted vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Furesø Avis i rubrikken ’Informationer fra Furesø Kommune’.

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til planforslagene skal sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, via Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. Hvis du sender bemærkninger til planforslagene bedes du angive sagsnr.19/9494 i overskriften eller emnefeltet.

Fristen for bemærkninger er fredag den 20. september 2019

Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget

Efter planlovens § 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst i et år efter offentliggørelsen af planforslaget.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Imidlertid giver planloven i § 12, stk. 2 og stk. 3 kommunen mulighed for i visse situationer at nedlægge forbud mod etablering af forhold, der er i strid med den gældende kommuneplans rækkefølgebestemmelser og rammebestemmelser.

Afgørelse – planforslagene er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25/10/2018) skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For planer der kun omfatter mindre områder på lokalt plan, eller angiver mindre ændringer i sådanne planer, skal kommunen foretage en indledende vurdering af om disse planer kan få, eller kan forventes at få, væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering kaldes en screening. På baggrund af screeningen skal kommunen træffe afgørelse om den pågældende plans virkning på miljøet forventes at have en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Den aktuelle lokalplan samt det tilhørende kommuneplantillæg omfatter et mindre område i den vestlige del af Farum By. Furesø Kommune har foretaget en screening af de forventede miljøkonsekvenser som følge af den nye planlægning. Screeningen er foretaget med udgangspunkt i kriterierne i miljøvurderingsloven og fremgår af skemaet der er indsat sidst i redegørelsen til Lokalplan 142 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017.

Sammenfattende har Furesø Kommune vurderet, at den anvendelse og bebyggelse som Lokalplan 142 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 giver mulighed for, kun vil have få og uvæsentlige miljømæssige konsekvenser.

Furesø Byråd har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering eller udarbejdes en miljørapport.

Afgørelse om at planforslagene ikke kræver miljøvurdering er truffet efter miljøvurderingslovens § 10. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet som beskrevet i klagevejledningen nedenfor.

Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke krav om miljøvurdering

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Furesø Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Furesø Kommue. Hvis Furesø Kommune fastholder afgørelsen, sender Furesø Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Klagefrist: Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning: En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Furesø Kommunes afgørelsen om miljøvurdering kan også indbringes for domstolene. Dette kan ske inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.