Hvem er klageberettiget

Følgende privat personer, foreninger, organisationer mv. kan klage over afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 3:

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Behandling af klager

Du klager gennem Klageportalen som du finder på Nævnenes Hus hjemmeside. Nævnet opkræver et gebyr på 500 kr. ved behandling af klager. Her kan du også finde vejledning til Klageportalen og læse om gebyrordningen.

Kontakt Natur og Miljø, hvis du vil søge dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Del: