Planstrategien laver vi sammen

I forbindelse med det indledende arbejde med planstrategien inviterer kommunen alle borgere til at komme med deres bidrag.

 

Kom med dit bidrag til planstrategien

Fællesskaber
Vil du vide mere om Planstrategi 23?

Her kan du læse mere om hvad en planstrategi er og om Planstrategi 23.

 • Hvad er en planstrategi?

  Kommuner skal ifølge planloven offentliggøre en strategi (Planstrategi) for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til den grønne omstilling og bæredygtige udvikling (Agenda 21-strategi). Dette bør ske i første halvdel af byrådsperioden.

  En planstrategi skal ifølge planloven beskrive;

  • de emner, der ønskes revideret i den kommende kommuneplan (Kommuneplan 2024)
  • de overordnede myndigheders planlægning af betydning for kommunen
  • den planlægning, der er foregået i kommunen siden sidste revision af kommuneplanen
  • en vurdering af udviklingen i øvrigt.

  Agenda 21-strategien skal redegøre for kommunens arbejde med at mindske miljøbelastning, herunder særligt CO2-reducerende indsatser for klimaet, fremme bæredygtig byudvikling, biodiversitet, inddrage borgere og erhvervslivet samt fremme samspillet mellem beslutninger vedr. miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Agenda 21- strategien er indarbejdet i planstrategien

 • Planstrategiens formål – planlægning med langt sigte

  Formålet med en planstrategi er, at sætte retning for Furesø Kommunes fysiske planlægning og arealudvikling. Planstrategien har et 12-årigt tidsperspektiv og skaber dermed rammen for kommunens arealplanlægning og fysiske sammenhænge på langt sigt. Dermed er planstrategiens rolle at sikre en samlet plan for kommunens udvikling, hvor mange hensyn skal varetages. Det handler om fx placering af kultur- og fritidstilbud, erhvervsudvikling, fortætning i byområder mv.

  Planstrategien skal belyse de emner der ønskes tages op i den kommende kommuneplan, samt pege på konkrete indsatser der vil blive indarbejdet. Arbejdet med planstrategien giver dermed anledning til dialog om ønsker til kommunens fysiske udvikling – både her og nu og på den lange bane

 • Planstrategi 23

  Furesø Kommune har sat sig et mål om at være klimaneutral i 2030, og derfor får planstrategien et særligt fokus på klima, herunder de CO2-reducerende klimaindsatser fra DK2020 (kommunes kommende klimaplan) og den grønne omstilling, som den fysiske planlægning kan bidrage med at realisere. 

  Byrådet besluttede med Kommuneplan 21, at der skal arbejdes med udvikling af erhvervsområderne, lysforurening, stillezoner, justering af de geologiske interesseområder samt bevaringsværdige bygninger i den kommende kommuneplan. Rammen for at arbejde med disse emner skal indgå i Planstrategi 23.

  Derudover vil Planstrategi 23 fokusere på;

  • udviklingsområder og fortætning, herunder Værløse Bymidte, Bybæk-arealet, Jonstrup
  • arkitektur og bevaring, herunder SAVE-registrering. 
  • kommunens stærke lokalsamfund og disses betydning for den samlede fælles fortælling om Furesø

  Planstrategi 23 lægger op til en fuld revision af den kommende kommuneplan, da det giver mulighed for at revidere de emner, som arbejdet med planstrategien og borgerinddragelsen sætter fokus på. Der vil også i arbejdet med den kommende kommuneplan fokuseres på at forbedre den digitale fremstilling. 

Plan-og Agenda 21-strategi 2020

Se den gældende Plan-og Agenda 21-strategi her

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30.
Tlf. 72354000