Med en ny Plan- og Agenda 21-strategi har borgere, erhvervsliv, kommunens forvaltning og byrådets politikere nu et fælles afsæt for kommunens udvikling. Det kan for eksempel være i forhold til fordelingen af by og land, hvor der skal placeres erhvervsområder, og hvordan natur og miljø beskyttes.

En del af strategien handler om at skabe mere natur og beskytte landskabsværdier. Agenda 21-strategien handler om at fremme biodiversitet og grøn omstilling.

Du kan give din mening til kende

Med byrådets beslutning er planen i offentlig høring frem til den 6. september 2020. Undervejs i høringsfristen vil der blive holdt et borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategien.
I alt er der tale om en forlænget periode på 10 uger henover sommerferien, hvor der er mulighed for at kommentere på indholdet i Plan- og Agenda 21-strategien. Efter høringen vil der være en politisk behandling af høringssvarene og blive taget stilling til justeringer i strategien.

Borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategien samt udkast til boligpolitik

Furesø Kommune inviterer til borgermøde om Plan- og Agenda 21 strategien og udkast til boligpolitik mandag den 24. august 2020 fra klokken 19:00-21:00 i atriet på Furesø Rådhus på Stiager 2.

På grund af corona-restriktioner er der begrænsede pladser. Derfor skal man tilmelde sig borgermødet senest 23. august på bme@furesoe.dk. Angiv venligt antal deltagere og sagsnr. 19/3058 i mailen. Af sundhedshensyn bliver der ikke serveret mad og drikke på mødet. Du er velkommen til at tage en flaske vand med til dig selv.

Borgermødet bliver også streamet, så man kan se med hjemmefra og stille spørgsmål direkte.

Plan- og agenda 21-strategien er i høring indtil søndag den 6. september 2020.

Boligpolitikken er i høring indtil fredag den 28. august 2020.

Se links til de to høringer nederst på siden

Strategi

Fakta: Plan- og agenda 21-strategi

Kommuner skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Agenda 21) forud for det kommende forslag til ny kommuneplan. Plan- og Agenda 21-strategien indeholder byrådets ønsker og visioner for kommunens udvikling, blandt andet:

  • Byerne i Furesø Kommune skal fortsat være attraktive, grønne og oplevelsesrige med levende bymidter, spændende arkitektur og kulturelle tilbud.
  • Fortætning og boligudvikling skal ske på en ansvarlig måde med tilbud om forskellige boligtyper til forskellige behov og med en balanceret beboersammensætning.
  • Erhverv skal fastholdes i kommunen, og mulighederne for at sikre virksomhederne mere fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i de eksisterende erhvervsområder skal undersøges.
  • Det skal være attraktivt at cykle og gå, og byen skal opfordre til en bæredygtig levestil i trygge rammer. Den kollektive trafik skal styrkes.
  • Der skal fortsat arbejdes på at reducere støjen langs vejene for at mindske antallet af støjbelastede boliger, og mulighederne for at udpege stillezoner skal undersøges nærmere.
  • Der skal skabes mere sammenhængende natur, og biodiversiteten skal styrkes.
  • Der skal holdes fokus på CO2-reduktion, genbrug og cirkulær økonomi.
  • Borgere, foreninger og erhvervsliv skal tage initiativer til den grønne omstilling.

Realisering af disse visioner afklares i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021, som forventes vedtaget december 2021

Pige Fodrer Svaner, Charlotte Thorup Dyhr, 20 336
Pressemeddelelse

Borgermøde: Natur og boligudvikling frem mod 2030

Furesø Byråd vedtog i foråret 2020 otte overordnede mål for Furesøs udvikling frem mod 2030. Målene flugter med Furesøs arbejde med FN’s verdensmål. S…