Furesø Byråd offentliggør hermed, at der i forbindelse med den politiske behandling på byrådets møde den 27. januar 2021 blev vedtaget mindre justeringer af Plan- og Agenda 21 Strategi 2020. Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 23 a.

Du kan finde Plan- og Agenda 21 strategien på linket nederst på denne side.

Med en ny Plan- og Agenda 21-strategi har borgere, erhvervsliv, kommunens forvaltning og byrådets politikere nu et fælles afsæt for kommunens udvikling.

Plan- og agendastrategien har særligt fokus på den fysiske udvikling, eksempelvis fordeling af by og land, fortætning med flere bygninger i de stationsnære centerområder og placering af erhverv og boliger. En del af strategien handler om den grønne omstilling og om at skabe mere natur og biodiversitet samt beskyttelse af landskabsværdier. Agenda 21-strategien handler om at fremme biodiversitet og grøn omstilling.

Strategien var i offentlig høring fra den 25. juni til den 6. september 2020. Furesø Kommune holdt borgermøde om Plan- og Agenda 21 strategien og udkast til boligpolitik mandag den 24. august 2020. Du kan se eller gense borgermødet herunder.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i de ønsker og visioner, som beskrives i Plan- og Agenda 21 strategien. Byrådet har besluttet, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, så alle emner er i spil. Som noget nyt bliver kommuneplanen fuldt digital.

I 2021 vil borgere, foreninger, erhverv og andre aktører få mulighed for at deltage i kommuneplanarbejdet, så følg med på kommunens hjemmeside, furesoe.dk.

Fakta: Plan- og agenda 21-strategi

Kommuner skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Agenda 21) forud for det kommende forslag til ny kommuneplan. Plan- og Agenda 21-strategien indeholder byrådets ønsker og visioner for kommunens udvikling, blandt andet:

  • Byerne i Furesø Kommune skal fortsat være attraktive, grønne og oplevelsesrige med levende bymidter, spændende arkitektur og kulturelle tilbud.
  • Fortætning og boligudvikling skal ske omkring togstationer og i bymidter på en ansvarlig måde med tilbud om forskellige boligtyper til forskellige behov for at sikre en balanceret beboersammensætning.
  • Erhverv skal fastholdes i kommunen, og mulighederne for at sikre virksomhederne mere fleksibilitet og udvidelsesmuligheder i de eksisterende erhvervsområder skal undersøges.
  • Det skal være attraktivt at cykle og gå, og byen skal opfordre til en bæredygtig levestil i trygge rammer. Den kollektive trafik skal styrkes.
  • Der skal fortsat arbejdes på at reducere støjen langs vejene for at mindske antallet af støjbelastede boliger, og mulighederne for at udpege stillezoner skal undersøges nærmere.
  • Der skal skabes mere sammenhængende natur, og biodiversiteten skal styrkes.
  • Der skal holdes fokus på CO2-reduktion, genbrug og cirkulær økonomi.
  • Regnvand betragtes som en ressource, og skal i højere grad håndteres for sig selv og nedsives med lokale regnvandsløsninger.
  • Borgere, foreninger og erhvervsliv skal tage initiativer til den grønne omstilling.

Realisering af disse visioner afklares i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021, som forventes vedtaget december 2021.

Klagevejledning - Klage til Planklagenævnet

Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Et retligt spørgsmål er for eksempel, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelse om vedtagelse af planerne.

Derimod kan man ikke klage, hvis man mener, at planerne for området burde have været anderledes.

Du skal indgive din klage inden 4 uger efter datoen for planernes offentliggørelse på plandata.dk

Enhver med retlig interesse i sagens udfald har ret til at klage.

Du klager til Planklagenævnet via Nævnenes Hus på naevneshus.dk. Klik derinde på ”Start din klage” og klik dig frem til Planklagenævnet. Her kan du finde yderligere information om klageprocessen og gebyrer. Det fremgår derinde, at klagen skal indgives via et system kaldet ”klageportalen”, at klage sendt via e-mail eller brev bliver afvist, men at man i særlige tilfælde kan blive fritaget for at bruge klageportalen.

En klage over en lokalplan eller et tillæg til kommuneplanen har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan dog træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Hvis man ønsker at indbringe planerne for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra den dag planerne er offentliggjort på plandata.dk