Lokalplan 121

Anlæggelsen af skateparken strider ikke imod formålet for lokalplan 121, og opfylder endvidere følgende to punkter i formålet med lokalplanen:

- At områdets og tilgrænsende arealers rekreative værdier udnyttes med henblik på beboernes og de besøgendes sundhed og livskvalitet.
- At sikre friarealer til fritids- og rekreative formål samt parkering.

Skateparken ønskes etableret i delområde 3 i lokalplanen som omfatter Kultur- og fritidsaksen i Sydlejren.

Delområde 3 er omfattet af anvendelsesbestemmelserne i § 3:
”§ 3.1 Delområde 1 og 3 må kun benyttes til boligformål i form af tæt lavt og etageboligbyggeri og tilhørende fællesanlæg, fælleshus, friarealer, parkering mv.

Delområde 1 og 3 må tillige anvendes til rekreative formål samt regnvandsgrøfter- og søer.”

Det vurderes, at en skatepark opfylder ”…rekreative formål…” i § 3.1 i lokalplanen og falder derfor inden for anvendelsesbestemmelserne for delområde 3.
§ 10.2 i lokalplanen omhandler rullearealerne på flyvestationen og siger:
”De store befæstede rullearealer (grå flader på Kort 11) langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet skal bevares som befæstede friarealer til leg og ikkemotoriseret færdsel”

En etablering af skateparken vurderes ikke at stride imod § 10.2, da arealerne stadig vil fremstå som befæstede friarealer til leg og ikkemotoriseret færdsel.

Derfor vurderes det, at etableringen af en skatepark på rullearealet falder inden for rammerne i lokalplan 121.

Byggetilladelse til skateparken

Skateparken skal desuden have en byggetilladelse jf. § 360 i bygningsreglementet. Byggetilladelse tager fortrinsvist stilling til materialevalg på skateparken.

VVM-screening

Der skal gennemføres en VVM-screening af planerne for anlæggelsen af skateparken jf. pkt 10.b i bilag 2 til Miljøvurderingsloven

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17