Alle kommuner skal udarbejde og vedtage en kommuneplan, som omfatter hele kommunens område. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i såvel byerne som det åbne land.

Planloven forpligter byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning.

Kommuneplanen tager afsæt i Plan- og Agenda 21-strategien og Furesø Kommunes 2030-mål og succeskriterier.

Kommuneplanarbejde igangsat

Den 27. januar 2021 vedtog byrådet, at kommuneplanarbejdet skal igangsættes. Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2021.

Der er ikke lagt op til større ændringer i Kommuneplan 2021. Større projekter, såsom Værløse Bymidte, Bybækgrunden og udviklingen af Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej vil blive håndteret i en separat proces for at sikre bedre og mere målrettet borgerinddragelse.

Den tematiske inddeling vil som udgangspunkt derfor være den samme som i Kommuneplan 2017:

  • Overordnede træk
  • Byer og centre
  • Boliger
  • Erhverv
  • Veje, stier og trafik
  • Landskab og natur
  • Børn, unge og ældre
  • Kultur og fritid
  • Klimapåvirkning, energi og teknik
  • Klimatilpasning

Digital kommuneplan

Furesø Byråd har besluttet, at Kommuneplan 2021 skal være digital. Planen vil stadig kunne downloades som PDF og printes ud som et fysisk eksemplar, men opsætningen i et digitalt modul vil gøre planen mere overskuelig og lettere at tilgå på computer, mobil og tablet.

En digitalisering indebærer samtidig, at kommuneplanen tekstmæssigt skal forkortes væsentligt for bedre at egne sig til et digitalt format.

Borgerinddragelse

Furesø Kommune vil rigtig gerne have dine input til Kommuneplan 2021. Grundet corona-situationen foregår borgerinddragelsen overvejende digitalt via deltag.furesoe.dk

Udsigt Over Bro Fra Furesøen

Kommuneplan 2017

Se den gældende kommuneplan og kommuneplantillæg.