Skyer Over Vandet

Høring af Kommuneplan 2021

Forslag til Kommuneplan 2021 er moderniseret og opdateret som digital plan med henblik på at gøre kommuneplanen mere brugervenlig og tilgæn-gelig bl.a…

Sådan sender du dit høringssvar til Kommuneplan 21

Alle kommuner skal udarbejde og vedtage en kommuneplan, som omfatter hele kommunens område. For en periode på 12 år skal kommuneplanen fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i såvel byerne som det åbne land.

Planloven forpligter byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning.

Kommuneplanen tager afsæt i Plan- og Agenda 21-strategien og Furesø Kommunes 2030-mål og succeskriterier.

Forslaget til kommuneplanen er i høring

Den 27. januar 2021 vedtog byrådet, at kommuneplanarbejdet skal igangsættes. Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2021. Forslag til Kommuneplan 2021 er i offentlig høring fra den 7. september 2021 til 2. november 2021. Du kan i høringsperioden indsende bemærkninger eller høringssvar til forslaget til Kommuneplanen.

Digital kommuneplan

Furesø Byråd har besluttet, at Kommuneplan 2021 skal være digital. Planen vil stadig kunne downloades som PDF og printes ud som et fysisk eksemplar, men opsætningen i et digitalt modul vil gøre planen mere overskuelig og lettere at tilgå på computer, mobil og tablet.

En digitalisering indebærer samtidig, at kommuneplanen tekstmæssigt er forkortet væsentligt for bedre at egne sig til et digitalt format.

Borgerinddragelse

Introduktion til den digitale kommuneplan

Du har i høringsperioden mulighed for, at blive introduceret til den digitale Kommuneplan enten den 22. september 2021, kl 17-18 i Farum Kulturhus eller den 6. oktober 2021 på Furesø Rådhus i Værløse. Medbring gerne din smartphone mobiltelefon, tablet eller computer.

Borgermøde

Den 11. oktober 2021 afholdes der et borgermøde på Furesø Rådhus i Værløse. På borgermødet præsenteres Kommuneplan 2021, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte indholdet.

Skyer Over Vandet

Forslag til Kommuneplan 2021

Se forslag til Kommuneplan 2021 på kommuneplan.furesoe.dk

Udsigt Over Bro Fra Furesøen

Kommuneplan 2017

Se den gældende kommuneplan og kommuneplantillæg.