Foto Fra Borgermøde
Veteranfly

Udvalgets beslutning om tilladelse

 

Det daværende udvalg for byudvikling og bolig besluttede på udvalgsmøde den 16. januar 2020 at give veteranfly-foreningen tilladelse til at flyve med veteranfly fra Flyvestationen på forskellige betingelser.

Forud for udvalgets beslutning havde der været afholdt borgermøde og kommunens forvaltning havde foretaget naboorientering/-høring.

På baggrund af udvalgets beslutning meddelte kommunens forvaltning i april 2020 de nødvendige myndighedstilladelser, der gav foreningen lov til 200 flyvninger om året.

DN Furesø og Dansk Botanisk Forening klagede over landzonetilladelsen til Planklagenævnet. Den 14. januar 2022 traf klagenævnet afgørelse i sagen. Nævnet ophævede tilladelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Nævnet mener ikke, at kommunen har foretaget en tilstrækkelig vurdering af aktiviteternes påvirkning af fugle på Flyvestationen. Det betyder, at landzonetilladelsen fra april 2020 er ugyldig.

Kommunens forvaltning er nu i dialog med foreningen og Naturstyrelsen om det videre forløb.

 • Hvad foregår der i Hangar 2?

  Foreningen holder til i Hangar 2, hvor der bl.a. foregår formidling af flyvehistoriske aktiviteter med udstilling af museums- og veteranfly. Som et led i formidlingen af det levende værksted ønsker foreningen at tilknytte et antal flyvedygtige fly til hangaren, som kan få lov at flyve fra Flyvestationen.

 • Hvor mange flyvninger er tilladt?

  I landzonetilladelsen fra april 2020 gav kommunen tilladelse til 200 flyvninger om året (200 starter og 200 landinger) med maksimalt 35 flyvninger pr. måned. 200 flyvninger svarer til 400 operationer. Tilladelsen blev imidlertid ophævet af Planklagenævnet og er derfor ikke længere gyldig.

  Kommunens forvaltning bemærker imidlertid, at der ifølge klagenævnets praksis er en nedre grænse for, hvornår flyvning kræver landzonetilladelse. Klagenævnet har i tidligere sager om flyvning i landzone afgjort, at 15 flyvninger om året (30 operationer) ikke kræver landzonetilladelse.

  Det betyder, at veteranfly-foreningen kan flyve med veteranfly i begrænset omfang uden kommunens tilladelse, forudsat at Naturstyrelsen som grundejer tillader det. Alle flyvninger skal overholde de almindelige bestemmelser for Civil Luftfart.

 • Hvor ligger foreningens start- og landingsbane?

  Græsbanen er 20 x 500 m og ligger på Flyvestationens store Slette mellem Hangar 2 og den store asfalterede landingsbane.

  Kort med græsbane placering

   

 • Aftale mellem Naturstyrelsen og veteranfly-foreningen

  Naturstyrelsen ejer de grønne arealer på Flyvestationen og har som grundejer givet veteranfly-foreningen lov til at etablere græsbanen og flyve fra Flyvestationen i meget begrænset omfang og på visse betingelser.

 • Borgermøde og indsigelser

  I forbindelse med behandlingen af den oprindelige ansøgning blev der tilbage i juni 2019 afholdt borgermøde om veteranfly-foreningens ønske om 200 flyvninger om året fra Flyvestationen.

  Furesø Kommune modtog også 122 høringssvar til sagen efter naboorienteringen/-høringen i efteråret 2018 og efter borgermødet i juni 2019.

  Bemærkninger på borgermødet og høringssvarene afspejlede en generel modstand mod ønsket om at flyve med veteranfly fra Flyvestationen, herunder bekymringer om bl.a. støj, sikkerhed, offentlighedens adgang samt natur- og dyreliv.

 • Dialogforum

  Udvalget for byudvikling og bolig besluttede tilbage i 2020, at der skal nedsættes et dialogforum, hvor kommunens forvaltning, veteranfly-foreningen og naboer kan have en løbende dialog og gennemføre en evaluering af aktiviteten efter et år.

  Forvaltningen vil først nedsætte dialogforummet og facilitere det, når der er truffet en eventuel ny og endelig beslutning, som tillader flyvning. Det skyldes, at udvalgets beslutning om at nedsætte dialogforummet er knyttet til den øgede flyveaktivitet, som en eventuel fremtidig tilladelse giver mulighed for.