modelfly, kort, flyvestationen

Kommunens tilladelse fra 2018 blev givet efter, at daværende Miljø-, Plan- og Teknikudvalg havde behandlet sagen på udvalgsmøde. Der blev efterfølgende klaget til Planklagenævnet over kommunens tilladelse. Nævnet traf i 2019 afgørelse om at stadfæste kommunens tilladelse. De to afgørelser kan ses under relevante links.

 • Modelflyveklubben EFK87

  EFK87 er Danmarks største specielklub for el-flyvning.

  EFK87 står for den organiserede del af modelflyvning på Flyvestationen, dvs. flyvning med modelfly i klub-regi fra en godkendt flyveplads.

  Klubben har krav om, at medlemmerne også skal være medlem af Modelflyvning Danmark, således at de er omfattet af en ansvarsforsikring for modelflyvepiloter.

  Se mere på klubbens hjemmeside.

 • Hvilke modelfly flyver klubben med

  EFK87 har tilladelse til at flyve med modelsvævefly og eldrevne modelfly fra modelflyvepladsen på Flyvestationen. Begrebet eldrevne modelfly dækker også over droner.

  Flyene radiostyres fra jorden af piloten, og der er hele tiden visuel kontakt mellem fly og pilot.

 • Hvor ligger klubbens modelflyveplads

  Modelflyvepladsen ligger nord for shelter 331. Klubbens tilladte start- og landingsbane er på ca. 100 x 150 m, og den er anlagt med tæt kortklippet græs.

  Modelflyene flyver i et flyveområde/luftrum svarende til et halvcirkelformet areal, der har en afstand på maksimalt 400 m fra piloten. Den store asfalterede start- og landingsbane må ikke overflyves.

  EFK87 anvender shelter 331 til klubhus.

 • Hvornår må klubben flyve

  Modelflyvepladsen må benyttes til flyvning i tidsrummet:

  Hverdage kl. 10.00-20.00

  Lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00-12.00 og 14.00-18.00.

  Klubbens medlemmer er mest aktive i perioden primo april til ultimo oktober og hovedsageligt i weekenderne. Derfor er der begrænset aktivitet i vinterhalvåret.

  Flyvning foregår primært, når der er godt flyvevejr, dvs. dage med god sigt, tørvejr, begrænset vind og lune temperaturer.

 • Offentlighedens adgang

  Flyvestationens store åbne Slette med den lange asfalterede start- og landingsbane er et offentligt rekreativt areal, der ejes af Naturstyrelsen.

  Der er offentlig adgang til modelflyveklubbens modelflyveplads, der ikke må hegnes.

 • Klubbens kommende arrangementer

  EFK87 må afholde 4 arrangementer om året af to dages varighed, hvor klubben også må flyve i tidsrummet 12.00-14.00, selvom det er lørdag, søndag eller helligdag.

  Arrangementer i 2022:

  Indvielse af klubhus (den 21. maj - 22. maj)

  EFK87 fejrer indvielse af deres plads og klubhus.
  Alle interesserede er meget velkomne til at komme og se klubbens fine og nyindrettede faciliteter i og ved shelter 331. Klubben vil ved samme lejlighed fejre "Modelflyvningens dag", som er den 22. maj.

  Klubben regner med stort besøg af modelflyvere fra andre klubber og dette vil være med til at sikre en spændende opvisning af mange forskellige modelfly henover weekenden.
  Det vil være muligt at købe mad og drikkevarer på pladsen.

  Sommerferieaktiviteter for skolebørn (den 6. august - 7. august)

  EFK87 deltager i Furesø Kommunes program med "Sommerferieaktiviteter for skolebørn", hvor skolebørnene kan komme og prøve at flyve et modelfly, sammen med en af klubbens instruktører. Endvidere vil klubben vise deres faciliteter frem og fortælle hvad modelflyvning går ud på.