Projektet kort fortalt

Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær, og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade.

Furesø Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

 • Cyklister og gående skal prioriteres, og hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej.
 • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr og beplantning.
 • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.
 • Cyklisterne har fået cykelsti i begge sider, med kantsten ud mod biltrafikken. Mellem cykelsti og fortov er der tre rækker chaussesten.
 • Det øverste lag med fint asfalt blev lagt i maj 2018.
Borgermøde Farum Hovedgade, Ole Bondo Christensen, februar 2016
Borgermøde om Farum Hovedgade februar 2016
 • Bevaringsværdier i Farum Hovedgade
  Til arbejdet med Farum Hovedgade er gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske værdier i omgivelserne). Center for Bygningsbevaring har udført kortlægningen for kommunen, og en gruppe med repræsentanter for Furesø Museer, Furesø By og Land og Farum Lokalhistoriske Forening har bistået med lokalhistorisk viden.

  Resultatet foreligger i disse to rapporter:

  Bevaringsværdier i Farum Hovedgade  - enkeltbygningsregistrering

  Bevaringsværdier i Farum Hovedgade - Bebygget struktur

  I rapporten om registreringen af enkeltbygninger finder du links til information om både SAVE-metoden og bygningsbevaring.

  BEMÆRK: Der kan være problemer med at åbne Strategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade i Internet Explorer. Vi henviser i stedet til Google Chrome eller Firefox eller en trykt udgave på kommunens biblioteker.

 • Træer
  Det grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. En del af kommunens træer i Farum Hovedgade er blevet ryddet i forbindelse med renoveringen. Det skyldes hensynet til trafiksikkerheden og at en del af træerne langs hovedgaden var i så dårlig tilstand, at det ikke var gartnerfagligt forsvarligt at bevare træerne.

  Hovedgadens grønne præg er i stor udstrækning båret af beplantning og træer i private haver. Også parkerne, træer og beplantning på kommunale arealer er med til at understøtte et grønt bymiljø. Med renoveringen af Farum Hovedgade er der fortsat er tale om et grønt byrum, samtidig med at forholdene forbedret, især for de bløde trafikanter.

  Hvor det er muligt vil vi plante nye træer i samarbejde med grundejerne.

  Principper for beplantning og parker på Farum Hovedgade

  I strategien, Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade, der blev vedtaget af byrådet den 27. april 2016, er det blandt andet lagt fast:

  - at bymiljøet i hovedgaden skal have en udpræget grøn karakter i kraft af en helhedsskabende, karakterfuld og rumskabende beplantning
  - at bevaringsværdig beplantning bevares og ved eventuel død eller nødvendig fældning erstattes af tilsvarende
  - at træer langs eller i det offentlige rum skal fremtræde med krone med naturlig form
  - at der i gaden og på private arealer foran husene ikke må plantes træer eller anden beplantning, der skærmer for husene.

  Se principperne for beplantning og parker på side 35-37 i Arkitektur og byrum - Farum Hovedgade

  Majtræet

  Byrådet besluttede tilbage i 1991, at træet skulle have lov til at blive stående. I principperne for renoveringen af Farum Hovedgade, som det nuværende byråd vedtog i april 2016, lyder det derfor blandt andet, at ”Majtræspladsen” ved landsbyen skal fastholdes som spor af den oprindelige forte (en åben plads til fælles benyttelse og samling i middelalderfællesskabets landsby), med mindestenen som vartegn og majtræet som omdrejningspunkt.

 • Nye bænke og affaldsspande til hovedgaden

  I september stod et udvalg af forskellige bænke, skraldepande mv. i Fredtofteparken ud til Farum Hovedgade. Borgere kunne prøvesidde og kommentere byrumsudstyret via Furesøs online portal Citizenlab.

  Processen viste, at det for bænkens vedkommende er vigtigt med ryglæn - så man kan sidde komfortabelt tilbagelænet - og at den ligeledes har armlæn, der går frem til bænkens forreste kant. Det vil have stor betydning for især ældre og bevægelseshæmmede, der får nemmere ved at komme op af bænken igen. Input fra borgere og dialoggruppe samt principperne i Helhedsplanen for Farum Hovedgade har ledt frem til det endelige valg:

  • Den valgte bænk hedder Nordic og er udført i støbejern og skandinavisk træ. Bænken har ryglæn og armlænet går frem til bænkens forreste kant, hvilket sikrer den gode tilgængelighed.
  • Affaldsspanden hedder Fjordpark, og affaldet kan kastes ind fra 2 sider. Den er udført i stål og åbnes fra siden, således at den er nem at tømme og hensigtsmæssig at tømme - hvilket har været et stort ønske fra de medarbejdere, der skal tømme spanden.

  Læs nyheden: Nye bænke og affaldsspande indtager Farum Hovedgade

  Affaldsspand Bænk

 • Akacietorvet

  Sidst i september går vi i gang med renoveringen af Farum Hovedgade ved Akacietorvet. Arbejdet sker på strækningen fra Hestetangsvej til Akacietorvet. 

  Udover etablering af kantstensadskilte cykelstier i begge sider af vejen, skal de nedslidte vejbaner og fortove renoveres, så cyklister og fodgængere frem over kan færdes sikkert hele vejen fra Ganløsevej til Williams Plads.

  Planen er, at anlægsarbejdet begynder i sydsiden af vejen og efterfølgende i nordsiden. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i starten af december 2019.

  I forbindelse med arbejdet kan det forventes, at entreprenøren, Zacho-Lind, udfører støjende arbejde i tidsrummet fra kl. 07:00 til 18:00 på hverdage.

   

  Trafikafvikling under anlægsperioden

  I modsætning til trafikafviklingen på Lillevangsvej mellem Ganløsevej og Hestetangsvej vil trafikken på Farum Hovedgade mellem Hestetangsvej og Akacietorvet blive opretholdt i begge retninger og der vil fortsat køre bus på strækningen.

  Da der kun kan opretholdes et kørespor, vil trafikken blive styret af et midlertidigt trafiksignal i hver ende af strækningen mellem Hestetangsvej og Akacietorvet. Samtidig vil der fortsat være ensrettet på strækningen vest for Hestetangsvej.

  Søvej

  I forbindelse med anlægsarbejdet vil det blive nødvendigt at lukke Søvej i perioden.

  Træerne langs Akacietorvet

  Som led i arbejdet med vejen vil der blive plantet nye træer i særlige plantebede, så træerne får plads og mulighed for at udvikle sig til store, fuldkronede og smukke træer. Samtidig må nogle af de eksisterende kasseklippede træer langs vejen desværre fjernes.

  Dette sker for at give plads til cykelsti og fortov i fuld bredde, men også fordi træernes rødder vil tage for stor skade ved anlægsarbejdet, hvis de bliver på den nuværende placering. Tidligere har kasseklippede træer været et gennemgående element i Farum Hovedgade, og dialoggruppen for Farum Hovedgade og Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har derfor været tæt involveret i beslutningen om at fjerne træerne.

 • Lillevangsvej

   

  Anlægsarbejdet

  Furesø Kommune påbegyndte ombygningen af Lillevangsvej på strækningen fra Hestetangsvej til Ganløsevej i sensommeren 2019. Udover at renovere nedslidte vejbaner og fortove er formålet med projektet at etablere cykelstier i begge sider af vejen, så cyklister og skolebørn kan færdes sikkert hele vejen fra Ganløsevej til Williams plads.

  Entreprenøren Zacho-Lind udfører opgaven for Furesø Kommune. Arbejdet begynder i sydsiden af vejen og rykker derefter over til den nordlige side.

  Zacho-Lind arbejder fra kl. 07:00 til 18:00 i hverdage, hvilket er den tilladte arbejdstid for støjende arbejder i Furesø Kommune. 

  Trafikafvikling i anlægsperioden

  Mens arbejdet står på bliver Lillevangsvej ensrettet ind mod centrum af Farum. På strækningen mellem Ganløsevej og Hestetangsvej vil det derfor fortsat være muligt at køre mod øst. Skal man vestpå fra krydset Hestetangsvej/Farum Hovedgade vil det foregå via Hestetangsvej.

  Buslinje 333 bliver i begge retninger omlagt til Hestetangsvej, hvor af- og påstigning kan ske på buslinje 334s stoppesteder.

  Tidsplan

  Lillevangsvej renoveres fra starten af august til udgangen af 2019. 

  Tegninger

  Tegninger er ikke endelige og der kan forekomme mindre justeringer.

   

  Renoveringen af Farum Hovedgade/Lillevangsvej fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej udføres i 2019.

 • Banktorvet/ Frodes Plads

  Belægningen her vil først blive renoveret, når der er en afklaring om eventuelt nyt byggeri ved pladsen.

Farum Bytorv

Farum Bytorv

Inde i centret på Farum Bytorv finder du 47 butikker spækket med alt fra dagligvare til tøj og skønhedspleje.

Værløse Bymidte, skulptur

Værløse Bymidte

På Værløse Bymidte findes 51 butikker, 3 dagligvarebutikker, 6 spisesteder, biograf og 1100 gratis P-pladser - lige i nærheden af dig!

Ged og familie

Smag på Nordsjælland

Eventkalenderen er fyldt med fantastiske kulinariske oplevelser bygget over skønne lokale råvarer.

Farum Hovedgade

På Farum Hovedgade finder du en masse skønne dagligvarebutikker, små nichebutikker med alt fra tøj til vin, caféer og spisesteder.